Niesłyszący

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Numer sprawy: OR.210.2.2015

Znak: OR.210.2.2015

Wiślica, 2015-01-30

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Wiślica, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wiślica.

1. Stanowisko pracy - informatyk w Referacie Organizacyjnym.

2. Wymagania niezbędne:

a) co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek: informatyka lub elektronika i telekomunikacja,

b) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust 1 i ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach

samorządowych (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),

c) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera,

b) prawo jazdy kat. B

c) dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, oraz ustaw związanych z zakresem wykonywanych obowiązków na stanowisku.

4. Zakres obowiązków na stanowisku, w szczególności:

 1. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem,
 2. kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
 3. pełnienie funkcji administratora systemów,
 4. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
 5. zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz zabezpieczenie komputerów,
 6. administrowanie systemami teleinformatycznymi,
 7. administrowanie siecią komputerową Urzędu,
 8. administrowanie siecią światłowodową,
 9. tworzenie kopii zapasowych danych (archiwizacja) wg. obowiązujących przepisów oraz administrowanie nośnikami z oprogramowaniem,
 10. wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,
 11. wdrażanie nowego oprogramowania,
 12. konfiguracja drukarek sieciowych/kserokopiarek  i innego sprzętu sieciowego,
 13. bieżący nadzór nad pracą kserokopiarek/drukarek, czuwanie nad ich prawidłową eksploatacją, terminowym dokonywaniem przeglądów i konserwacji oraz utrzymanie ich w stałej sprawności technicznej.
 14. przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek,
 15. pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi systemów i programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego,
 16. obsługa poczty elektronicznej,
 17. współpraca w zakresie aktualizacji strony internetowej Gminy oraz Biuletynu  Informacji Publicznej Gminy Wiślica.
 18.  przygotowywanie projektów, planów, wniosków itp. niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju infrastruktury informatycznej oraz technologii informacyjnych w Urzędzie oraz na terenie gminy Wiślica, oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu,
 19.  kompleksowy monitoring trwających i zakończonych zadań inwestycyjnych związanych z informatyzacją Urzędu, społeczeństwem informacyjnym, oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu pod kątem osiągnięcia zakładanych wskaźników, rezultatów, w szczególności dokumentowanie postępu prac – sporządzanie i gromadzenie dokumentacji w tym zakresie, oraz realizacja innych obowiązków nałożonych na Urząd lub gminę Wiślica wynikających z umów o dofinansowanie,
 20. inne zadania związane z informatyczną obsługą Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
 21. udział w szkoleniu obronnym w urzędzie,
 22. realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Miejsce pracy : Praca w budynku Urzędu, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica – I piętro oraz ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica - I piętro. Bezpieczne warunki pracy. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynków. W budynkach brak urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym poruszanie się pomiędzy piętrami – to jest brak: windy, platformy, podnośnika. Ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynkach, na parterze i piętrze toaleta nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, praca w terenie, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi.

6. Wymagane dokumenty:

a) CV z dokładnym opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej

b) list motywacyjny

c) kopia lub oryginał dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom, świadectwo),

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru

dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiślica określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. z 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – załącznik Nr 1 do ogłoszenia,

e) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

h) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

i) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy lub okres prowadzenia działalności gospodarczej,

j) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: urzad@ug.wislica.pl lub pocztą na adres Urzędu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w Referacie Organizacyjnymw terminie do dnia 11 luty 2015 r. do godz. 15.00 – decyduje data faktycznego wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.ug.wislica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Wiślica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), dla swojej ważności wymagają autoryzacji (muszą być podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE -doc
 2. Oświadczenie w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) -doc