Niesłyszący

Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2015

1. Zarządzenie w sprawie zamiany Zarządzenia Nr 177/2014 Wójta Gminy Wiślica z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej (zdawczo-odbiorczej) stwierdzającej aktualny stan zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych wchodzących w skład Muzeum Regionalnego w Wiślicy, przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w użytkowaniu lub w ewidencji biura Muzeum Regionalnego na ul. Plac Solny 32, bez względu na to czyją one są własnością.

PDFzarzadzenie nr 1_20150123090340.pdf

 

2. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wiślica w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 2_20150123090441.pdf

 

3. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2015 rok

PDFzarzadzenie nr 3_20150123090538.pdf

 

4. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2015 r.

PDFzarzadzenie nr4_20150123091436.pdf

 

5. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarzadzenie nr 5_20150123090757.pdf

 

6. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gmin

PDFzarzadzenie nr 6_20150211093318.pdf

 

7. Zarządzenie w sprawie zmian w planach finansowych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy w roku 2015.

 

8. Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 8_20150211093558.pdf

 

9. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Wiślica i jednostkach organizacyjnych Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 9_20150211094717.pdf

 

10. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 10_20150211095240.pdf

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 11_20150211093818.pdf

 

12. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 12_20150211094832.pdf

 

13. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok "

PDFzarzadzenie nr 13_20150211102059.pdf

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 14_20150316080125.pdf

 

15. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarzadzenie nr 15_20150316080032.pdf

 

16. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 16_20150316082805.pdf

 

17. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 17_20150316080230.pdf

 

18. Zarządzenie w sprawie wydatków środków funduszu sołeckiego w Gminie Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 18_20150211094934.pdf

 

19. Zarządzenie w sprawie wysokości opłaty za odbiór beczką asenizacyjną z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 19_20150211102126.pdf

 

20. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Wiślica pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

PDFzarzadzenie nr 20_20150211094235.pdf

 

21. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 21_20150528133252.pdf

 

 

22. Zarządzenie w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wiślica wprowadzonego Zarządzeniem Nr 13/2011 Wójta Gminy Wiślica z dnia 17 marca 2011 roku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr 84/2011 Wójta Gminy Wiślica z dnia 19 grudnia 2011 roku.

PDFzarzadzenie nr 22_20150316080412.pdf

 

23. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFzarzadzenie nr 23_20150218082347.pdf

 

24. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 24_20150326111225.pdf

 

25. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 25_20150326111358.pdf

 

26. Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

PDFzarzadzenie nr 26_20150316132749.pdf

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 28_20150316132853.pdf

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostkach organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 29_20150316132946.pdf

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 30_20150326142312.pdf

 

31. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostkach organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 31_20150326142213.pdf

 

32. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2015 Wójta Gminy Wiślica z dnia 28 stycznia 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 32_20150326141806.pdf

 

33. Zarządzenie w sprawie powołania składu Komisji do otwarcia i ponownego zabezpieczenia depozytu jakim są dokumenty z głosowania w obwodowych komisjach wyborczych gm. Wislica w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

PDFzarzadzenie nr 33_20150326141732.pdf

 

33 a. Zarządzenie w sprawie powołania Samorządowego Zespołu ds. CAF

PDFzarzadzenie nr 33a.pdf

 

34. Zarządzenie w sprawie zmiany w planach finansowych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy w roku 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 34_20150326142055.pdf

 

35. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 35_20150326141956.pdf

 

36. Zarządzenie w psrawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 36_20150326141900.pdf

 

37. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica".

PDFzarzadzenie nr 37_20150409115210.pdf

 

38. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2014 rok. PDFzarzadzenie nr 38 _20150504082719.pdf

 

39. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury, oraz samorządowego zakładu opieki zdrowotnej.

