Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miesiącach październik - listopad bieżącego roku jest realizowana inwestycja polegająca na przebudowie istniejącego odcinka drogi gminnej w miejscowości Jurków.

Nawierzchnia zniszczonego odcinka drogi przez nawalne deszcze na długości blisko jednego kilometra zostanie poddana gruntownej renowacji. Roboty drogowe będą polegać na:

- odpowiednim wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne;

- wykonaniu dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego;

- wykonaniu górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego;

- wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych;

- obustronnym utwardzeniu poboczy kruszywem kamiennym.

Dzięki wykonanym pracom znacznie polepszy się stan komunikacji na terenie miejscowości Jurków. Ponadto zostanie zapewniony lepszy dojazd do posesji mieszkańców oraz do gruntów rolnych znajdujących się w sąsiedztwie nowoprzebudowanej drogi.