Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

Wiślica, dnia 04.05.2015 roku

Numer sprawy: Or.271.2.2015

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.271.2.2015 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica dla Zadania Nr 3: Wyposażenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, rolety okienne.

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj. w powyższym postępowaniu dla Zadania Nr 3: Wyposażenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, rolety okienne  za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 17 złożona przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C Zawierucha, Ogłaza, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik cena oferty 25 720,00 zł, okres gwarancja 36 mc

 

Uzasadnienie:

Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu, tj. firma Drzewiarz-Bis sp. z o.o, ul. Kardynała Wyszyńskiego46a, 87-600 Lipno - pismem przysłanym droga mailową  z dnia 30.04.2015 r. odstąpił od podpisania umowy w zakresie w/w zadania. Wobec powyższego Zamawiający, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Wyłoniony Wykonawca i jego oferta spełniają wymogi formalne.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybrany  Wykonawca winien skontaktować się z Zamawiający w sprawie podpisania umowy w termin do dnia 11.05.2015  roku.

Pouczenie

Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

                           

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 22.04.2015 roku

Numer sprawy: Or.271.2.2015

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.271.2.2015 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na Nazwa zadania: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

 

Lista wybranych wykonawców w zakresie zadań

 

I. Zadanie Nr 1: Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Wybrany Wykonawca

APIS Jadwiga Oziębło, ul Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta przedstawia cenę, tj. 22 362,63 zł brutto Wykonawca zaproponował 36 miesięczny okres gwarancji, oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena i gwarancja.

 

II. Zadanie Nr 2 - Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez dostosowanie toalet

 

Wybrany Wykonawca

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C Zawierucha, Ogłaza, Suchowola 6,
26-020 Chmielnik

Uzasadnienie wyboru

Oferta przedstawia cenę, tj. 6 547,00 zł brutto Wykonawca zaproponował 36 miesięczny okres gwarancji, oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena i gwarancja.

 

III. Zadanie Nr 3: Wyposażenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, rolety okienne.

Wybrany Wykonawca

Drzewiarz-Bis sp. z o.o, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno

Uzasadnienie wyboru

Oferta przedstawia cenę, tj. 24 000,00 zł brutto Wykonawca zaproponował 36 miesięczny okres gwarancji, oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena i gwarancja.

 

IV. Zadanie Nr 4: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne

 

Wybrany Wykonawca

 

Nowa Szkoła, Ul. POW 25, 90-248 Łódź

Uzasadnienie wyboru

Oferta przedstawia cenę, tj. 76 290,00 zł brutto Wykonawca zaproponował 36 miesięczny okres gwarancji, oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena i gwarancja.

 

V. Zadanie Nr 5: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT

 

Wybrany Wykonawca

Kobis Paweł Wojtanowski, Widok 16, 33-170 Tuchów

 

Uzasadnienie wyboru

Oferta przedstawia cenę, tj. 37 472,93 zł brutto Wykonawca zaproponował 36 miesięczny okres gwarancji, oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena i gwarancja

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

 

I.  ZADANIE NR 1 - Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Oferta Nr 3 - złożona przez  Kora Jamer i Wspólnicy, 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190 – cena brutto – 29 058,75  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 73,11 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 78,11 pkt.

 

Oferta Nr 7 -  złożona przez P.P.H.U. Metal-Plast, Jacek Przybyłowski, ul. Mławska 67, 09-300 Żuromin – cena brutto – 25 392,12  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 83,67 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 88,67 pkt.

 

Oferta Nr 8 -  złożona przez Fior sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-3/5, 53-212 Wrocław  – cena brutto – 23 209,09  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 91,54 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 96,54 pkt.

 

Oferta Nr 9 -  złożona przez APIS Jadwiga Oziębło, ul Kolaniki 19, 37-500 Jarosław  – cena brutto – 22 362,63  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 95,00 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 100 pkt.

 

Oferta Nr 10 -  złożona przez Moje Bambino sp. z o.o. sp.k, Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – cena brutto – 35 926,14  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 59,13 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 64,13 pkt.

 

Oferta Nr 15 -  złożona przez PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław – cena brutto – 37 269,00  zł, okres gwarancja 24 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 57,00 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 0 pkt.