PDFzarzadzenie nr 39 _20150504084434.pdf

 

41. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 41 _20150504085438.pdf

 

42. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowych Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 42 _20150504085530.pdf

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 43_20150504085621.pdf

 

44. Zarządzenie w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok

PDFzarzadzenie nr 44_20150504085718.pdf

 

45. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2015 Wójta Gminy Wiślica z dnia 28 stycznia 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 45_20150504085810.pdf

 

46. Zarządzenie w sprawie powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

PDFzarzadzenie nr 46_20150504085846.pdf

 

47. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 47_20150504085941.pdf

 

48. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarzadzenie nr 48_20150504090121.pdf

 

49. Zarządzenie w sprawie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Muzeum Regionalnego w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 49_20150630130918.pdf

 

50. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji ujętych w operacjach pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap III, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap IV realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PDFzarzadzenie nr 50_20150504131838.pdf

 

51. Zarządzenie w sprawie przygotowania Urzędu Gminy Wiślica w zakresie wsparcia państwa gospodarza i powołania Punktu Kontaktowego HNS.

PDFzarzadzenie nr 51_20150504131923.pdf

 

52. Zarządzenie  w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 52_20150504132007.pdf

 

53. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 53_20150504132049.pdf

 

54. Zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 54_20150504132135.pdf

 

55. Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. rekrutacji grupy potencjalnych Uczestników Projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica" współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PDFzarzadzenie nr 55_20150504132208.pdf

 

55a. Zarządzenie w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych na 2015 rok

PDFzarzadzenie nr 55a_20150504132247.pdf

 

56. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFzarzadzenie nr 56_20150623073358.pdf

 

57. Zarządzenie w sprawie w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 57_20150622122808.pdf

 

58. Zarządzenie w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy na 2015 rok

PDFzarzadzenie nr 58_20150622122858.pdf

 

59. Zarzadzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Wiślica z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFzarzadzenie nr 59_20150622131407.pdf

 

60. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w związku wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

PDFzarzadzenia nr 60_20150622123042.pdf

 

61. Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 74/2014, Wójta Gminy Wiślica z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawiepowołania członków Komisji Przetargowej Urzędu Gminy Wiślica i nadania jej regulaminu pracy określającego tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji.

PDFzarzadzenia nr 61_20150622123211.pdf

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenia nr 62_20150622123255.pdf

 

63. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenia nr 63 _20150622123348.pdf

 

64. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenia nr 64_20150622123437.pdf

 

65. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

PDFzarzadzenia nr 65_20150622123523.pdf

 

66. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2015 Wójta Gminy Wiślica z dnia 28 stycznia 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 66_20150622123935.pdf

 

67. Zarządzenie w sprawie powołania dyrektora Muzeum Regionalnego w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 67_20150630131006.pdf

 

68. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

PDFzarzadzenie nr 68_20150622124018.pdf

 

69. Zarządzenie w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Wiślica

PDFzarzadzenie nr 69_20150622124129.pdf

 

70. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy prowadzenia spraw gminy Wiślica

PDFzarzadzenie nr 70_20150622135439.pdf

 

71. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na 10 maja 2015 roku

PDFzarzadzenie nr 71_20150622135511.pdf

 

71a. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 71_20150623081141.pdf

 

71b. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 71b_20150623081254.pdf

 

72. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi                      na 10 maja 2015 r., głosowanie ponowne 24 maja 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 72_20150623081351.pdf

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 73_20150623081433.pdf

 

74. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 74_20150623081526.pdf

 

75. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 75_20150623081930.pdf

 

76. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w Wiślicy w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 76_20150623082044.pdf

 

77. Zarządzenie w sprawie zmiany w planach finansowych Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy w roku 2015.

