Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 23.10.2014 roku

Numer sprawy: OR.271.12.2014.

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.12.2014. Nazwa zadania: Dostawa  oleju napędowego grzewczego  do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2014/2015”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców dla:

 

I.  Zadania Nr 1: Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe „ELEKTRO-BENZ”, 26-500 Szydłowiec, Zdziechów 1

 

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 448 236,60 zł brutto / oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena dla Zadania Nr 1.

 

II.  Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne, 28-160 Wiślica,

 

Działając na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w części w zakresie zadania nr 2.

 

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert  tj do dnia 09.10.2014 roku do godziny 08:00  nie została złożona żadna oferta w zakresie Zadania Nr 2: tj. na dostawę węgla kamiennego oraz miału węglowego do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne, 28-160 Wiślica,

 

Uzasadnienie prawne:

art.  93 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.)

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

I.  Zadania Nr 1: Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, Muzeum Regionalnego w Wiślicy i Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy

 

Oferta Nr 1 - „Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe „ELEKTRO-BENZ”, 26-500 Szydłowiec, Zdziechów 1”

Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 100 pkt ,

Łączna punktacja -100 pkt.

 

 

II. Zadanie Nr 2: Dostawy węgla kamiennego i miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy

Nie złożono ofert

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi Wykonawcami, w zakresie zadań,  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm)

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 06.10.2014 roku.

Numer sprawy: OR.271.12.2014.

                                                                       Otrzymują :

                                                                       UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Numer sprawy: Or. 271.12.2014. Nazwa zadania: Dostawa  oleju napędowego grzewczego  do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2014/2015”

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający poniżej podaje ich treść wraz z wyjaśnieniami:

 

PYTANIA

1. Wnosimy do  dodanie do § 6 wzoru umowy informacji, iż podczas dostawy paliwa pobierane będą próbki paliwa zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170 z autocysterny Wykonawcy, które w przypadku podejrzeń co do jego złej jakości poddane zostaną badaniom. W przypadku potwierdzenia złej jakości paliwa Wykonawca pokryje koszty związane z badaniem paliwa oraz z usunięciem uszkodzeń urządzeń grzewczych, natomiast jeśli badanie paliwa wykaże, iż paliwo spełnia wszystkie polskie normy – koszty pokrywa Zamawiający.   

2. W SIWZ oraz w 2 pkt.3 wzoru umowy informują Państwo, iż dostarczony olej opałowy rozliczony będzie w temperaturze rzeczywistej. Informujemy, iż zapis ten jest niezgodny z powszechnie stosowanym rozliczeniem paliw, które odbywa się w temperaturze referencyjnej +15º C. Zgodnie z art. 88 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia  2008 r. o podatku akcyzowym  podstawą opodatkowania oleju opałowego jest jego ilość wyrażona w litrach w temperaturze +15º C. Ponadto główni producenci paliw tj. PKN ORLEN czy LOTOS S.A na swoich na swoich stronach internetowych publikują ceny za 1000 litrów w temperaturze  +15º C, ustalając więc cenę do oferty Wykonawca sugeruje się ceną producenta w tej temperaturze. Wnosimy dodanie zapisu, iż podstawą do wystawienia faktury będzie ilość w temperaturze +15º C. zgodnie z wydrukiem z legalizowanych urządzeń pomiarowych zamontowanych na autocysternie Wykonawcy (z możliwością wydruku ilości w temperaturze rzeczywistej i w temperaturze +15º C.)

ODPOWIEDZI    

Ad. 1 Zamawiający w SIWZ w dziale III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 7 Określił wymagania stawiane wykonawcy i tak między innymi wymaganie że: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz w § 6  projektu umowy zapisy:

- W przypadku dostarczenia oleju opałowego, którego użycie spowoduje uszkodzenie urządzeń, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na swój koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.

- Na czas naprawy sprzętu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zapewni Zamawiającemu do pracy urządzenie o tożsamych parametrach jak urządzenie oddane do naprawy.

- W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia (braku możliwości dokonania naprawy) Wykonawca  pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia.

W związku z powyższym nie widzimy konieczności modyfikacji o proponowane przez Was zapisy.

Ad.2 Podstawą wystawienia faktury, winna być ilość dostarczonego oleju opałowego w danym dniu, w temperaturze rzeczywistej, wg wskazań zalegalizowanego urządzenia pomiarowego.

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Wiślica, dnia 01.10.2014 roku.

Znak sprawy; OR.271.12.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2014/2015

Numer ogłoszenia: 325578 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowej, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1.1 oleju napędowego grzewczego na sezon grzewczy 2014/2015 w ilości 133 000 litrów do kotłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul Podwale 1, 28-160 Wiślica, Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica, Muzeum Regionalnego w Wiślicy, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica, Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego, 28-160 Wiślica 1.2 węgla kamiennego w ilości 48 ton oraz miału węglowego w ilości 7 ton do kotłowni Urzędu Gminy w Wiślicy przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica, Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne, 28-160 Wiślica,.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 7) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5, 09.11.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - w zakresie Zadania Nr 1 -Koncesja na obrót paliwami ciekłymi na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej zamówieniem Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie oraz dokumenty. Dla Zadania Nr 2 - Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla Zadania Nr 1 i 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla Zadania Nr 1 i 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla Zadania Nr 1 i 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla Zadania Nr 1 i 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 do SIWZ 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Formularze cenowe w zakresie wybranych przez wykonawcę zadań od 1 do 2 - wypełnione i podpisane przez wykonawcę - Załącznik Nr 2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, gdy: 1) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego, 3) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy w Wiślicy Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oleju napędowego grzewczego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 133 000 litrów na podstawie udzielonych pełnomocnictw do przeprowadzenia postępowania przetargowego do kotłowni olejowej: 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul Podwale 1, 28-160 Wiślica w ilości 70 000 litrów, 2) Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica w ilości 30 000,00 litrów, 3) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego, 28-160 Wiślica w ilości - 30 000 litrów, 4) Muzeum Regionalnego w Wiślicy, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica w ilości 3 000 litrów, O parametrach: wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, gęstość w 15o C (kg/m3) - max. 860, skład frakcyjny: do temp. 250o C destyluje %(V/V) - max 65, skład frakcyjny: do temp. 350o C destyluje %(V/V) - min.85, lepkość w temp. 20o C (mm2/s) - max. 6,00, temperatura zapłonu (oC) - min.56, zawartość siarki %(m/m) - max. 0,10, temperatura płynięcia (oC) - max. -20, pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej-%(m/m) - max.0,30, zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) - max. 24, pozostałość po spopieleniu %(m/m) - max.0,01, zawartość wody (mg/kg) - max.200, barwa wizualna - czerwona,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego w ilości 48 ton oraz miału węglowego w ilości 7 ton do: 1) Urzędu Gminy w Wiślicy do kotłowni przy ul. Plac Solny 32 i ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica w ilości 30 ton węgla kamiennego, 2) Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne, 28-160 Wiślica w ilości 18 ton węgla kamiennego i 7 ton miału węglowego - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania przetargowego, O parametrach: - węgiel orzech II - uziarnienie 50-25mm ,typ 31.1 i 31.2- o wartości 30 000 KJ/kg, - miał węglowy - o wartości powyżej 22 000 KJ/kg, Zawartość popiołu (Ar%) - 11,1 - 11,9, Zawartość wilgoci(Wtr%) - 10,0 do 12,0, Zawartość siarki (Str%) - do 0,61 - 0,75.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.10.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POBIERZ