Łączna punktacja  - 57,00 pkt

 

Oferta Nr 17 -  złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C Zawierucha, Ogłaza, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – cena brutto – 34 500,00  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 61,58 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 66,58 pkt

 

II. ZADANIE NR 2 - Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez dostosowanie toalet

 

Oferta Nr 2 - złożona przez  Centrum Sedno Sp.s o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin – cena brutto – 9 840,00  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 63,21 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 68,21 pkt

 

Oferta Nr 5 - złożona przez  Drzewiarz-Bis sp. z o.o, ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a,

 87-600 Lipno – cena brutto – 7 150,00  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 86,99 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 91,99 pkt

 

Oferta Nr 15 - złożona przez  PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław – cena brutto – 9 987,60  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 62,27 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 67,27 pkt

 

Oferta Nr 17 - złożona przez  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C Zawierucha, Ogłaza, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – cena brutto – 6 547,00  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 95 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 100 pkt

 

III. ZADANIE NR 3 - Wyposażenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, rolety okienne

 

Oferta Nr 1 - złożona przez  Restaurator Serwis, Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz, ul. Hanke-Bosaka 11, 25-217 Kielce – cena brutto – 31 921,76  zł, okres gwarancja 24 mc

Wykonawca został wykluczony na mocy art. art. 24, ust 2, pkt ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

 

Oferta Nr 2 - złożona przez  Centrum Sedno Sp.s o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin – cena brutto – 31 426,50  zł, okres gwarancja 36 mc

Oferta wykonawcy odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1, pkt 6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

Oferta Nr 5 - złożona przez  Drzewiarz-Bis sp. z o.o, ul. Kardynała Wyszyńskiego46a,

 87-600 Lipno – cena brutto – 24 000,00  zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 95 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 100 pkt

 

Oferta Nr 15 - złożona przez  PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław – cena brutto – 27 453,60 zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 83,05 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 88.05 pkt

 

Oferta Nr 17 - złożona przez  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EL HYDRO S.C Zawierucha, Ogłaza, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik – cena brutto – 25 720,00 zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 88,65 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 93,65 pkt

  

 

IV. ZADANIE NR 4 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne

Oferta Nr 2 - złożona przez  Centrum Sedno Sp.s o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin – cena brutto – 110 374,05 zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 65,66 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 70,66 pkt

 

Oferta Nr 10 - złożona przez  Moje Bambino sp. z o.o. sp.k, Ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – cena brutto – 76 766,66 zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 94,41 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 99,41 pkt

 

Oferta Nr 11 - złożona przez  Nowa Szkoła, Ul. POW 25, 90-248 Łódź – 76 290,00 zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 95,00 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 100 pkt

 

Oferta Nr 14 - złożona przez  EDU Pracownia Marcin Kościelak, ul. Budziszyńska 8-10,

62-800 Kalisz  – 83 184,21 zł, okres gwarancja 24 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 87,13 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 0 pkt.

Łączna punktacja  - 87,13 pkt

 

V. ZADANIE NR 5 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT

 

Oferta Nr 4 - złożona przez  Kobis Paweł Wojtanowski, Widok 16, 33-170 Tuchów  – 37 472,93 zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 95 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 100 pkt

 

Oferta Nr 6 - złożona przez  Przedsiębiorstwo Prywatne PAXER Grzegorz Papych, ul. Krotoszyńska 133, 63-400 Ostrów Wielkopolski – 41 091,84 zł, okres gwarancja 24 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 86,63 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 0 pkt.

Łączna punktacja  - 86,63 pkt

 

Oferta Nr 12 - złożona przez  COM Michał Karczewski, 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34B  – 40 600,00 zł, okres gwarancja 24 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 87,68 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 0 pkt.

Łączna punktacja  - 87,68 pkt

 

Oferta Nr 13 - złożona przez  MaN Complex,  Grzywna Marek, Łapacz Norbert, Ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce  – 43 420,23 zł, okres gwarancja 24 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 81,99 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 0 pkt.

Łączna punktacja  - 81,99 pkt

 

Oferta Nr 15 - złożona przez  PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław – 39 310,80 zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 90,56 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 95,56 pkt

 

Oferta Nr 16 - złożona przez  13p Grzegorz Kociumbas, ul. Kosmiczna 22,  52-226 Wrocław – 43 455,90 zł, okres gwarancja 36 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 81,92 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 86,92 pkt

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 2  oferty.

 

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

Dla Zadania Nr 3 - Wyposażenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, rolety okienne.

 

Oferta Nr 1 - złożona przez  Restaurator Serwis, Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz, ul. Hanke-Bosaka 11, 25-217 Kielce.

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy

art. 24, ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

Oferta Nr 2 - złożona przez  Centrum Sedno Sp.s o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin.

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy

art. 89. ust. 1, pkt 6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony 1 wykonawca.

 

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

Dla Zadania Nr 3 - Wyposażenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, rolety okienne

 

1. Wykonawca - Restaurator Serwis, Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz, ul. Hanke-Bosaka 11, 25-217 Kielce

Podstawa wykluczenia wykonawcy

art. 24, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionymi wykonawcami  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

_____________________-______________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 26.03.2015 roku.

Numer sprawy: OR.271.2.2015.