PDFzarzadzenie nr 77_20150623082141.pdf

 

78. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 78_20150623082233.pdf

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 79_20150623082323.pdf

 

80. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2015 Wójta gminy wiślica z dnia 28 stycznia 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 80_20150623082403.pdf

 

81. Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

PDFzarzadzenie nr 81_20150623082435.pdf

 

82. Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Wiślica z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Muzeum Regionalnym w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 82_20150623093816.pdf

 

83. Zarządzenie w sprawie ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 83_20150623093915.pdf

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 84_20150623094123.pdf

 

85. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 85_20150623094211.pdf

 

86. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 86_20150623094304.pdf

 

87. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 87_20150623094347.pdf

 

88. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 88_20150728102201.pdf

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 89_20150728102322.pdf

 

90. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 90_20150728102423.pdf

 

91. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 91_20150728102517.pdf

 

92. Zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

PDFzarzadzenie nr 92_20150728102646.pdf

 

93. Zarzadzenie w sprawie ustalenia kryteriów podziału wydatków na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

PDFzarzadzenie nr 93_20150728111116.pdf

 

94. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i innym materiałów związanych z referendum wszystkim podmiotom uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFzarzadzenie nr 94_20150728102747.pdf

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 95_20150728102910.pdf

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 96_20150728103045.pdf

 

97. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 97_20150728103131.pdf

 

98. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy Wiślica prowadzenia spraw gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 98_20150728103223.pdf

 

99. Zarzadzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla zakupionego samochodu marki Ford Transit Nr rejestracyjny TBU 8U78 oraz nowo zakupionego ciągnika rolniczego Zetor Proxima Plus 110 Nr rejestracyjny TBU 26UR.

PDFzarzadzenie nr 99_20150728103258.pdf

 

100. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 100_20150728103341.pdf

 

101. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 101_20150728120934.pdf

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 102_.pdf

 

103. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywioławych.

PDFzarzadzenie nr 103_20151023111156.pdf

 

104. Zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFzarzadzenie nr 104_20151013093643.pdf

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 105_20151013093802.pdf

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wislicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 106 _20151013093914.pdf

 

107. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 107_20151013094019.pdf

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 108 _20151013110248.pdf

 

109. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektu " Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2015 rok".

PDFzarzadzenie nr 109_20151013094235.pdf

 

110. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 110_20151023111250.pdf

 

111. Zarządzenie w sprawie zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy na 2015 rok.

PDFzarzadzenie nr 111_20151023111343.pdf

 

112. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFzarzadzenie nr 112_20151023111430.pdf

 

114. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 114_20151023111518.pdf

 

115. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Gminy Wiślica

PDFzarzadzenie nr 115_20151023111604.pdf

 

116. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

PDFzarzadzenie nr 116_20151023111643.pdf

 

117. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFzarzadzenie nr 117 _20151023111914.pdf

 

118. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w zarządzeniu na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum

PDFzarzadzenie nr 118_20151023112030.pdf

 

119. Zarządzenie w spraie zmian w budżeci gminy.

PDFzarzadzenie nr 119_20151023112156.pdf

 

120. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 120_20151023112337.pdf

 

121. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 121_20151023112429.pdf

 

122. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 122_20151023112522.pdf

 

123. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 123_20151023112643.pdf

 

124. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych powstałych wyniku suszy w okresie 11.08.2015-20.08.2015r. na terenie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 124 _20151023113431.pdf

 

125. Zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do spraw Referendum w związku ogólnokrajowym referendum zarzadzonym na dzień 6 września 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 125_20151023113532.pdf

 

126. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 126_20151023113720.pdf

 

127. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015r.

