Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Znak sprawy: OR.271.4.2014                                                     Wiślica, dnia, 24.09.2014 roku.

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań Operatora Wykonawczego i dostawcy sprzętu komputerowego w ramach Projektu:„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: TOYA sp. z o.o.Ul. Telefoniczna 46F, 92-016 Łódź

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena 100% ) zawiera najniższą cenę brutto 564 201,00 oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 

Oferta Nr 1 TOYA sp. z o.o., Ul. Telefoniczna 46F, 92-016 Łódź

Cena oferty – 564 201,00 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt,

Łączna punktacja – 100 pkt.

 

Oferta Nr 2 – CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp.j. Ul. Kościuszki 1, 26-600 Radom

Cena oferty – 1 137 750,00 zł brutto 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 49,59 pkt ,

Łączna punktacja – 49,59 pkt.

 

Oferta Nr 3 – Anna Bajer Leńczowska Biuro Projektowe „Atena”Ul. Kobierzyńska 182/1, 30-382 Kraków

Cena oferty – 499 000,00 zł brutto 

Oferta ww. Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.).

 

Oferta Nr 4 – Konsorcjum firm: Lider: SYMETRA Wojciech Wielogórski,  Ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko Zdrój, Członek Konsorcjum: ECONNECT Sp z o.o. Ul Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa

Cena oferty – 658 050,00 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 85,74 pkt ,

Łączna punktacja – 85,74 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

 

Oferta Nr 3 – Anna Bajer Leńczowska Biuro Projektowe „Atena”Ul. Kobierzyńska 182/1, 30-382 Kraków

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty

 

Zamawiający wymagał, aby komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy rozdzielczości ekranu min. 1366 x 768 osiągał w teście wydajności SYSMark2012 Office Productivity wynik min. 130 pkt oraz SYSMark2012 System Management wynik min. 125 pkt, a wydruk szczegółowego raport z przeprowadzonych testów należało dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszczał potwierdzenie spełnienia warunków wydajnościowych dla oferowanego komputera wydrukiem ze strony http://bapco.com/results#SYSmark-2012

Ponadto komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji, testowany przy rozdzielczości ekranu min. 1366 x 768, powinien osiągać w teście wydajności SYSMark2012 3D Modeling wynik min wynik co najmniej 130 pkt, a wydruk szczegółowego raport z przeprowadzonych testów należało dołączyć do oferty. Zamawiający dopuszczał potwierdzenie spełnienia warunku wydajności dla oferowanego komputera wydrukiem ze strony http://bapco.com/results#SYSmark-2012

Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w/w dokumentów wraz z tłumaczeniami na język polski. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dokumentów w postępowaniu uzupełnił dokumenty w wyznaczonym czasie przez Zamawiającego,  lecz   załączony raport z testu nie potwierdza spełnienia warunków wydajnościowych osiągnięcia przez zaoferowany komputer (typ A i typ B) przy rozdzielczości min. 1366x768  min. 130 pkt w teście SYSMark 2012 Office Productivity oraz  min. 125 pkt w teście SYSMark 2012 System Management – jak wynika z uzupełnionego raportu test był wykonywany przy rozdzielczości 1024x768, a nie przy wymaganej rozdzielczości min. 1366 x 768.

Ponadto załączony raport z testu nie potwierdza spełnienia warunków wydajnościowych osiągnięcia przez zaoferowany komputer (typ A i typ B) przy rozdzielczości min. 1366x768 min. 130 pkt w teście SYSMark 2012 3D Modeling - jak wynika z uzupełnionego raportu test był wykonywany przy rozdzielczości 1024x768, a nie przy wymaganej rozdzielczości min. 1366 x 768.

Ponieważ Wykonawca był już wzywany do uzupełnienia w/w dokumentów kolejne wezwanie do uzupełnienia nie jest możliwe, gdyż naruszałby zasadę jednokrotności wezwania. 

 

 Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty

Oferta Wykonawcy została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.).

– zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.).

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220641-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Wiślica: Komputery osobiste

2014/S 124-220641

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8
Osoba do kontaktów: Marek Gaweł
28-160 Wiślica
POLSKA
Tel.: +48 413792106
E-mail: 
Faks: +48 413792128

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wislica.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Realizacja zadań Operatora Wykonawczego i dostawcy sprzętu komputerowego w ramach Projektu :„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Wiślica

Kod NUTS PL332

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań Operatora Wykonawczego i dostawcy sprzętu komputerowego w ramach Projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

30213000302313007131600072420000724130007222000072110000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Realizacja obowiązków operatora wykonawczego, w tym,

1) Wykonanie strony www (portalu) dla projektu,

Wykonawca musi zaprojektować i stworzyć stronę www (portal) dla projektu zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.”

