Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 18.07.2014 roku.

Znak sprawy; OR.271.5.2014

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.5.2014. Nazwa zadania: Wybór Wykonawcy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu ( tryb zaprojektuj - wybuduj) w ramach Projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2)    zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm).

                                       Wójt Gminy Wiślica

                                     mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

Wiślica: Wybór Wykonawcy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu ( tryb zaprojektuj - wybuduj ) w ramach Projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
Numer ogłoszenia: 221952 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu ( tryb zaprojektuj - wybuduj ) w ramach Projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W szczególności do zadań wykonawcy przedmiotu zamówienia będzie należało kompleksowe wykonanie (dostawa, zainstalowanie i uruchomienie) bezprzewodowej sieci szerokopasmowej w ramach realizacji przedmiotowego Projektu. 1. Podstawowy zakres prac obejmuje: 1) Przygotowania dokumentacji projektowej, harmonogramu prac oraz innej niezbędnej dokumentacji - Opracowanie projektów budowlanych w zakresie instalacji wież i lub masztów antenowych (wraz z branżami), oraz niezbędną dokumentacją związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (jeśli będzie wymagane) - Wykonanie planowania radiowego - Opracowanie projektu wykonawczego budowy sieci szerokopasmowej - Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac - Opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej 2) Budowa wież i/lub masztów antenowych oraz konstrukcji wsporczych pod anteny - Budowa wież i/lub masztów antenowych, ew. konstrukcji wsporczych - Instalacja szaf zewnętrznych (typu outdoor) lub wewnętrznych, w zależności od potrzeb oraz wykonanie instalacji teletechnicznych pod potrzeby instalacji infrastruktury 3) Budowa sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej - Dostawa, instalacja oraz konfiguracja radiolinii cyfrowych - Dostawa, instalacja oraz konfiguracja połączeń dystrybucyjnych punkt-punkt 4) Budowa sieci dostępowej (Węzłów dostępowych oraz instalacja terminali odbiorczych) - Dostawa, instalacja i konfiguracja elementów oraz urządzeń stanowiących wyposażenie Węzłów - Dostawa, instalacja i konfiguracja przełączników sieciowych oraz UPSów - Montaż szaf, uchwytów antenowych oraz przygotowanie infrastruktury kablowej w obiektach Węzłów Dostępowych - Dostawa i instalacja i konfiguracja urządzeń odbiorczych (terminali) dla Beneficjentów projektu 5)Wyposażenie Głównego Węzła Dystrybucyjnego i Centrum Zarządzania siecią szerokopasmową. - Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na Centrum Zarządzania Siecią - Dostawa, instalacja oraz konfiguracja urządzeń aktywnych i elementów do budowy Głównego Węzła Dystrybucyjnego (GWD) oraz Centrum Zarządzania siecią (przełącznika szkieletowego, kontrolera sieci bezprzewodowej, urządzenia bezpieczeństwa, serwerów oraz implementacja systemów do zarządzania użytkownikami i usługami sieci) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 7 do SIWZ i zawiera podstawowe i minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne w zakresie elementów i rozwiązań przeznaczonych do realizacji zamówienia. Wykonawca może zaoferować sprzęt i rozwiązania dowolnego producenta, które spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent, czy pochodzenie - należy przyjąć , że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-ekspolatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Ilekroć Zamawiający powołuje się na normy, aprobaty, specyfikacje techniczne czy systemy odniesienia, przy opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Warunki gwarancji Na dostarczone urządzenia Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat licząc od daty ostatecznego bezusterkowego ich odbioru. 3. Warunki realizacja zadań w zakresie dostaw sprzętu 1) Oznakowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej zawartymi w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2013 2) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych dla dostarczonych urządzeń na warunkach określonych w załącznik nr 7 do SIWZ 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4) Użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały muszą być fabrycznie nowe,(rok produkcji nie wcześniej niż IV kwartał 2013). 5) Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia 6) Wykonawca odpowiada za wykonanie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania sprzętu beneficjentom końcowym w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych objętych projektem. 4.Lista lokalizacji Jednostek podległych Gminie: 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy, ul. Podwale 1 28-160 Wiślica - 31 zestawów komputerowych 2) Gimnazjum w Wiślicy , ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica - 30 zestawów komputerowych 3) Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych 41, 28-160 Wiślica - 30 zestawów komputerowych 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy , ul. Batalionów Chłopskich 32, 28-160 Wiślica- 3 zestawy komputerowych Dokładne dane lokalizacji beneficjentów prywatnych oraz ilości zestawów komputerowych ( w przypadku przesunięć ilości pomiędzy Jednostkami) dla poszczególnych Jednostek zostaną wskazane przez Zamawiającego w załączniku do umowy. Lista lokalizacji beneficjentów znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom przy zapewnieniu przez Wykonawcę spełnienia warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.21.00-5, 32.52.00.00-4, 32.41.80.00-6, 45.31.23.30-9, 32.41.31.00-2, 32.41.50.00-5, 32.41.21.10-8, 32.34.42.10-1, 32.42.00.00-3, 32.42.10.00-0, 32.42.20.00-7, 45.31.00.00-3, 72.72.00.00-3, 72.61.10.00-6, 44.21.22.63-0, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN). 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.07.2014 roku do godz.08:00 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku: nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium na Wykonawcę sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu Znak sprawy: OR.271.5.2014 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wniesione : a) w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym powyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. b) Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. Dowód wniesienia wadium winien być dołączony do oferty w oryginale stanowiąc jej załącznik. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473). 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony poprzez wykazanie wykonanych głównych dostaw lub usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.: - Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją a) co najmniej jednego zamówienia w zakresie budowy (instalacji i konfiguracji) sieci bezprzewodowej w technologii WLAN (WiFi), składającej się z minimum 15 punktów dostępowych, zarządzanych przez kontroler sieci bezprzewodowej o wartości minimum 500 000 zł brutto b) co najmniej jednego zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci szerokopasmowej w technologii bezprzewodowej WLAN(WiFi), funkcjonującej na terenie otwartym (np. obszar Miasta, Gminy) c) co najmniej jednego zamówienia polegającego na świadczeniu usług związanych z serwisowaniem infrastrukturą sieci szerokopasmowej, funkcjonującej na obszarze otwartym ( np. obszar Gminy lub Miasta) przez okres min. 1 roku d) co najmniej jednego zamówienia w zakresie dostaw urządzeń aktywnych sieci, takich jak routery, przełączniki, systemy bezpieczeństwa i urządzenia radiowe Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie oraz dokumenty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczególowego warunku w tym zakresie.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana podstawie oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga w szczególności dysponowania zespołem składającym się minimum z pięciu osób przy zachowaniu warunku, że jedna osoba może łączyć kilka funkcji z niżej wymienionych: a) co najmniej jednym Specjalistą ds. montażu, konfiguracji i obsługi oferowanych urządzeń (osoba posiadająca doświadczenie wynikające z udziału w min. 1 projekcie obejmującym montaż, konfigurację i obsługę urządzeń pracujących w technologii WLAN oraz posiadająca certyfikat potwierdzający znajomość konfiguracji i utrzymania oferowanych urządzeń sieci WLAN) b) co najmniej jednym Specjalistą ds. urządzeń sieciowych (osoba posiadająca certyfikat wydany przez producenta oferowanych urządzeń aktywnych sieci, takich jak przełączniki, routery, systemy bezpieczeństwa, potwierdzający wiedzę i doświadczenie z zakresu instalacji i konfiguracji oferowanych urządzeń sieciowych: przełącznik, router, system bezpieczeństwa) c) co najmniej jednym Specjalistą ds. serwerów i systemów serwerowych (osobą posiadającą doświadczenie wynikające z udziału w min. 1 projekcie obejmującym instalacje i konfigurację serwerów sieciowych) d) co najmniej jednym Projektantem w branży instalacyjnej (osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) e) co najmniej jednym Kierownikiem robót w branży telekomunikacyjnej (osoba dysponująca uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej) f) co najmniej jednym Kierownikiem projektu (osoba posiadającą praktyczną i teoretyczną znajomość metodyk zarządzania projektami potwierdzoną udziałem w charakterze kierownika projektu w co najmniej 2 projektach) IT Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie oraz dokumenty

