Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2024 Nazwa zadania: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w msc. Jurków, dostawa sprzętu do utrzymania oczyszczalni i pozostałej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