Utworzona strona musi zawierać co najmniej następujące informacje:
- Informacje ogólne dotyczące projektu i aktualności
- dane kontaktowe w sprawach technicznych i organizacyjnych
- formatka zgłoszeń
- instrukcje konfiguracyjne urządzeń użytkowników
- harmonogram szkoleń i materiały szkoleniowe
- regulamin dla uczestników projektu
- informacje na temat wizyt serwisowych

- link do strony www Gminy Wiślica

2) Kontrolę wydanych zestawów komputerowych, w zakresie sprzętu, oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, oplombowania lub innego zabezpieczenia sprzętu,
3) Odpowiedzialność za odzyskanie sprzętu w razie nieprawidłowego użytkowania przez odbiorców końcowych (odpowiedzialność majątkowa) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
4) Udzielenie wsparcia technicznego i bieżąca pomoc użytkownikom w sprawach związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerami (HelpDesk),
5) Podpisanie z użytkownikami indywidualnymi umów cywilno prawnych na użytkowanie sprzętu
6) Zapewnienie łącza hurtowego dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu, tj. do dnia 31.10.2014r., w technologii przewodowej lub bezprzewodowej, w tym w lokalizacjach, gdzie jest to ekonomicznie lub technologicznie konieczne i uzasadnione, satelitarnego dostępu do szerokopasmowego Internetu VSAT lub GSM/CDMA/LTE - pod warunkiem zapewnienia obydwu kanałów (odbieranie i wysyłanie) oraz dostarczenie Internetu (z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej będącej przedmiotem odrębnego postępowania) do 80 uprawnionych gospodarstw domowych oraz 4 jednostek podległych Gminie w lokalizacjach -wg listy adresów poniżej:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy, ul. Podwale 1 28-160 Wiślica – 31 zestawów komputerowych
2. Gimnazjum w Wiślicy , ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica – 30 zestawów komputerowych
3. Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych 41, 28-160 Wiślica - 30 zestawów komputerowych
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy , ul. Batalionów Chłopskich 32, 28-160 Wiślica– 3 zestawy komputerowych
Wykonawca ma zapewnić następujące parametry techniczne łącza:
- stały dostęp do sieci Internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia,
- Roczna Dostępność Usługi (RDU) na poziomie minimum 99%
- W przypadku podłączenia gospodarstw domowych:
transfer do komputera użytkownika (download) minimum 1024 kbit/s,
transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 256 kbit/s,
- W przypadku jednostek podległych Gminie
transfer do jednostki podległej (download) minimum 4096 kbit/s,
transfer od jednostki podległej (upload) minimum 1024 kbit/s,
- nielimitowana ilość przesyłanych informacji tzn. stała przepustowość niezależnie od ilości przesyłanych przez łącze danych,
- w przypadku technologii VSAT wielkość limitu transferu danych jaką należy zapewnić dla:
gospodarstw domowych musi być minimum 4 GB miesięcznie
jednostek podległych Gminie Wiślica musi być minimum 10 GB miesięcznie
- dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z Internetu,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych Gminy Wiślica. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 10% użytkowników w trakcie realizacji projektu. Wykonawca w ramach realizacji obowiązków dokona przeniesienia sprzętu, instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca pobytu uczestnika projektu lub zmiany uczestnika projektu.
Uwaga
Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej zapewnienie łącza lub łączy dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu, tj. do dnia 31.10.2014r.
7) Bieżące utrzymanie łącza lub łączy internetowych (remonty, modernizacja, naprawa).W przypadku wystąpienia awarii dostępu do Internetu w punkcie styku z operatorem sieci krajowej Internet, Operator Wykonawczy zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy.
8) Administrowania podległą infrastrukturą wybudowanej sieci szerokopasmowej w projekcie, w tym:
a) Kontrola ewentualnych nadużyć;
b) Informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach;
c) Instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci;
d) Zdalne konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów;
a) Kontrola poprawności działania sieci poprzez monitoring zakłóceń i nieprawidłowości oraz wykrywanie awarii;
b) Monitoring i diagnoza pracy urządzeń wspomagających;
c) bieżące usuwanie awarii elementów i urządzeń sieci, zainstalowanych u beneficjentów końcowych i w jednostkach podległych
d) uruchomione telefoniczne centrum serwisowe dla uczestników projektu, działające w godzinach co najmniej od 9.00 – do 17.00 w dni robocze
e) Przestrzeganie zasad ochrony haseł;
f) Reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników;
g) Wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania zagrożeń sieciowych;
h) Zarządzanie adresacją sieci;
i) Zmiana w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na bieżąco;
j) Archiwizowanie konfiguracji urządzeń i prowadzenie elektronicznej ewidencji zgłoszeń serwisowych
1) Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału);
2. Realizacja zadań w zakresie dostaw sprzętu:
1) Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie 174 zestawów komputerowych (komputerów wraz z oprogramowaniem, monitorami) w docelowym miejscu eksploatacji - u beneficjentów końcowych w 80 gospodarstwach domowych ( w tym dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących) i 4 jednostkach objętych projektem, podległych w Gminie .
2) Oznakowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej zawartymi w „Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013”
3) Prowadzenie ewidencji sprzętu przekazanego beneficjentowi końcowemu w oparciu o numery seryjne i dane beneficjenta.
4) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla dostarczonych urządzeń na warunkach określonych w załącznik nr 7 do SIWZ
5) Przeprowadzenie jednorazowej modernizacji sprzętu komputerowego w ostatnim kwartale realizacji projektu, obejmującej diagnostykę sprzętu i oprogramowania, wymianę zużytych podzespołów, w szczególności klawiatur i myszy
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw zestawów komputerowych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
7) Użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały muszą być fabrycznie nowe,(rok produkcji nie wcześniej niż III kwartał 2013).
8) Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia
9) Wykonawca odpowiada za wykonanie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania sprzętu beneficjentom końcowym w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych objętych projektem.
Dokładne dane lokalizacji beneficjentów prywatnych oraz ilości komputerów ( w przypadku zmiany ilości) dla poszczególnych Jednostek zostaną wskazane przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
Lista lokalizacji beneficjentów znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom przy zapewnieniu przez Wykonawcę spełnienia warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.
Szacunkowa wartość bez VAT: 996 504,58 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN
(słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN).
2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.08.2014 roku do godz. 08:00
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku: nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium na Operatora Wykonawczego i dostawcy sprzętu komputerowego Znak sprawy Nr OR.271.4.2014
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Wadium wniesione :
a) w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym;
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym powyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
b) Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
Dowód wniesienia wadium winien być dołączony do oferty w oryginale stanowiąc jej załącznik.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art.24 ust. 2 pkt 2 ustawy).
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473)
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 , 984, 1047 i 1473), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 , 984, 1047 i 1473), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 , 984, 1047 i 1473), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie składać się z następujących części:
Część 1 – realizacja obowiązków Operatora Wykonawczego , w tym wykonanie portalu internetowego – …………………… PLN brutto wraz z należnym podatkiem VAT:………………..
a) zapłata będzie odbywała się na podstawie faktur częściowych wystawionych w równych częściach za okresy kwartalne. Płatność w tym zakresie reguluje harmonogram rzeczowo – finansowy z aplikacji projektowej,
b) Pierwsza płatność nastąpi po zakończeniu pierwszego kwartału po podpisaniu umowy, ostatnia zgodnie z terminem zakończenia projektu, tj. określonym w par.3 pkt 1).
Część 2 –dostawa , zainstalowanie i uruchomienie sprzętu komputerowego– ………………. PLN brutto, w tym należny podatek VAT:
a) zapłata za wykonanie dostawy w ramach realizacji Projektu odbędzie się na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu dostawy, zainstalowaniu i uruchomieniu komputerów w jednostkach podległych oraz u beneficjentów indywidualnych,
b) podstawę do wystawienia faktury za wykonanie dostawy objętej umową stanowi zaakceptowany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy opracowany w terminie do 7 dni kalendarzowych po zakończeniu usługi. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać załącznik – bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz dokumenty potwierdzające wykonanie dostawy.
2. Każdorazowo Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT. Odbiorcą faktury jest Gmina Wiślica, która jest płatnikiem podatku VAT.
3. Wszelkie płatności należne Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy będą dokonywane na rachunek bankowy w Banku ………………………………… o nr …………………………………………………
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy PZP, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.5 SIWZ
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 Pzp, a także musi spełniać wymogi, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ z tym, że ich uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz sytuacja finansowa oceniane będą łącznie.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ
Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub inne dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca może wykonywać działalność telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami ( zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2. w tabeli L.P. 1 pdpkt a) lub b) SIWZ)
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- stanowiące załącznik nr 1
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 Ustawy PZP
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy pzp
Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej według załącznik nr 8 do SIWZ.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia dokumentów zastępowanych oświadczeniem stosuje się odpowiednio.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej . Zamawiający wymaga:
a) posiadania przez wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN;
b) posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000PLN.
Dokumenty potwierdzające sytuację finansową i ekonomiczną
a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy PZP, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu uznania przez Zamawiający warunku za spełniony :
a) Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) przynajmniej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych rozumianego jako sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług i przynajmniej na obszarze prowadzenia działalności telekomunikacyjnej obejmującym granice administracyjne Gminy Wiślica.
b) UWAGA! W przypadku wykonawców, którzy nie będą dokonywać zakupu łącza dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu do Internetu bezpośrednio, za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci innego operatora, nie stosuje się postanowień pod lit. a) powyżej. W przypadku wykonawców, którzy nie będą dokonywać zakupu łącza dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu do Internetu bezpośrednio, za pomocą własnej sieci, wykonawcy ci muszą być uprawnieni do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) przynajmniej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych rozumianego jako wykonywanie usług za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci innego operatora i przynajmniej na obszarze prowadzenia działalności telekomunikacyjnej obejmującym granice administracyjne Gminy Wiślica.
Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony poprzez wykazanie wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.:
- Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej jednej usługi (wykonanej lub wykonywanej, przy czym w obu wypadkach przez okres co najmniej 1 rok) każdego rodzaju z niżej wymienionych dotyczących realizacji zadań polegających na:
- nadzorze nad obsługą administrowania i serwisowania lub administrowaniu i serwisowaniu szerokopasmową infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału) przez co najmniej 80 odbiorców
- zapewnieniu łącza dostępu do Internetu i dostarczeniu go do użytkowników oraz bieżącym utrzymaniu łączy internetowych,
- kontroli i bieżącym serwisowaniu zestawów komputerowych, będących w użytkowaniu, w zakresie sprzętu i oprogramowania,

- Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej jednej usługi, dotyczącej realizacji zadań polegających na wykonaniu strony www (portalu internetowego).

-Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej jednej usługi, dotyczącej zainstalowania i konfiguracji zestawów komputerowych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto, u odbiorców końcowych (w liczbie tych użytkowników, co najmniej 150),
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga w szczególności dysponowania zespołem składającym się minimum z 2 osób (w tym lider), przy zachowaniu warunku, że jedna osoba może łączyć kilka funkcji z niżej wymienionych:
a) Lider zespołu posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie, oraz co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego dotyczącego zarządzania realizacją przedsięwzięć teleinformatycznych o wartości nie mniejszej niż 500.000 PLN oraz posiadanie ukończonego, co najmniej jednego szkolenia z zakresu zarządzania projektami,
b) Ekspert ds. dostępu do Internetu wykształcenie: co najmniej średnie, co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego, oraz ukończone szkolenie z zakresu instalacji urządzeń zapewniających dostęp do Internetu
c) Ekspert ds. technicznych w zakresie administrowania infrastrukturą teleinformatyczną, posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne w specjalności telekomunikacja lub informatyka, który posiada nie mniej niż 1 rok doświadczenia zawodowego, dotyczącego administrowania infrastrukturą teleinformatyczną
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 w tabeli L.P. 5;
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Ww. dokumentem może być w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli zawiera informacje wymagane powyżej.
Deklaracje i oświadczenia Dostarczony sprzęt powinien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r., Dz.U. Nr 138, poz. 935) i aktów wykonawczych do tej ustawy. W celu potwierdzenia spełniania powyższego wymagania do oferty należy dołączyć:
a) deklaracje zgodności CE – jeżeli dla danego wyrobu wystawia się deklaracje zgodności
b) oświadczenie wykonawcy, że wyrób posiada oznakowanie zgodności CE , zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności lub w odrębnych ustawach, jeżeli wyrób podlega takiemu oznakowaniu.
Pozostałe dokumenty i oświadczenia, których załączenie jest wymagane w Załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
w zakresie sprzętu, w szczególności:
a) szczegółowe raporty z przeprowadzonych testów poszczególnych komponentów zestawów komputerowych
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zmierzoną wg wymagań Zamawiającego głośność jednostki
c) nazwa strony serwera WWW z darmowymi aktualizacjami systemu operacyjnego
Oświadczenie o spełnianiu warunków – stanowiące załącznik nr 2
Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub inne dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca może wykonywać działalność telekomunikacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami ( zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2. w tabeli L.P. 1 pdpkt a) lub b) SIWZ)
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie z wymogiem szczegółowo opisanym w pkt 6.2 w tabeli L.P. 2.) - załącznik nr 3 do SIWZ. Przez główne usługi Zamawiający rozumie usługi potwierdzające spełnianie warunków opisanych w pkt 6.2 w tabeli L.P. 2
Dowodami, o których mowa powyżej, są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu wraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczeniem Wykonawcy, że osoby wymienione w powyższym Wykazie osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (zgodnie z wymaganiami określonymi pkt 6.2 w tabeli L.P. 3 )
Wykaz należy przygotować z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ
a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000PLN.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 6.4 SIWZ).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OR.271.4.2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.8.2014 - 08:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.8.2014 - 08:10

Miejscowość:

Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
VI.3)Informacje dodatkowe
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy
Zakończenie: 31.10.2014
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: 
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: 
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.6.2014