PDFzarzadzenie nr 127_20151023113825.pdf

 

129. Zarządzenie w sprawie dyżurów pracowników Urzędu Gminy w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzien 6 września 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 129_20151023113918.pdf

 

130. Zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej.

PDFzarzadzenie nr 130_20151023113953.pdf

 

131. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy

PDFzarzadzenie nr 131_20151023114038.pdf

 

132. Zarzadzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 132_20151023114131.pdf

 

133. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 133_20151023114227.pdf

 

134. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 134_20151023114326.pdf

 

135. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 135_20151023114418.pdf

 

136. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 136_20151023114510.pdf

 

137. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 137_.pdf

 

138. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 138_.pdf

 

139. Zarządzenie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Wiślica na 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 139.pdf

 

140. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w budynku Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych, Skotniki Dolne 41, 28-160 Wiślica wywołanych zdarzeniem losowym w nocy z 18 na 19 września 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 140_.pdf

 

141. Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbioru końcowego bezprzewodowej sieci szerokopasmowej w ramach realizacji Projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

PDFzarzadzenie nr 141_.pdf

 

142. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 142_.pdf

 

143. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 143_.pdf

 

144. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 144_.pdf

 

145. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 145_.pdf

 

146. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 146_.pdf

 

147. Zarządzenie w sprawie powołaniaobwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

PDFzarzadzenie nr 147_.pdf

 

148. Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w związku wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 148_.pdf

 

149. Zarządzenie w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

PDFzarzadzenie nr 149_.pdf

 

150. Zarządzenie w sprawie Regulaminu zasad przyznawania dofinansowania działań polegających na likwidacji wyrobów zawierających azbest, okreslenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiślica oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

PDFzarzadzenie nr 150_.pdf

 

151. Zarządzenie w sprawie ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 151_.pdf

 

152. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 152_.pdf

 

153. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wislica w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 153_.pdf

 

154. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 154_.pdf

 

155. Zarządzenie w sprawie w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 155_.pdf

 

156. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 156_.pdf

 

157. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 157_.pdf

 

158. Zarządzenie w sprawie powołania komisji odbioru końcowego bezprzewodowej sieci szerokopasmowej w ramach realizacji Projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

PDFzarzadzenie nr 158_.pdf

 

159. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 r.

PDFzarzadzenie nr 159_.pdf

 

160. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 160_.pdf

 

161. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 161_.pdf

 

162. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 162_.pdf

 

163. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 163_.pdf

 

164. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy Wiślica na 2016 rok.

PDFzarzadzenie nr 164_.pdf

 

165. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2016 - 2033.

PDFzarzadzenie nr 165_.pdf

 

166. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy spalania oleju napędowego dla zakupionego samochodu marki " Ford Transit" Nr rejestracyjny TBU 8U78 oraz nowo zakupionego ciągnika rolniczego " Zetor Proxima 110" Nr rejestracyjny TBU 26UR.

PDFzarzadzenie nr 166_.pdf

 

167. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 167_.pdf

 

168. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 168_.pdf

 

169. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 169_.pdf

 

170. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 170_.pdf

 

171. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 171 _.pdf

 

172. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 172_.pdf

 

173. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFzarzadzenie nr 173 _.pdf

 

174. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 174 _.pdf

 

175. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 175_.pdf

 

176. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 176_.pdf

 

177. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru końcowego inwestycji w ramach Kontraktu nr 1-Instalacja kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego " - ROBOTY NA TERENIE GMINY WIŚLICA, w ilości 210 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych, realizowanej ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach zadania pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

PDFzarzadzenie nr 177_.pdf

 

177 a. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 177a_.pdf

 

178. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 178_.pdf

 

179. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 179_.pdf

 

180. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 180_.pdf

 

181. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 181_.pdf

 

182. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Żakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 182_.pdf

 

183. Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wszelkich czynności przed zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Profilu Informacyjnym PUE ZUS Busko-Zdrój

PDFzarzadzenie nr 183_.pdf

 

184. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 184_.pdf

 

185. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 185_.pdf

 

186. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 186_.pdf

 

187. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 187_.pdf

 

188. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 188_.pdf

 

190. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 190_.pdf

 

191. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2015 roku.

PDFzarzadzenie nr 191_.pdf

 

192. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 192_.pdf

 

193. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 193_.pdf

 

194. Zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Gminy Wiślica

PDFzarzadzenie nr 194_.pdf

 

195. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 195_.pdf