Niesłyszący

Zarządzenie Nr 33/2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica w 2024 r

Zarządzenie Nr 33/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 05.04.2024r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Wiślica
w 2024 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały XLV/266/2021 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia   29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2022 – 2026 r., zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminie Wiślica w 2024 r.
  2. Treść ogłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  3. Wzór oferty o dotację w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  5. Wzór sprawozdania z wydatkowanych środków stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.wislica.pl.
  2. Na stronie promocyjnej Miasta i Gminy Wiślica.
  3. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza Inspektorowi ds. obsługi rady gminy, przeciwdziałania alkoholizmowi, zdrowia, opieki społecznej i kultury fizycznej oraz komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

                                                                                                                                            mgr Jarosław Jaworski

DOCZałącznik Nr 1 - Ogłoszenie.doc (83,50KB)
RTFZałącznik Nr 2 - Oferta.RTF (243,06KB)
RTFZałącznik Nr 3 - Umowa.RTF (216,33KB)
RTFZałącznik Nr 4- Sprawozdanie.RTF (246,85KB)