Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Wiślica, dnia 19.12.2014 roku

Numer sprawy: Or.271.16.2014

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.16.2014. Nazwa zadania: Odbiór i transport  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój

Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia cenę, tj. 149 520,82 zł brutto oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1    złożona przez - Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój – cena oferty – 149 520,82 zł brutto 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt ,

Łączna punktacja – 100 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4.1 Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na dzień 29.12.2014 roku na godzinę 09:00 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

   Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 09.12.2014 roku.

Znak sprawy; OR.271.16.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica
Numer ogłoszenia: 403694 - 2014; data zamieszczenia: 09.12.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych regionu 5 w Rzędowie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i transportu całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w tym: a) zmieszane odpady komunalne, b) papieru i tektury, c) szkła, d)tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, e)odpadów ulegających biodegradacji, f)odpadów wielogabarytowych, g) zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego h) zużytych opon, i) odpady budowlane i rozbiórkowe, j) tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), k) przeterminowanych leków. 2) Odpady gromadzone będą w pojemnikach lub workach. 2.1) Pojemniki zapewni Właściciel nieruchomości - Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: a) 1201. b) 240 l. c) 11001. d) KP7. 2.2) Worki do selektywnej i zmieszanej zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. - Charakterystyka worków do selektywnej i zmieszanej zbiórki odpadów: - materiał - folia polietylenowa LDPE, HDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej wytrzymałość tj. co najmniej 60 mikronów, - pojemność - 120 dm3, - kolor - niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i papier, - kolor - żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, - kolor - brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, - kolor - zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, - kolor - czarny z przeznaczeniem na odpady zmieszane 2.3) Szacowana roczna ilość worków: - kolor niebieski - 18856 szt. - kolor żółty - 18856 szt. - kolor zielony - 18856 szt. - kolor brązowy - 508 szt - kolor czarny - 19756 szt. 3. Wykonawca, po podpisaniu umowy a przed pierwszym odbiorem odpadów winien dostarczyć właścicielowi nieruchomości w przypadku: - odpadów zmieszanych - 3 worki czarne, - odpadów segregowanych 12 worków po 3 worki z każdego koloru tj. żółty, niebieski, zielony, brązowy; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpowiednie rodzaje worków do nieruchomości na podstawie list dostarczonych przez Zamawiającego w zależności od rodzaju oddawanych odpadów, oraz dostarczy do Urzędu Gminy Wiślica rezerwowe worki po 100 szt. każdego koloru tj. żółty, niebieski, zielony, brązowy. Wykaz nieruchomości Zamawiający przekaże Wykonawcy do 31.12.2014 r., pierwszy zestaw worków zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości przez wykonawcę w terminie od 02.01.2015 r. do 05.01.2015 r. 3.1 Wykonawca odbierając odpady zmieszane i segregowane, zobowiązany jest jednocześnie dostarczać kolejne worki właścicielom nieruchomości zamieszkałych w kolorze i ilości odpowiadającej, co najmniej ilości odebranych worków. 3.2 Wykonawca na żądanie Zamawiającego wyposaży nieodpłatnie wskazane miejsce w pojemniki o pojemności od 1000 l do 1500 l (dzwony), przeznaczone do gromadzenia odpadów selektywnych oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki - nie mniej niż - 3 szt. pojemników. 4. Szczegółowe dane dotyczące liczby budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych i liczba mieszkańców gminy Wiślica: 4.1 W skład Gminy Wiślica wchodzą następujące miejscowości: Brzezie, Chotel Czerwony, Gluzy ,Gorysławice ,Górki , Hołudza , Jurków , Kobylniki , Koniecmosty, Kuchary , Łatanice, Ostrów , Sielec , Skorocice , Skotniki Dolne , Skotniki Górne , Szczerbaków , Szczytniki , Wawrowice , Wiślica. a) Powierzchnia Gminy wynosi 10058 ha. b) Liczba mieszkańców: - Liczba mieszkańców Gminy Wiślica zameldowanych na pobyt stały i czasowy, według stanu na dzień 08.12.2014r. wynosi 5817 mieszkańców. - Liczba mieszkańców na dzień 08.12.2014 zgodnie ze złożonymi deklaracjami na terenie Gminy Wiślica zamieszkuje 4273 mieszkańców. c) Liczba gospodarstw domowych na dzień 08.12.2014 zgodnie ze złożonymi deklaracjami na terenie Gminy Wiślica wynosi w zabudowie: - jednorodzinnej 1455 gospodarstw, - wielorodzinnej 9 gospodarstw. d) Orientacyjna długość dróg na terenie gminy przy których znajdują się nieruchomości zamieszkałe z których będą odbierane odpady komunalne wynosi około 130 km. 5. ZABUDOWA JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej obowiązywał będzie system mieszany workowo - pojemnikowy oraz pojemnikowo - kontenerowy zbiórki odpadów komunalnych. a) Zmieszane odpady komunalne Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w systemie workowo-pojemnikowym oraz pojemnikowo - kontenerowym . Pojemniki do gromadzenia odpadów zapewni właściciel nieruchomości i wystawi je przed posesję w dniu odbioru odpadów komunalnych.Worki do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków przedstawiona jest w dziale III, pkt 2, ppkt 2.2) SIWZ. Liczbę gospodarstw jednorodzinnych i wielorodzinnych podano w dziale III, pkt 4, ppkt c SIWZ. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - co najmniej raz na miesiąc od poniedziałku do piątku w godz 700-1800. b) selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej będzie się odbywa w systemie workowo-pojemnikowym oraz pojemnikowo - kontenerowym . Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków przedstawiona jest w dziale III, pkt 2, ppkt 2.2) SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie - co najmniej raz na 2 miesiące od poniedziałku do piątku w godz 700-1800. c) odpady biodegradowalne Zbiórka odpadów biodegradowalnych będzie odbywać się w systemie workowym -pojemnikowym. Worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych zapewnia Wykonawca. Charakterystyka worków przedstawiona jest w dziale III, pkt 2, ppkt 2.2) SIWZ. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych - co najmniej raz 2 na miesiące od poniedziałku do piątku w godz 700-1800. d) odpady wielkogabarytowe i wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny Odbiór odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywa poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą szczegółowych terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę - dwa razy w roku. e) odpady budowlane Odpady budowlane oraz rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłaszania zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji Wykonawca odbierać będzie z gminnego punktu zbiórki odpadów budowlanych od potrzeby na zgłoszenie telefoniczne Zamawiającego. Odpay budowlane powstałe w wynkiu budowy wymagającej zgłoszenia lub pozwolenia na budowę nie są przedmiotem niniejszego zamówienia i odbywać się będzie w oparciu o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub między właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami. f) odpady niebezpieczne typu leki, baterie Będą odbierane w dotychczasowo funkcjonujących punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy) Pojemniki do selektywnego zbierania przeterminowanych leków i na zużyte baterie, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe, dostarczy Wykonawca w ilości co najmniej 10 sztuk. Wykonawca zobowiązany będzie monitorować stan zapełnienia pojemników i odbierać odpady w takiej częstotliwości, aby nie powodowało to przepełnienia tych pojemników. 6. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z poszczególnych nieruchomości zgodnie z ustalonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem wywozu. Wykonawca jest obowiązany do przedstawienia harmonogramu wywozu odpadów w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy i do doręczenia w jednym egzemplarzu do właścicieli nieruchomości wraz z dostarczeniem pierwszego zestawu worków. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych. 7. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia i obsługi mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych który będzie przemieszczał się po wszystkich miejscowościach gminy Wiślica według wcześniej podanej do publicznej wiadomości trasie od godz. 12.00 do 17.00, oraz harmonogramie terminów. Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wiślica będą mogli przekazywać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady zielone i biodegradowalne, popiół, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, metale, opony, tekstylia, meble i odpady wielogabarytowe, przeterminowane lekarstwa oraz z pozostałe odpady wysegregowane pochodzące z gospodarstw domowych. Odbiór odpadów będzie się odbywał 2 razy w roku. 8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również posprzątanie miejsca wokół ww. pojemników w przypadku wysypania odpadów komunalnych podczas załadunku, gdy zajdzie taka potrzeba, między innymi poprzez zabranie dostawionych przy pojemnikach worków z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi. 9. Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowane przez właściciela nieruchomości obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku ich niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest przyjąć odpady jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Zamawiającego, nie później niż w ciągu 3 dni. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny. Wykaz nieruchomości prowadzących selektywne zbieranie odpadów komunalnych Zamawiający przekaże Wykonawcy do 31.12. 2014 r. 10. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przekazywania kopii dokumentacji Zamawiającemu. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności takich jak: - terminowego i właściwego prowadzenia pełnej dokumentacji wymaganej obowiązującymi w danym czasie przepisami prawa, odzwierciedleniem której będą kwartalne sprawozdania sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.). Sprawozdanie należy przekazać na obowiązującym druku w formie elektronicznej na adres urząd@ug.wislica.pl i papierowej na adres Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w ustawowym terminie. - w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu o którym mowa wyżej Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do okazania na żądanie dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągniecie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. - ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm), - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), - ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r., nr 152 poz. 897 z późn. zm.), - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1155 z późn. zm.), - ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. 2009r., nr 104 poz. 868 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010r., nr 249 poz. 1673 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. 2010r., nr 249 poz. 1674 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001r., nr 112 poz. 1206 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676 z późn. zm.) , - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122 z późn. zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 1052 z późn. zm.); - uchwała nr XXVI/224/2012 Rady Gminy Wiślica z 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiślica, - uchwała nr XXVI/223/2012 Rady Gminy Wiślica z 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - uchwała nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego2012-2018, - uchwała nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami komunalnymi dla województwa świętokrzyskiego 2012-2018, oraz innymi aktami prawnymi i wytycznymi obowiązującymi w trakcie realizacji zamówienia, w tym aktami zmieniającymi w/w przepisy prawne. 12. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych ze wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ZGOK Sp. z o.o. w Rzędowie. W przypadku wystąpienia postoju lub awarii instalacji regionalnej Wykonawca przekazuje odpady komunalne do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi Regionu 5 zgodnie z obowiązującą Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Odpady mają być bezpośrednio w tym samym dniu przekazane do RIPOK w Rzędowie. 13. Wykonawca ma obowiązek dokonania odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów, warunków terenowych i pogodowych itp., w takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji zamówienia. Przed złożeniem oferty zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zapoznania się z topografią i specyfiką terenu Gminy Wiślica. 14.Wykonawca powinien zapewnić odbiór z punktów trudno dostępnych poprzez zorganizowanie odpowiednich środków transportu które taki odbiór umożliwią. 15. W dniu odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy nie mogą być zbierane odpady pochodzące od firm, przedsiębiorców i innych podmiotów nie objętych systemem zbiórki odpadów. 16. Wykonawca ma obowiązek odebrania pojemników lub worków z odpadami wystawionymi przed posesją. 17. Wykonawca jest obowiązany do realizacji reklamacji (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem,) w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić na e-mail Zamawiającego lub telefonicznie. 18. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady również z nowo powstałych nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wiślica. 19.Wykonawca obowiązany jest prowadzić dokumentację związaną z realizacją zamawianej usługi, obejmującą: a) prowadzenie ewidencji odpadów w zakresie wymaganym dla podmiotu (przedsiębiorcy) prowadzącego transport odpadów, zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, b) prowadzenie sprawozdań podmiotu (przedsiębiorcy) odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawy o odpadach i według obowiązującego wzoru takich sprawozdań, c) inne obowiązki sprawozdawcze wskazane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, d) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy kart przekazania odpadów do RIPOK, lub w przypadku jej awarii wskazanej w Planie instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu piątego, zgodnie z obowiązującymi wzorami w przepisach wykonawczych w sprawie wzorów. e) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania informacji dotyczącej adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których powstały odpady komunalne, a których adresy nie są ujęte w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. f) na żądanie Zamawiającego niezwłoczne - jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania - przekazywanie danych dotyczących realizacji umowy oraz okazanie i przekazanie uwierzytelnionych kopii wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; g) Informacje, o których mowa powyżej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie papierowej. 20. Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie z winy Wykonawcy do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników na odpady, Wykonawca dostarczy na własny koszt nowe pojemniki właścicielom nieruchomości. Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 21. Ilość odpadów odebranych z terenu gminy Wiślica na podstawie sprawozdań składanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych w latach 2013 - 2014 wynosiła: 22.1) Rodzaj oraz ilość odpadów w 2013 r.(w tonach): a) Zmieszane odpady komunalne - 261,5 b) Szkło - 50,4 c) Plastik(tworzywa sztuczne) - 82,8 d) Odpady wielkogabarytowe- 2,6 e) Baterie i akumulatory - 0,9 f) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 0,7 g) Urządzenia zawierające freony - 0,5 h) Zużyte opony - 1,2 i) Leki - 0,08 j) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - 119,8 22.2) Rodzaj oraz ilość odpadów za trzy kwartały w 2014 r.(w tonach): a) Zmieszane odpady komunalne - 158,40 b) Szkło - 53,33 c) Plastik(tworzywa sztuczne) - 41,39 d) Opakowania z papieru i tektury - 0,43 e) Opakowania z metali - 0,72 f) Odpady wielkogabarytowe- 1,34 g) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 0,23 h) Zużyte opony - 2,74 i) Leki - 0,02 j) Inne odpady nieulegające biodegradacji - 25,19 k) Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - 89,37 Uwaga!!! Ilość wytworzonych i odebranych z terenu gminy Wiślica odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Podane wyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za osiągnięcie innych wielkości. 23. Wymagania dla bazy magazynowo-transportowej: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 23.1 Wykonawca jest obowiązany do realizacji zamówienia w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.),.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł.) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica - Znak sprawy OR.271.16.2014 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 17.12.2014 r. do godz 08:00, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku: nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: wadium na - Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców w Gminie Wiślica - Znak sprawy OR.271.16.2014 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do 17.12.2014 r. do godz. 08:00, 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) a) zezwolenia na transport odpadów lub odpowiedni wpis do rejestru zgodnie z art. 233 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.); b) zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; c) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiślica; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiając dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie: -podwykonawców w sytuacji, gdy z przyczyn organizacyjnych istnieje taka potrzeba dla prawidłowego wykonania Umowy; -nastąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; -zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy; -termin realizacji zamówienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w tym z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usługi

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.ug.wislica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOC - POBIERZ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PDF - POBIERZ