Niesłyszący

Informacja dot. zadania " Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wiślica" rok 2024

,,Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wiślica”

            Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Wiślica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie   
47.924, 10 zł.

 Na kwotę dotacji składają się  środki NFOŚiGW w Warszawie - 47.924,10 zł.,
 tj. 100 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów objętych wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Część inwestycji: wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych”, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia w ramach inwestycji A1.4.1 objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.