Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2024, Nazwa zadania: Utworzenie Klubu Dziecięcego na terenie Miasta i Gminy Wiślica.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