Niesłyszący

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Numer sprawy: OR.210.1.2015

Znak: OR.210.1.2015                                                                                                                                      Wiślica, 2015-01-12

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wiślica, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wiślica.

1. Stanowisko pracy - referent na wieloosobowym stanowisku ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym.

2. Wymagania niezbędne:

a) co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia kierunek ekonomia,

b) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust 1 i ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera,

b) prawo jazdy kat. B,

c) dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw: samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych, o finansach publicznych, Ordynacja podatkowa, oraz ustaw i rozporządzeń związanych z zakresem wykonywanych obowiązków na stanowisku.

4. Zakres obowiązków na stanowisku, w szczególności:

 1. Prowadzenie księgowości Urzędu.
 2. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej inwestycji finansowanych ze środków funduszy pomocowych.
 3. Miesięczne zamykanie urządzeń księgowych i sporządzanie zestawień obrotów i sald.
 4. Prowadzenie ewidencji księgowej ZFŚS Urzędu.
 5. Dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.
 6. Ewidencjonowanie, księgowanie zakładów inwestycyjnych oraz ich rozliczanie.
 7. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej Urzędu oraz zbiorczej gminy.
 8. Dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego.
 9. Współdziałanie w zakresie inwestycji gminnych przy sporządzaniu sprawozdawczości GUS.
 10.  Przygotowywanie rozliczania inwentaryzacji na potrzeby Skarbnika Gminy.
 11. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
 12. Udział w szkoleniu obronnym w urzędzie.
 13. Realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Miejsce pracy : Praca w budynku Urzędu, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica – parter. Bezpieczne warunki pracy. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku. W budynku brak urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym poruszanie się pomiędzy piętrami – to jest brak: windy, platformy, podnośnika. Ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku, na parterze i piętrze toaleta nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, praca w terenie, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi.

6. Wymagane dokumenty:

a) CV z dokładnym opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,

b) list motywacyjny,

c) kopia lub oryginał dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom, świadectwo),

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru

dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiślica określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. z 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – załącznik Nr 1 do ogłoszenia,

e) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

h) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

i) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczeń,

j) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: urzad@ug.wislica.pl lub pocztą na adres Urzędu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wieloosobowym stanowisku ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w terminie do dnia 23 stycznia 2015 r. do godz. 15.00 – decyduje data faktycznego wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.ug.wislica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Wiślica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), dla swojej ważności wymagają autoryzacji (muszą być podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                           /-/ mgr inż. Stanisław Krzak

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - doc
 2. Oświadczenie w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) - doc