Niesłyszący

Informacje dla mieszkańców

Warunkiem podpisania umowy z Gminą przez mieszkańca jest dokonanie wpłaty w ramach udziału w projekcie na montaż układów solarnych zgodnie z wybranym poniżej typem ( Typ A, typ B lub typ C) na rachunek Gminy nr 29 8480 0004 2002 0060 0284 0052  oraz kwotę 350,00zł tytułem: „Refundacja za studium wykonalności”  na numer rachunku bankowego  48 8480 0004 2002 0060 0284 0001 w Banku Spółdzielczym w Busku Zdroju O/ Wiślica. Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób fałszywie podających się jako przedstawiciele Gminy, Inżyniera Kontaktu lub Wykonawcy.

 

Wysokość wpłaty należy przyjąć wg poniższej tabeli:

 

 

Liczba osób stale zamieszkująca - nie więcej niż 3 osoby (instalacja typu A)

Liczba osób stale zamieszkująca – 4 lub 5 osób (instalacja typu B)

Liczba osób stale zamieszkująca - więcej niż 5 osób (instalacja typu C)

Powierzchnia użytkowa nie przekraczająca 300m2 (VAT 8%)*)

2 440,80 brutto

2 710,80 brutto

3 153,60 brutto

Powierzchnia użytkowa przekraczająca 300m2 (VAT 23%)

2 779,80 brutto

3 087,30 brutto

3 591,60 brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Uwaga! Powyższe kwoty dotyczą kolektorów montowanych  na dachu budynku lub na jego elewacji. Jeżeli w trakcie projektowania okaże się, że kolektor będzie montowany obok budynku, wówczas  właściciel budynku będzie zobowiązany do dopłaty podatku VAT do wysokości 23%.

 

 Podczas podpisywania Umowy każdy właściciel/współwłaściciel budynku, jako strona Umowy, winien przedłożyć dowód osobisty, nr NIP, dowód wpłaty na poczet Projektu oraz oświadczenia. W przypadku współwłaścicieli dopuszcza się podpisanie Umowy przez jednego z właścicieli, pod warunkiem przedłożenia oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli budynku.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Gminy, w szczególności wynikających z braku możliwości technicznych wykonania instalacji Układu, Gmina zobowiązuje się na podstawie faktury korygującej do zwrotu wpłaconej przez Mieszkańca kwoty, w terminie 30 dni od daty odstąpienia bez naliczania odsetek.

Instalacje solarne oparte będą  o urządzenia firmy HEWALEX KS 2100 TLP AC.

 

Schemat technologiczny układu solarnego:Schemat technologiczny układu solarnego.jpegZałączone pliki:

PDFUmowa z mieszkańcem.pdf (101,64KB)

PDFOświadczenie na przetwarzanie danych osobowych.pdf (105,40KB)

PDFOświadczenie dotyczące powierzchni budynku.pdf (108,17KB)

PDFPełnomocnictwo.PDF (602,65KB)

PDFUmowa-refundacja za studium.pdf (78,54KB)

PDFWniosek.pdf (28,60KB)