Niesłyszący

Opieka wytchnieniowa

Gmina Wiślica –  informuje, że przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja  2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany w formie świadczenia opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego ( limit 240 godzin na rok ) przez Dom Pomocy Społecznej w Gorysławicach.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych przyczyn nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią i całodobową opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w programie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje na podstawie zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

DOCXkarta-zgloszenia-do-programu.docx (29,50KB)

PDFSzczegółowe informacje o programie.pdf (312,27KB)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty  z kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach, Gorysławice 123 A, 28-160 Wiślica w godzinach od 7.00-15.00  lub telefoniczny pod numerami telefonu:  413690941,  41 3690940.

Zgłoszenia do programu  można dokonać:
 w Domu Pomocy Społecznej w Gorysławicach, Gorysławice 123A, 28-160 Wiślica, w godz. 7.00 - 15.00
 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica,
 w godz. 7.00 – 15.00