Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Wiślica, dnia 11.07.2014 roku

Numer sprawy: Or.271.2.2014

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.2.2014. Nazwa zadania: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica-etap III

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład WOD.KAN. i CO.,Andrzej Piwowarczyk, Gorysławice 91, 28-160 Wiślica

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, 481 597,58 brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Oferta Nr 1 TST Szymon Tomaszewski, Dąbrówka Nowa 50, 86-014 Siecienko – cena oferty – 483 500,70 zł brutto

Ocena punktowa w kryterium ceny – 99,61 pkt ,

Łączna punktacja – 99,61 pkt.

 

Oferta Nr 2 – Zakład WOD.KAN. i CO.,Andrzej Piwowarczyk, Gorysławice 91, 28-160 Wiślica – cena oferty – 481 597,58 zł brutto 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja – 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

   Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 


Wiślica, dnia 04.06.2014 roku.

Znak sprawy; OR.271.2.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica-etap III
Numer ogłoszenia: 189352 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica-etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - 30 kompletów, w tym:

1) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Chotel Czerwony kpl 1, szt.11,

2) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Skotniki Dolne kpl 1, szt.7, 3)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sielec kpl 1 szt.1,

4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Koniecmosty kpl 1 szt.1,

5)Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Skorocice kpl 1szt.1,

6) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Kobylniki kpl 1 szt.3,

7) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Gluzy kpl 1 szt.3,

8) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Holudza kpl 1 szt.3,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik Nr 10 do SIWZ.

- Zgłoszenia robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ.

UWAGA!!!

W książce przedmiarów zawarty jest przedmiar dotyczący robót budowlanych wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Skotniki Dolne - działka nr 182, dział 8, pozycja od 182 do 204. Wykonawcy obliczając cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia nie uwzględniają robót budowlanych przewidzianych do wykonania w miejscowości Skotniki Dolne - działka nr 182, dział 8, pozycja od 182 do 204.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach to jest: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru, przedmiarach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy pzp..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.20.00-2, 45.23.24.00-6, 45.25.21.27-4, 45.25.22.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 16 000,00 zł, słownie: szesnaście tysięcy zł.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica-etap III - Znak sprawy OR.271.2.2014

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 23.06.2014 r. do godz 08:00,

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku: nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: wadium na - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wiślica-etap III - Znak sprawy OR.271.2.2014

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do 23.06.2014 r. do godz. 08:00,

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

10. W przypadku niezabezpieczeni oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty polegającej na budowie minimum 15 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie oraz dokumenty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - specjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi - sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne lub równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)

 - złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie oraz dokumenty

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ,

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ,

3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

1.1. Zmiana treści dokumentów stanowiących integralną część umowy, w zakresie dotyczącym dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu np. ujawnienie błędu projektanta; wystąpienie robót zamiennych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; rezygnacji z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

1.2. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym terminów wykonania zamówienia, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał wpływu; Termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu o czas opóźnienia w realizacji robót wynikły wskutek: - siły wyższej, - okoliczności, których nie można przewidzieć, - zaistnienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, dla danej pory roku - przyczyn zależnych od Zamawiającego, np. opóźnienie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy - z winy Zamawiającego - wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w celu prawidłowego wykonania prac, a uniemożliwiających dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, - pojawienia się niewybuchów i niewypałów, - w wyniku kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, - nie przewidzianego braku płynności finansowej Zamawiającego.

1.2.1. Przez przypadek wystąpienia siły wyższej będzie się rozumieć w szczególności każde zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niezależne od stron niniejszej umowy, których zaistnienie lub skutki mogą wpłynąć na terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub niewykonanie wynikających z niej zobowiązań.

1.2.2. W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1.2., Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń.

1.2.3. W razie wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1.2., data ustalona dla zakończenia robót będzie przesunięta o czas, w którym zdarzenia te uniemożliwiły kontynuację robót pod warunkiem, że ma to bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, o czym Strony zdecydują w Protokole uzgodnień podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 1.3. Zmiana treści umowy w zakresie dotyczącym inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika/ów robót, o ile będzie to konieczne z przyczyn obiektywnych np. utraty przez wskazaną osobę zdolności do pracy - o ile Zamawiający daną zmianę zaakceptuje czy też wystąpi o jej wprowadzenie.

1.4. Zmiana terminu wykonania lub wynagrodzenia umownego wynikająca z konieczności wcześniejszego wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia; zamiennych; rezygnacja z wykonania części zakresu umowy (w tym roboty zaniechane), jeżeli ich wykonanie nie leży w interesie publicznym.

1.5. Wszelkie zmiany umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa.

1.6. Wszelkie zmiany umowy, w szczególności dotyczące rozliczania umowy lub dokonywania płatności na skutek wytycznych dotyczących realizacji projektu ze strony Samorządu Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialnego za podpisanie z Zamawiającym umowy o dofinansowanie.

1.7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie innych zmian, które będą korzystne dla Zamawiającego. 1.8. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych teleadresowych, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy - np. zmiana rachunku bankowego.

1.9. Wszelkie zmiany treści umowy będą wprowadzane drogą aneksów i wymagają formy pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1.2. Protokół konieczności będzie każdorazowo załącznikiem do aneksu.

3. Wykonawca nie może dokonać bez zgody Zamawiającego cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem nieważności bezwzględnej takiej czynności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W ramach działania 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków EFRROW..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia wraz załacznikami (do pobrania):

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia wraz załacznikami Nr1 do Nr 8 - pobierz

2. Dokumentacja Projektowa - załącznik Nr 9 do SIWZ - pobierz :

a) Chotel Czerwony cz.1 - pobierz, Chotel Czerwony cz.2 - pobierzChotel Czerwony cz.3 - pobierz,

b) Skotniki Dolne cz. 1 - pobierzSkotniki Dolne cz. 2 - pobierz,

c) Sielec - pobierz,

d) Koniecmosty - pobierz,

e) Skorocice - pobierz,

f) Kobylniki - pobierz,

g) Gluzy - pobierz,

h) Hołudza - pobierz,

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik Nr 10 do SIWZ,

4. Zgłoszenia robót - załącznik Nr 11 do SIWZ,

5. Przedmiary robót - załącznik Nr 12 do SIWZ

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI 18.06.2014