Niesłyszący

Ogłoszenie o naborze - Numer sprawy: OR.210.3.2015

Znak: OR.210.3.2015

Wiślica, 2015-04-10

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Wiślica, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wiślica.

1. Stanowisko pracy – referent na stanowisku ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowym.

2. Wymagania niezbędne:

a) co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia, kierunek: ekonomia lub zarządzanie i marketing,

b) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust 1 i ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach

samorządowych (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

3. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera,

b) prawo jazdy kat. B

c) dobra znajomość przepisów z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ordynacja podatkowa, o rachunkowości, o podatku rolnym, o podatkach i opłatach lokalnych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o finansach publicznych, o opłacie skarbowej, oraz ustaw i rozporządzeń związanych z zakresem wykonywanych obowiązków na stanowisku.

4. Zakres obowiązków na stanowisku, w szczególności:

 1. Wymiar, ustalenie i pobór zobowiązań podatkowych i opłat lokalnych.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportowych: wymiar, upomnienia, tytuły, egzekucja,
 3. Prowadzenie należytej księgowości w zakresie przepisów i odpisów na kontach podatników z tytułu udzielonych ulg ustawowych i umorzeń.
 4. Prowadzenie ewidencji wszystkich podatników podatku rolnego leśnego i od nieruchomości.
 5. Rozliczanie sołtysów z inkasa zobowiązań pieniężnych.
 6. Naliczanie sołtysom wynagrodzenia za inkaso podatków i innych opłat lokalnych.
 7. Rozliczanie wyciągów bankowych z zakresu wpłat podatku rolnego i leśnego oraz ich księgowanie na kontach podatników.
 8. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.
 9. Wypisywanie upomnień oraz tytułów wykonawczych z tytułu braku realizacji  zobowiązań podatkowych przez podatników podatku rolnego.
 10. Prowadzenie  spraw  związanych  z  egzekucją należności podatkowych a także zobowiązań zabezpieczających.
 11. Prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych.
 12. Wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ordynacji podatkowej.
 13. Sporządzanie zaświadczeń RP-7 byłym i obecnym pracownikom.
 14. Sporządzanie dokumentacji pracowniczej niezbędnej do naliczenia i przekazania do ustalenia kapitału początkowego.
 15. Windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu, najmu i dzierżawy nieruchomości
 16. Udział w szkoleniu obronnym w urzędzie realizacja  zadań  obronnych  określonych  w  regulaminie  organizacyjnym  Urzędu  w  warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Miejsce pracy : Praca w budynku Urzędu, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica – parter. Bezpieczne warunki pracy. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku. W budynku brak urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym poruszanie się pomiędzy piętrami – to jest brak: windy, platformy, podnośnika. Ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku, na parterze toaleta nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, praca w terenie, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi.

6. Wymagane dokumenty:

a) CV z dokładnym opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej

b) list motywacyjny

c) kopia lub oryginał dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom, świadectwo),

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru

dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiślica określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. z 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – załącznik Nr 1 do ogłoszenia,

e) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

h) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

i) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

j) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego pocztą elektroniczną na adres: urzad@ug.wislica.pl lub pocztą na adres Urzędu, z dopiskiem: „Dotyczy naboru referent na stanowisku ds. księgowości podatkowej w Referacie Finansowymw terminie do dnia 23 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 – decyduje data faktycznego wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na okres próbny i ewentualnych umów na czas określony. Zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.ug.wislica.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Wiślica.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), dla swojej ważności wymagają autoryzacji (muszą być podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

Załączniki do ogłoszenia:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - doc
 2. Oświadczenie w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) - doc