Informujemy, że w dniu 26.05.2023 r. (piątek) o godz.10.30 w  budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Władysława Łokietka 2, odbędzie się LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wiślicy. Serdecznie zapraszamy.

Niesłyszący

Nowy nabór beneficjentów do projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego"

wykluczenie.png

INTERNET SZEROKOPASMOWY DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY WIŚLICA

Informujemy że, od 26.03.2015 r. trwa nowy nabór do projektu „„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica””. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 70 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Wiślica. Kryteria wyboru gospodarstw do projektu:
-    gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
-    gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
-    dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
-    osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
-    rodziny zastępcze,
-    rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
-    osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 114) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 880,45 zł),
-    dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” - 1226,95 zł

Każde gospodarstwo domowe, które złoży poprawnie wypełniony wniosek i zostanie zakwalifikowane do projektu podpisze umowę,otrzyma zestaw komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.wislica.pl oraz w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy. Wnioskodawca składający wniosek powinien zapoznać się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wiślicy (sekretariat) ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, lub w pokoju nr 13 do 10.04.2015 r.

Załączniki do pobrania:

      1. Regulamin projektu

PDFRegulamin.pdf (304,99KB)

       2. Wniosek z załącznikami

DOCwniosek z załącznikami.doc (284,00KB)