                                                                       Otrzymują :

                                                                       UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Numer sprawy: Or. 271.2.2015. Nazwa zadania: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający poniżej podaje ich treść wraz z wyjaśnieniami:

 

PYTANIA

 

1. Czy Zamawiający dopuści jako ważną ofertę zawierającą komputer przenośny z dwoma kartami  graficznymi o łącznej ilości 816 pkt. w teście wydajności ?

2. Rolety okienne w Szkole podstawowej w Skotnikach Dolnych z opisu wynika, że rolety mają być na 3 okna, czy ma być 3 sztuki czy  1 szt?

3. W opisie zestawu przedszkolak i huśtawki Zamawiający wymaga materiału z którego są wykonane czyli : drewno sosnowe klejone, impregnowane ciśnieniowo.
 Zgodnie z  technologią przy drewnie klejonym nie stosuje się impregnacji ciśnieniowej, gdyż impregnacja pod ciśnieniem spowoduje rozklejenie  warstw.
Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń z impregnowanego drewna klejonego ?

4. Proszę o określenie przez zamawiającego jaką wykładzinę wykonawca ma brać pod uwagę do wykładziny domowe czy obiektowe.

5. Prosimy o doprecyzowanie jednostek miary wykładziny, ponieważ opis zamawiającego wskazuję na 2 sale lekcyjne (9,5m x 6m) o wym. 114 m2 czyli 57m2 każda, natomiast w jednostkach miary i ilości podano 35 mb.

6. Czy stół przyścienny ma być wyposażony w 3 szuflady jak w nazwie produktu czy tak jak w opisie ma być tylko MOZLIWOSC zamontowania na przyszłość podwieszanej (1?) szuflady?

7. Huśtawka podwójna . Proszę o rozszerzenie opisu produktu – wymiary, w celu dokonania prawidłowej wyceny?

8. Zestaw tęczowy Zakup szafek zamykanych Zadanie nr 4 , poz 3 Czy zamawiający wymaga skalkulowania drzwiczek do półek ? jak tak to proszę podać ilość drzwiczek.

9. Poz 201 Fartuszki z rękawami. Jakiej ilości sztuk oczekuje Zamawiający ? 16kpl po 3 szt. w kpl tj 48 sztuk, czy może 16 szt fartuszków?

10. Czy Zamawiający dopuści laptop o powłoce błyszczącej?

ODPOWIEDZI

Ad. 1 Nie. Zamawiający wymaga 1 karty graficznej osiągającej wynik w teście wydajności  min 816 pkt.

Ad.2 W sali w której będą zamontowane rolety znajdują się 3 okna o wymiarach: wys.-200 cm, szer. -135cm każde.

W związku z powyższym rolety mają być zamontowane w 3 oknach o wyżej podanych wymiarach czyli po jednej rolecie w każde okno.

Podana przez Zamawiającego jednostka miary (szt) i ilość (1) dotyczy sali w której mają być montowane rolety

Ad.3 Zamawiający  wymaga drewna sosnowego klejonego, impregnowanego ciśnieniowo.

Ad.4 Wykładzina stosowana do użytku domowego.

Ad.5 Wymiary sal 9,5m x 6m= 57m2 *2sale =114m2.

Ad.6 Stół ma być przyścienny z blokiem trzech szuflad i półką jak w nazwie produktu.

Ad.7 Wymagania minimalne dla huśtawki

Wymiary 197 x 345 cm, Wysokość całkowita: 251 cm, przystosowana dla dzieci w wieku od 3 lat.

Ad.8 Tak. Ilość drzwiczek 29 szt. dla 1 kpl.

Ad. 9 ilości sztuk oczekiwana przez Zamawiający to 48 szt fartuszków.

Ad. 10 Nie

Zamawiający jeszcze raz informuje, że

 termin składania ofert  to 30.03.2015 roku do godz. 08:00.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2015 roku o godz. 08:10

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI PDF- POBIERZ  

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 23.03.2015 roku

Znak: Znak sprawy; OR.271.2.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 64482 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 60656 - 2015 data 18.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, fax. 41 369 09 01, 41 379 21 28.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat..

- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat..

