Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wiślica

Na terenach miejscowości Gorysławice i Chotel Czerwony zostaną przebudowane drogi gminne; odpowiednio na odcinkach 335 metrów i 1360 metrów.

W miejscowości Gorysławice nastąpi przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 004376T Gorysławice - Badrzychowice. Obecna asfaltowa nawierzchnia z ubytkami na niektórych odcinkach sięgającymi 80% zostanie uzupełniona mieszanką mineralno - asfaltową, ponadto zostanie wykonana warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - asfaltowych o grubości 4 cm. Dodatkowo istniejące pobocza zostaną utwardzone warstwą z kruszywa kamiennego.

W miejscowości Chotel Czerwony przebudowa obejmie dwa odcinki drogi gminnej Nr 004389 T Chotel Czerwony - Zagórze. Obecne odcinki drogi posiadają częściowe nawierzchnie kamienne rozmyte przez ulewne deszcze wraz z licznymi namuliskami. Na odcinku 930 metrów istniejąca droga zostanie odpowiednio zagęszczona i wyprofilowana, ponadto zostanie wykonana warstwa z kruszywa kamiennego i nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych. Pobocza zostaną utwardzone kruszywem kamiennym. Prace na odcinku 430 będą polegać na: profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu wartsw odsączającej, dolnej i górnej z kruszywa kamiennego oraz nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych. Ponadto pobocza na całym odcinku zostaną odpowiednio utwardzone.