Niesłyszący

Informacja dot.otrzymania doofinansowania do usunięcia azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica

Informacja o otrzymaniu dofinansowania na zadanie pn.: ,,Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica”

            Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica informuje, że Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie   45.500, 00 zł.

             Na kwotę dotacji składają się:

-środki WFOŚiGW w Kielcach -22.750,00 zł., tj. 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.
-środki NFOŚiGW w Warszawie- 22.750,00 zł.,  tj. 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Przedsięwzięcie związane jest z  usuwaniem azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych
w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.