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________

PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI - POBIERZ 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - POBIERZ 

Załącznik Nr 6e do SIWZ  po modyfikacji Zadania Nr 5 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT – wymagania minimalne- POBIERZ

__________________________________________________________________

Znak sprawy; OR.271.2.2015

 

Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy postępowania Numer sprawy: Or. 271.2.2015. Nazwa zadania: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica  

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Gmina Wiślica działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)  modyfikuje się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

Zakres modyfikacji jest następujący: 

 

1. W załączniku Nr 6c do SIWZ , OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA DOSTAW dla Zadania Nr 3 - Wyposażenie  oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, rolety okienne – dodaje się do tabeli wiersza w Lp 19  w brzmieniu:

L.p.

Nazwa produktu

Opis przedmiotu

j.m

Ilość

19.

Stół przyścienny z 1 półką

Wysokość - H: 850 mm Głębokość D: 700 mm Szerokość - W: 1200 mm

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Konstrukcja: spawana Ilość półek: 1 szt Możliwość zamontowania podwieszanej szuflady

Stół spawany
Płyty robocze stołu przyściennego podklejone od spodu płytą wiórową laminowaną białą gładką grubości 18 mm. Blat stołu roboczego posiada tzw. „rant” z tyłu.

Płyty robocze wykonane są z blachy o grubości 1,0 mm.

Stelaże stołów wykonane są z profilu kwadratowego o wymiarach 40x40 mm.

Korpusy stołów wykonane są z blachy o grubości 0,8 mm.

Półka w stole wykonana jest z blachy o grubości 1,0 mm.

Meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej chromowo-niklowej. Gatunek wg PN 0H18N9 (wg EN 1.4301; wg ASTM 304).

szt

1

 

2. W Załączniku Nr 6d do SIWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA DOSTAW dla Zadania Nr 4 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne

1) w tabeli skreśla się wiersz o Lp 115.

2) w tabeli o Lp 221 w kolumnie dotyczącej ilości jest 2 szt. winno być 4 szt. 

 

 

 

3. Zmienia się Załącznik Nr 6e do SIWZ nowy załącznik otrzymuje brzmienie:

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6e do SIWZ

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA DOSTAW

 

Zadania Nr 5 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT – wymagania minimalne

 

 

L.p.

Nazwa produktu

Opis przedmiotu

j.m

Ilość

Parametry oferowanego sprzętu

Producent:

Model:

Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

1.

Drukarka kolorowa atramentowa

 

Zasilanie - Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz

Rozdzielczość drukowania: 4800x600 dpi

Szybkość drukowania mono ISO ESAT: około 8,0 obr./min

Szybkość drukowania w kolorze ISO ESAT: około 4,0 obr./min

Wydajność wkładu czarnego

Tryb czarno-biały: min- 180 strony

Wydajność wkładu kolorowego

Tryb kolorowy: min 180 stron

Połączenia przewodowe: USB Hi-Speed

Formaty pamieru: Papier zwykły: A4, A5, B5, LTR, LGL
Papier fotograficzny: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

Oprogramowanie i okablowanie w komplecie.

szt

1

 

 

Producent: ………….

 

 

Model:………………

 

2.

Kserokopiarka

 

Proces kopiowania: Elektrostatyczny fotograficzny system przenoszący wykorzystujący laser

System tonera: Toner polimeryzowany - Simitri HD

Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni:Do 18 kopii/minutę

Prędkość druku / kopiowania A3 w czern:Do 9.1 kopii/minutę

Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni: Poniżej 8 sek.

Czas nagrzewania (sek.) Poniżej 29 sek.

Rozdzielczość kopiowania (dpi) 600 x 600 dpi

Skala szarości 256 poziomów

Kopiowanie wielokrotne 1-99

Format oryginału Maks. A3

Skalowanie 50 - 200% w kroku co 1%

Funkcje kopiowania 2w1, 4w1, Ustawienia gęstości, Sortowanie/grupowanie, 

Specyfikacja drukarki

Rozdzielczość drukowania (dpi) 600 x 600 dpi

Prędkość CPU kontrolera 120 MHz

Język opisu strony GDI

Systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7/8 32 bit i 64 bit

Funkcje drukowania: watermark, n-up

Specyfikacja skanera

Rozdzielczość skanowania (dpi) Maks.: 600 x 600 dpi

Tryby skanowania: Skan TWAIN

Specyfikacja systemu

Standardowa pamięć systemu (MB): 32 MB

Standardowe interfejsy: USB 2.0, USB 1.1

Rozmiar papieru: A5-A3, możliwość własnego wyboru rozmiaru papieru

Gramatura papieru (g/m²): 64-157 g/m²

Pojemność papieru (arkusze) Standard: 350 arkuszy

Pobór energii: 220-240 V / 50/60Hz ,Maks. 800 W, kopiowanie: 300W,stan spoczynku: 70 W, stan uśpienia: 1.7 W

szt

1

 

 

Producent: ………….