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej . Zamawiający wymaga: a) posiadania przez wykonawcę środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 500 000,00 PLN; b) posiadania przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 500.000PLN. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie oraz dokumenty

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Certyfikaty i deklaracje Dostarczony sprzęt powinien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 r., Dz.U. Nr 138, poz. 935) i aktów wykonawczych do tej ustawy. W celu potwierdzenia spełniania powyższego wymagania do oferty należy dołączyć: a) deklaracje zgodności CE - jeżeli dla danego wyrobu wystawia się deklaracje zgodności b) oświadczenie wykonawcy, że wyrób posiada oznakowanie zgodności CE , zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności lub w odrębnych ustawach, jeżeli wyrób podlega takiemu oznakowaniu. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, których załączenie jest wymagane w Załączniku nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu, w szczególności : a)szczegółowe raporty z przeprowadzonych testów poszczególnych komponentów stacji do zarządzania b)wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net wyniku zaproponowanego procesora stacji do zarządzania c)oświadczenie Wykonawcy potwierdzające zmierzoną wg wymagań Zamawiającego głośność jednostki stacji do zarządzania d)pełny protokół z testów SPEC dla oferowanego modelu serwera sieciowego wyposażonego w oferowany przez Wykonawcę procesor e)oświadczenie Wykonawcy, że użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały są nowe, ( rok produkcji nie wcześniej niż IV kwartał 2013).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2. Oferta - Załacznik Nr 4 do SIWZ, 3. Kosztorys ofertowy - Załacznik Nr 4A do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: a) zmiany terminu wykonania, w przypadku: - zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających (np. zdarzeń losowych, niesprzyjających warunków atmosferycznych, działania siły wyższej) wykonanie umowy w terminie, o którym mowa w §3 z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, - zmiany dotyczącej dostarczanego sprzętu w ramach przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzętu w ramach przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie, co Wykonawca musi pisemnie udokumentować. - wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), - zmianą sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, - rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, - innych postanowień za porozumieniem stron. 2. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, 2) zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, 3) zmiana danych teleadresowych Stron. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, I piętro, pok. nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, I piętro, pok. nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz