Niesłyszący

Dodatkowa pomoc finansowa dla rolników w związku z rosyjskim embargiem

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie instrumentów wsparcia rynku. W celu uzyskania rekompensat, w przypadku objęcia wycofywanych poprzez biodegradację pełnowartościowych produktów wsparciem, zachodzi konieczność udokumentowania przeprowadzanych działań.

Pomoc będzie dotyczyć m.in takich produktów jak:

 • pomidory
 • marchew
 • kapusta
 • papryka
 • kalafiory
 • ogórki i korniszony
 • pieczarki
 • jabłka
 • gruszki
 • owoce czerwone (np.: truskawki, maliny, wiśnie, porzeczka)
 • winogrona deserowe
 • kiwi

Komisja Europejska zapowiedziała, że środki te będą obowiązywać do końca listopada. Natomiast sytuacja rynkowa dla wszystkich pozostałych produktów objętych rosyjskim embargiem zostanie omówiona na kolejnym spotkaniu Komisji Europejskiej, państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego, które ma się odbyć w Brukseli w najbliższy piątek.

Instrukcja w sprawie dokumentowania przez producentów działań związanych z brakiem możliwości sprzedaży warzyw

 1. Producent owoców i warzyw, który ma zamiar wykonać czynności związane z wycofaniem określonego produktu poprzez przekazanie organizacjom charytatywnym dla najuboższych lub biodegradację, powinien złożyć niezwłocznie stosowne powiadomienie na piśmie, do właściwego Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego. W przypadku członków grup i organizacji producentów owoców i warzyw powiadomienia powinny być kierowane do ARR za pośrednictwem tych grup i organizacji.
 2. Wszystkie czynności związane z przekazaniem organizacjom charytatywnym lub biodegradacją warzyw muszą być dokonane pod nadzorem właściwych służb kontrolnych.
 3. Czynności wymienione w pkt. 2 muszą zostać udokumentowane protokołem potwierdzającym przeprowadzenie przekazania lub biodegradacji dla całej ilości zgłoszonego produktu.
 4. Nadzór nad wszystkim czynnościami sprawować będą właściwe służby kontrolne.
 5. Podczas czynności kontrolnych szczególnie istotne będą kwestie związane z udokumentowaniem ilości określonego produktu podlegającego przekazaniu lub biodegradacji oraz spełnienia określonych wymagań jakościowych produktów, które muszą być przydatne do sprzedaży, a tym samym spełniać minimalne wymagania określone w załączniku X do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, a w przypadku gdy istnieją normy handlowe spełniać wymagania co najmniej II klasy określonej dla tych produktów.
 6. Zgłaszając Agencji Rynku Rolnego owoce i warzywa do przekazania lub biodegradacji należy wskazać m.in. miejsce położenia uprawy, z której pochodzi produkt (numer obrębu ewidencyjnego, nr działki ewidencyjnej, rodzaj, ilość i powierzchnię uprawy).

Ponadto, informujemy, iż w dniu 22. 08. 2014 (piątek) o godz. 9:00 w OSP w Wiślicy odbędzie się spotkanie informacyjne z sołtysami w przedmiotowej sprawie. Po pojawieniu się nowych informacji każdorazowo zostaną Państwo poinformowani.

 

UWAGA !!!

W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych  embargo rosyjskim, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego  realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego na załączonym formularzu.

Zgłoszenia należy składać osobiście do Agencji Rynku Rolnego w Kielcach ul. Piaskowa 18, lub wysłać dokumenty listem poleconym na w/w adres.

FORMULARZ - Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia wycofania owoców i warzyw w związku z brakiem możliwości sprzedaży spowodowanym rosyjskim embargiem  - pdf