Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskich Izb Rolniczych


PROTOKÓŁ

WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW

DO RADY POWIATOWEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W POWIECIE BUSKIM

 


OGŁOSZENIE

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W WIŚLICY INFORMUJE, ŻE W URZĘDZIE GMINY WIŚLICA, UL. OKOPOWA 8, 28-160 WIŚLICA, W POKOJU NR 1 JEST UDOSTEPNIONY DO WGLĄDU SPIS CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 8 W WIŚLICY.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Jacek Balicki


OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

W WIŚLICY

z dnia 11 maja 2015 roku

w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Na podstawie § 15 ust. 1 uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010 r. podaje się do wiadomości dane o zarejestrowanych kandydatach w okręgu wyborczym Nr 8 w Wiślicy do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

 

Lp

Nazwisko, imię (imiona)

Wiek

Wykształcenie

Zawód

Miejsce zamieszkania/nazwa       i adres osoby prawnej

1

Marcin Szczepan Prząda

 

46

średnie

technik ogrodnik

Koniecmosty,

gm. Wiślica

2

Grzegorz Władysław Przęzak

54

zawodowe

mechanik-kierowca

Szczytniki,

gm. Wiślica

 

Wybory do Rad Powiatowych odbędą się w Lokalu Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27 dnia 31 maja 2015 r. w godzinach 8.00-18.00.

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

/-/ Jacek Balicki

Obwieszczenie - pobierz
 


I N F O R M A C J A

Okręgowa Komisja Wyborcza w Wiślicy

w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

 

informuje wszystkich zainteresowanych wyborami oraz zgłoszeniem kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej, że wszelkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wiślicy, ul. Okopowa 8 w godzinach 7.00-15.00. lub na stronie internetowej ŚIR: www.sir-kielce.pl .

 

Zgłoszenia kandydatów na członków Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej przyjmuje Okręgowa Komisja Wyborcza do dnia 11 maja 2015 r. do godz. 15.00.

 

Wiślica 2015-04-30

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Jacek Balicki


Okręg Wyborczy Nr 8

w Wiślicy

I N F O R M A C J A

Okręgowa Komisja Wyborcza w Wiślicy

w wyborach do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

 

podaje do publicznej wiadomości informację  o  składzie komisji,  swojej  siedzibie  i  pełnionych dyżurach, w szczególności dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej.

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Wiślicy.

1. Jacek Balicki – Przewodniczący

2. Grzegorz Kamiński – Zastępca Przewodniczącego,

3. Anna Kafara– Sekretarz,

Członkowie:

4. Małgorzata Syrkiewicz,

5. Edyta Szostak.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Wiślicy dyżury  pełni  w  dniach poniedziałek – piątek w godzinach pracy Urzędu Gminy Wiślica tj. 7.00 – 15.00 do 29 maja 2015r.

Zgłoszenia kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej przyjmowane są do dnia 11 maja 2015 roku do godz. 15.00.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. Nr 11 - tel. 413690902, faks 413690901.

Wybory do Rad Powiatowych odbędą się w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27, dnia 31 maja 2015 roku w godzinach 8.00 – 18.00.

Wiślica 2015-04-30

 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

w Wiślicy

/-/ Jacek Balicki

 


Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach


Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 


Uchwała Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 


 

ŚWIĘTOKRZYSKA IZBA ROLNICZA

ul. Chopina 15/3   25-356 KIELCE

( (041) 341-10-68              fax (041) 344-18-73

www.sir-kielce.pl; biuro@sir-kielce.pl

 ŚIR-K/00/ 4/15                                                                                                                                                     Kielce, 05.03.2015 r.

      

Prezydenci, Burmistrzowie Miast

Wójtowie Gmin

Województwa Świętokrzyskiego 

(wszyscy)

 

 

            Świętokrzyska Izba Rolnicza uprzejmie informuje, iż w roku bieżącym upływa czteroletnia kadencja obecnych organów statutowych izb rolniczych. W związku z tym, na podstawie art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1079) – Krajowa Rada Izb Rolniczych zarządziła przeprowadzenie w całym kraju, w dniu 31 maja 2015 roku, wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

            Wybory do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej  Izby Rolniczej, podobnie jak w roku 2011,  przebiegać będą  dwustopniowo :

 • w pierwszym etapie, spośród kandydujących członków izby rolniczej, którzy otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów, w okręgu wyborczym zostanie powołana – Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
 • w drugim etapie, Rada Powiatowa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na pierwszym swoim posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, wybierze Przewodniczącego Rady Powiatowej, który z mocy prawa staje się członkiem Walnego Zgromadzenia  oraz  Delegata do Walnego Zgromadzenia. Następnie nowe Walne Zgromadzenie, wybierze Zarząd i  Komisję Rewizyjną Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

W gminach, w których  powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wybiera się jednego członka, a w gminach posiadających powyżej 4 tys. ha (okręg dwumandatowy) wybiera się dwóch członków. W miastach na prawach powiatów grodzkich, wybrany może zostać tylko jeden członek Rady Powiatowej, który wejdzie do składu Rady Powiatowej utworzonej w sąsiadującym powiecie ziemskim.

            Członkowie Izby, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej muszą czytelnie wypełnić następujące dokumenty :

 1. druk zgłoszenia kandydata wg załączonego wzoru,
 2. druk oświadczenia o zgodzie na kandydowanie – wg załączonego wzoru,
 3. czytelnie wypełnioną listę popierającą kandydata,  zawierającą co najmniej 50 własnoręcznych podpisów  członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym  (druk w załączeniu). W okręgu wyborczym, w którym liczba członków wynosi mniej niż 50 , listę podpisów zawierającą,  co najmniej 10% członków danej Izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. Poparcia można udzielić więcej niż jednemu kandydatowi. Wycofanie udzielonego poparcia jest nieskuteczne.