 

 

Model:………………

 

3.

Telewizor

 

telewizor LED w technologii 3D, o przekątnej 42". Telewizor obsługuje rozdzielczość Full HD. Maksymalna rozdzielczość telewizora to 1920x1080 pikseli. Trzy złącza HDMI. głośniki o łącznej mocy 24W

SPECYFIKACJA

Technologia 3D pasywna LED 800 Hz

Przekątna 42"

Rozdzielczość 1920x1080

Format 16:9

Ilość gniazd HDMI 3

Tuner TV DVB-T2, DVB-C, DVB-S2, analogowy

Klasa energetyczna A+

Wi-Fi  

Gniazdo ethernet  

Języki menu polski, inne

pilot, baterie, kabel

DŹWIĘK

Moc wyjściowa (łącznie) 24 W

Dekoder Dolby Digital  

System dźwięku przestrzennego Virtual Surround Plus

STROJENIE

Tuner analogowej telewizji naziemnej  

Tuner cyfrowej telewizji naziemnej (MPEG-2)  

Tuner cyfrowej telewizji kablowej  

Tuner telewizji HD H.264 (MPEG-4)

Zgodność z CI+  

Automatyczne strojenie kanałów

ZŁĄCZA TELEWIZORA

Słuchawkowe

AV

Wejście RF

Komponentowe (Y, Pb, Pr)

SCART (EURO)

Cyfrowe wyjście dźwięku

Wejście dźwięku z komputera

Ethernet (LAN)

WiFi  

HDMI/HDCP  (3)

USB 2.0 (3)

Gniazdo CI  (1)

OBSŁUGIWANE FORMATY PLIKÓW PRZEZ ZŁĄCZE USB

JPEG  

Mp3  

DivX

ŁĄCZNOŚĆ Z PC

Maksymalna rozdzielczość dla PC 1920x1080

Tryb PC dla HDMI  

szt

1

 

 

 

Producent: ………….

 

 

Model:………………

 

4.

Tablica interaktywna z oprogramowaniem

 

Technologia pozycjonowanie w podczerwieni

Przekątna powierzchni roboczej      80"

Rodzaj powierzchni                        magnetyczna matowa porcelanowa suchościeralna
uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy

Sposób obsługi                               palec lub dowolny wskaźnik

Format obrazu                               4:3

Rozdzielczość                                4096 x 4096

Dokładność odczytu                       3 mm

Prędkość kursora                           120"/sekundę

Czas reakcji                                   Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms

Komunikacja                                 USB

Paski skrótów                                po obu stronach tablicy

Wymiary powierzchni roboczej        1653 x 1159 mm

Zasilanie                                        Port USB

Akcesoria                                      3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski)
Instrukcja obsługi
inteligentna półka na pisaki lub inteligentna rama
kabel USB (7,5m)
okrągły wymazywacz
oprogramowanie dedykowane do modelu tablicy
Uchwyty do montażu na ścianie
wskaźnik teleskopowy

System operacyjny Windows Vista 32/64 bit, Windows XP 32/64 bit

Obsługa tablicy nawet przez 4 osoby

szt

1

 

 

Producent: ………….

 

 

Model:………………

 

5.

Laptop z oprogramowaniem-

Opis według załącznika Nr 7 do SIWZ

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

szt

1

 

Producent: ………….

 

Model:………………

Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Wiślicy

6.

Komputer wraz z oprogramowaniem

Opis według załącznika Nr 7 do SIWZ

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI

 

kpl

2

 

Producent: ……….

 

 

Model:……………

7.

Monitor 22"

 

Typ matrycy                                   LED, TN

Przekątna ekranu                            21,5"

Format ekranu                                 16:9

Nominalna rozdzielczość                  1920 x 1080

Wielkość plamki                              0.24 mm

Jasność                                           250 cd/m2

Kontrast statyczny                           1000:1

Kąt widzenia w poziome                  170 stopni

Kąt widzenia w pionie                      160 stopni

Czas reakcji                                    5 ms

Liczba wyświetlanych kolorów         16,7 mln

Rodzaje wyjść / wejść   VGA (D-sub) -

1 szt.
HDMI - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

Pobór mocy podczas pracy              25 W

Pobór mocy podczas spoczynku       0,3 W

 

szt

2

Producent:……….

 

 

Model:……………

 

8.

Rzutnik

Rodzaj matrycy                            3LCD

Full HD/ HD Ready                      tak / nie

Siła lampy                                    200 W

Żywotność lampy (normal)            5000 h

Żywotność lampy (econo)             6000 h

Obraz                                           

Współczynnik kontrastu                 15000 :1

Rozdzielczość bazowa   HD 1080p

(1920 x 1080)

Rozdzielczość maksymalna       HD 1080p

(1920 x 1080)

3D ready                                       

Jasność                                        2000 ANSI lumen

Format obrazu standardowy / skompresowany 16:9

Zoom optyczny / cyfrowy              1,2 :1

Korekcja pionowa (Keystone)       +/-30 stopni

Korekcja pozioma                         +/-30 stopni

Wielkość obrazu                           34 cale - 328 cali

Wejścia / wyjścia                           

Wejście HDMI                             2

Wejście D-Sub 15pin                    1

Wejście kompozytowe                  1

Port RS-232                                 1

Wejście liniowe audio                    1

Wyjście liniowe audio                    1

Złącze USB                                 2

Informacje użytkowe                     

Samodzielna prezentacja              

Pilot                                             Podstawowy

Pokrowiec                                     

Parametry fizyczne                        

Waga                                           2,8 kg

Głośność (econo)                          29 dB

Głośność (normal)                         37 dB

Wyposażenie  instrukcja obsługi, kabel zasilający,

karta gwarancyjna,

pilot zdalnego sterowania z  bateriami

szt

2

 

9.

Ekran

Model ekranu                       269x147 CINEMA HD

Rodzaj ekranu   Ekran podwieszany,

ręcznie rozwijany

Domyślny format obrazu       16:9

Powierzchnia wizyjna           260 x 147 cm

Powierzchnia całkowita        268 x 180 cm

Rodzaj powierzchni              Matt White Glass Beaded

Współczynnik odbicia           1,2 G

Kąt widzenia                        150 stopni

Dostosowanie formatu obrazu   Regulacja płynna, przy rozwijaniu z kasety ekran można zatrzymać w  dowolnej pozycji

Mechanizm       Mechanizm sprężynowy

z automatyczną blokadą

Obramowanie   Wysokość pasa

rozbiegowego na górze: 35

cm,                 czarne ramki

4 cm ze wszystkich stron

szt

2

 

Producent:……….

 

 

Model:……………

 

10.

Niszczarka

Rodzaj cięcia: ścinki
Rozmiar cięcia: 4 x 50 mm
Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3
Poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3 | T-3 Ilość jednorazowo niszczonych kartek 70g/m2: 12 Ilość jednorazowo niszczonych kart kredytowych: 1 karta
Szerokość szczeliny podawczej: 225 mm Napięcie: 230 V
Średnia prędkość niszczenia w metrach na minutę: 3 Rekomendowana ilość użytkowników: 1-2 Poziom głośności: 65-75 db
Kosz na ścinki: 15 l
Wymiary min : 428 x 220 x 386 mm
Gwarancja na noże tnące: 5 lat
Automatyczny start/stop,

Zabezpieczenie przed przegrzaniem,

Funkcja cofania / rewers, Cykl pracy w minutach: 5 on / 20 off.

 Mechanizm odporny na zszywki,

Zatrzymanie przy wyjętym koszu/zdjętej głowicy: Czujnik : Mechanizm odporny na małe spinacze

Kabel zasilający
Instrukcja obsługi w języku polskim
Kolor: czarna

szt

2

 

Producent:………

 

 

Model:……………

 

11.

Tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem

Technologia - Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)

Rozdzielczość (linie na cal) - 4096 x 4096

Wymiary robocze - 1642 x 1159 mm

Powierzchnia - Matowa, ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy

Powierzchnia anti-reflex

Możliwość używania pisaków do tablic suchościeraln

Pisaki w zestawie 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski)

Przekątna robocza obrazu - 79"

Systemy operacyjne - Windows 2000/XP/Vista/7/8 32 bit i 64 bit

Oprogramowanie dedykowane do modelu tablicy

Okablowanie - kabel USB (do zasilania tablicy)

Zasilanie z USB

Częstotliwość odczytu (współrzędne na sekundę) - 120

Informacje dodatkowe - MULTITOUCH - możliwa praca 4 osób jednocześnie. Inteligentna półka na pisaki lub inteligentna rama.

Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego. Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy. Autozapis. Wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe. Zarządzanie obiektami. Definiowanieskrótów. Funkcja “chwytania obrazu” ułatwiająca pracę niższym osobom oraz dająca możliwość szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do pracy na tablicy.

Opis

Urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, który może być obsługiwany za pomocą palca. Dzięki zastosowaniu powierzchni ceramicznej tablica interaktywna posiada także właściwości klasycznej tablicy.

szt

2

 

Producent:……….

 

 

Model:……………

 

12.

