Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.2.2024  Nazwa zadania: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Jurków wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury towarzyszącej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

 

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