Wszystkie druki dostępne są na stronie internetowej ŚIR: www.sir-kielce.pl w zakładce „wybory do izb 2015”.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2015 r. (w godzinach pracy Urzędu Gminy) do komisji okręgowych w celu zarejestrowania.

Ze względów technicznych  oraz w związku z koniecznością minimalizowania kosztów wyborów, Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej podjął decyzję, iż w poszczególnych gminach lub miastach (okręgu wyborczym) powołana zostanie tylko jedna, pięcioosobowa Komisja Okręgowa, składająca się wyłącznie z członków izby mających prawa wyborcze, która przeprowadzi wybory do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Z uwagi na ogrom pracy związanej z przeprowadzeniem wyborów do samorządu rolniczego – Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, zwraca się z gorącą prośbą o udzielenie nam pomocy,  w szczególności w następującym zakresie: 

 1. sporządzenia spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania (pismo w tej sprawie w załączeniu),
 2. przekazania rolnikom, którzy w swojej gminie chcą ubiegać się o mandat członka rady powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  przesłanych wraz z  pismem druków, które po ich wypełnieniu, stanowić będą podstawę do zarejestrowania kandydata,
 3.  przygotowania i udostępnienia w dniu 31 maja 2015 r. w godzinach od 8:00 do 18:00 lokalu wyborczego do przeprowadzenia wyborów oraz urny do głosowania. Prosimy aby lokal ten mieścił się w miejscu zwyczajowo przyjętym przy organizacji innego rodzaju wyborów, a jego lokalizacja pozwoliła na wzięcie udziału w wyborach jak największej liczby członków izby. W związku  z powyższym, prosimy o podanie w formie pisemnej, na adres ŚIR, adresu  lokalu wyborczego do dnia 1 kwietnia 2015 roku.
 4. zwracamy się z gorącą prośbą o wyznaczenie w każdym urzędzie osoby ( np. pracownika referatu rolnego), która będzie  członkiem Komisji Okręgowej i zajmie się koordynowaniem całości spraw związanych z przygotowaniem wyborów do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  oraz  o podanie do dnia 1 kwietnia 2015r.jej imienia, nazwiska oraz telefonu kontaktowego  do wiadomości ŚIR. Aby koordynator mógł być jednocześnie członkiem Komisji Okręgowej musi posiadać prawa wyborcze (płatnik podatku rolnego) Koordynator otrzyma łączną kwotę 200 zł jako zwrot poniesionych kosztów z tytułu pracy na rzecz wyborów do rad powiatowych ŚIR.

Z osobą tą, pracownicy Biur i Członkowie Rad Powiatowych utrzymywać będą bieżący kontakt w celu wspólnego uzgadniania szczegółów związanych z wyborami.

Zasady zgłaszania kandydatów do Komisji Okręgowych:

 • Członek Komisji Okręgowej musi posiadać bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej określone w ustawie o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1079). Musi być płatnikiem podatku rolnego na obszarze okręgu wyborczego, którego zasięg terytorialny obejmuje obszar danej gminy skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej zgodnie z art.26 ust.3 ustawy o izbach.
 • Kandydaci na członków Komisji Okręgowej mogą się zgłaszać do  Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach, ul. Chopina 15/3; 25-356 Kielce (siedziba Świętokrzyskiej Izby Rolniczej) lub do koordynatora ds. wyborów w swojej gminie z czytelnie  wypełnionym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na pracę w Komisji Okręgowej (wzór w załączeniu). Najpóźniej w dniu 4 maja 2015r. Wojewódzka Komisja Wyborcza powoła 5 osobowe składy Komisji Okręgowych. Jeżeli do Komisji zgłoszonych będzie więcej niż 5 kandydatów WKW wyłoni skład Komisji Okręgowej w drodze losowania.

Oświadczenia osób, które wyrażą zgodę na pracę w Komisji Okręgowej prosimy składać osobiście lub przesyłać listownie (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 10 kwietnia 2015 roku do godz. 15.00

           Każdy członek Komisji Okręgowej otrzyma łączną kwotę 100 zł jako zwrot poniesionych kosztów z tytułu udziału w pracach tejże Komisji.

 1. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych prosimy o podanie do dnia 1 kwietnia 2015 r. informacji odnośnie  powierzchni użytków rolnych w okręgu wyborczym właściwym dla Państwa Gminy w celu określenia ilości wybieranych członków Rady Powiatowej ŚIR.

 

Pragniemy nadmienić, że obecni członkowie naszych Rad wykonują swe czynności społecznie. Jest rzeczą zrozumiałą, że tak dużego przedsięwzięcia, jakim są wybory do samorządu rolniczego, nie da się zrealizować wyłącznie w oparciu o społeczną pracę. Dlatego też niezbędna jest tu, pomoc lokalnej administracji samorządowej.

Bardzo liczymy na pomoc, ze strony Urzędów Miast i Gmin.  Jest ona niezbędna. Wyrażamy przekonanie, że prośba nasza spotka się ze zrozumieniem, życzliwością i zostanie pozytywnie potraktowana. Za przyszłą współpracę i okazaną nam pomoc – serdecznie dziękujemy.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach pod nr. tel. 41/341-10-68.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Ryszard Ciźla

W załączeniu:

1) Listy popierające kandydata na członka Rady Powiatowej ŚIR (kandydat musi zebrać  minimum 50 podpisów osób popierających), 

2) Druki zgłoszeń, oświadczenia, upoważnienia:

a) Kandydat zgłasza się sam,

b) Osoba fizyczna zgłasza kandydata,

c) Osoba prawna zgłasza kandydata,

3) Protokół rejestracji kandydata,

4) Oświadczenia dla członków Komisji Okręgowej,