Telewizor

 Matryca  32 cale / 80 cm, 16:9 

Rozdzielczość Full HD, 1920 x 1080 

Technologia wyświetlania 3D pasywna (polaryzacyjna) 

Tuner DVB-C, DVB-T2 , DVB-S2

Odświeżanie Motion Clarity Index 500 Hz 

Dodatkowe opcje obrazu  panel IPS, 24p Real Cinema, Picture Wizard III, Triple XD Engine

System dźwięku przestrzennego Virtual Surround Plus 

Moc głośników  2 x 10 W 

Regulacja tonów wysokich / niskich      

Korektor dźwięku     

Dodatkowe opcje dźwięku        Dolby Digital, Dolby Digital Plus, dts 2.0 + Digial out, Clear Voice II, Smart Sound Mode

Funkcje sieciowe i multimedialne  Smart TV, Wi-Fi , DLNA , HbbTV , Przeglądarka internetowa     

Nagrywanie na USB    

Komunikacja opcjonalna           Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast, WiDi - Intel Wireless Display, MHL - Mobile HD Link

Funkcje Smart TV     system webOS, Skype ready - opcjonalna kamera, Smart Share, Premium Content - Treści Premium, LG Cloud, strefa 3D, aplikacje i gry, Widżety Smart TV  Facebook, Twitter, YouTube

Wyszukiwanie głosowe, sterowanie ruchami palca, konwersja obrazu 2D na 3D, konwersja obrazu 3D na 2D, SimpLink, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, TimeShift, możliwość aktualizacji oprogramowania, możliowść sterowanie za pomocą smartfona i tabletu, Dual Play, certyfikat DiviX HD, obsługa MHL 2.0 

Wejścia / wyjścia       

Liczba złączy HDMI     3 

Liczba złączy USB    3 

Złącze EURO              

Złącze Ethernet (LAN)            

Wejście komponentowe           

Cyfrowe wyjście optyczne       

Złącze CI (Common Interface)            

Wyjście słuchawkowe                         

Menu w języku polskim                       

Standard VESA        200x200 mm         

Klasa energetyczna   A 

Kolor obudowy         srebrny 

Zasilanie                   220 - 240 V 50/60 Hz 

Wyposażenie             okulary 3D min 3 szt, pilot, 2 baterie AAA do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna

szt

2

Producent:……….

 

 

Model:……………

 

13.

Odtwarzacz DVD

Menu wyświetlane na ekranie (OSD)
Wyświetlacz LED

Blokada rodzicielska

Pilot                                   

Zastosowane technologie    Anynet+ 

Zastosowane technologie     Progressive Scan  BD Wise 
HD Upconversion
Dolby Digital Surround

Rodzaj odtwarzanych płyt- CD, DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW,CD-R,,CD-RW

Format plików - JPEG,MP3, WMA, DivX, MPEG-4

Przetwornik C/A audio        192 kHz/24 bit

Przetwornik C/A wideo       148 MHz/12 bit

Złącza

Wyjście audio L/R, Wyjście kompozytowe video USB 2.0 ,Wejście/wyjście scart 1/1,

Wejście/wyjście audio               

Panel przedni                            

Zastosowane technologie - HDMI  Component, Video 

 

szt

2

 

 

Producent:…….

 

 

Model:……………

 

14.

Radio z odtwarzaczem CD

Kolor - czarny                                                            

System fonii - Stereo                                                  

Ilość głośników 2                                                        

Moc [W] 12                                                               

Wyjście słuchawkowe                                                 

Zastosowane technologie DBB, USB                          

Wejście liniowe stereo 3.5 mm
Wyświetlacz LCD
Złącze USB                                                               

płyty podawane od góry                                              

Rodzaje odtwarzanych płyt CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA                                                                        

Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu
Wyszukiwanie nast./poprzed
Odtwarzanie wielokrotne
Odtwarzanie w kolejności losowe                                                                                                                  

Zakresy fal FM                                                          

Pamięć stacji                                                              

Antena teleskopowa do odbioru radia FM                    

Zasilanie Baterie/sieć

W zestawie - przewód zasilający, pilot, baterie pilot/radio                                                                   

 

2

 

Producent:………

 

 

Model:…………

 

 

W związku z modyfikacją treści SIWZ  Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. Nowy termin to: 30.03.2015 roku do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2015 roku o godz. 08:10

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 18.03.2015 roku.

Znak sprawy; OR.271.2.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica

Numer ogłoszenia: 60656 - 2015; data zamieszczenia: 18.03.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3792106, faks 041 3722128.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Doposażenie oddziałów przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych w Gminie Wiślica. 2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 1 Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych . Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych. Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6a do SIWZ 2.2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania Nr 2 Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez dostosowanie toalet. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie toalet do potrzeb dzieci młodszych w dwóch szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Wiślica. Zakres zadania obejmuje: dostawę wraz z montażem misek ustępowych, desek sedesowych, luster łazienkowych, podajników na mydło, podajników na papier toaletowy podestów dziecięcych, szczotek do WC, umywalek łazienkowych, baterii łazienkowych, podgrzewacza wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6b do SIWZ 2.3 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 3 Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, rolety okienne. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa i montaż urządzeń do utrzymania czystości w pomieszczeniach takich jak: odkurzacze przemysłowe, pralkę. 2. Doposażenie kuchni poprzez dostawę i montaż zmywarki z funkcją wyparzania, stołów, szaf, półek, wózka dwupółkowego, garnków, wyparzacza do jajek, patelni, pojemników termoizolacyjnych. 3. Dostawa i montaż rolet okiennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6c do SIWZ 2.4 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 4 Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2. Dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi. 3. Dostawa i montaż mebli do wyposażenia szatni. 4. Dostawa wyposażenia wypoczynkowego. 5. Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia sal przedszkolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6d do SIWZ 2.5 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 5 Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa sprzętu ICT wraz z oprogramowaniem. 2. Dostawa sprzętu audiowizualnego. 3. Dostawa tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem 4. Dostawa kserokopiarki. 5. Instalacja ww. sprzętu, oprogramowania oraz szkolenie w zakresie podstawowej obsługi dostarczonych urządzeń i programów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6e do SIWZ i Załącznik Nr 7 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 7) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 37.53.52.00-9, 39.16.10.00-8, 39.14.10.00-2, 30.23.60.00-2, 32.00.00.00-3, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 39.71.34.30-6, 39.51.54.00-9, 44.11.22.00-0, 39.53.00.00-6, 44.41.10.00-4, 39.71.51.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4) Załącznik Nr 6e do SIWZ dla Zadania Nr 5 - Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT oraz Załącznik Nr 7 do SIWZ TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI w przypadku składania oferty na Zadanie Nr 5 lub między innymi na Zadanie Nr 5.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Gwarancja - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w szczególności zmiany mogą dotyczyć : 1) terminów harmonogramu dostaw; 2) terminu realizacji zamówienia; 3) wynagrodzenia; 4) warunków płatności; 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić w następujących sytuacjach: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później, aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło; 2) zmiana wynagrodzenia i warunków płatności może nastąpić w przypadku zmiany stawki podatku VAT na dzień wystawienia faktury, w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy. 3. Oprócz przypadków określonych w ust. 2 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności w innych przypadkach, których nie można było przewidzieć, a leżących po stronie Zamawiającego. 4. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. 5. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego -Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddzialanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Organizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych ..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych. Zakres zadania obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych wielofunkcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6a do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostosowanie pomieszczeń w dwóch szkołach podstawowych poprzez dostosowanie toalet..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie toalet do potrzeb dzieci młodszych w dwóch szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Wiślica. Zakres zadania obejmuje: dostawę wraz z montażem misek ustępowych, desek sedesowych, luster łazienkowych, podajników na mydło, podajników na papier toaletowy podestów dziecięcych, szczotek do WC, umywalek łazienkowych, baterii łazienkowych, podgrzewacza wody. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6b do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.10.00-4, 39.71.51.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w urządzenia do utrzymania czystości, doposażenie kuchni, rolety okienne..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa i montaż urządzeń do utrzymania czystości w pomieszczeniach takich jak: odkurzacze przemysłowe, pralkę. 2. Doposażenie kuchni poprzez dostawę i montaż zmywarki z funkcją wyparzania, stołów, szaf, półek, wózka dwupółkowego, garnków, wyparzacza do jajek, patelni, pojemników termoizolacyjnych. 3. Dostawa i montaż rolet okiennych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6c do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-2, 39.71.34.30-6, 39.51.54.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych. 2. Dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi. 3. Dostawa i montaż mebli do wyposażenia szatni. 4. Dostawa wyposażenia wypoczynkowego. 5. Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia sal przedszkolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6d do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.10.00-8, 37.50.00.00-3, 37.52.00.00-9, 44.11.22.00-0, 39.53.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt ICT.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa sprzętu ICT wraz z oprogramowaniem. 2. Dostawa sprzętu audiowizualnego. 3. Dostawa tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem 4. Dostawa kserokopiarki. 5. Instalacja ww. sprzętu, oprogramowania oraz szkolenie w zakresie podstawowej obsługi dostarczonych urządzeń i programów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 6e do SIWZ i Załącznik Nr 7 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2, 32.00.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOC - POBIERZ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PDF - POBIERZ