Niesłyszący

Przedłużenie terminu naboru beneficjentów do projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica"

wykluczenie.png

 

Wiślica dn. 13.04.2015 r.

 

Informacja


Informujemy że, został przedłużony termin naboru do projektu
 „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”.

Wnioski należy składać od dnia 13.04.2015 r. do dnia 17.04.2015 r.

 


Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 70 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu gminy Wiślica. Kryteria wyboru gospodarstw do projektu:

  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
  • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
  • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,
  • rodziny zastępcze,
  • rodzinne domy dziecka, samotni rodzice,
  • osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 114) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie jest to kwota 880,45 zł),
  • dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym” - 1226,95 zł

Każde gospodarstwo domowe, które złoży poprawnie wypełniony wniosek i zostanie zakwalifikowane do projektu podpisze umowę,  otrzyma zestaw komputerowy wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu.  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej www.wislica.pl oraz w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wiślicy . Wnioskodawca składający wniosek powinien zapoznać się z Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Dokładnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wiślicy (sekretariat) ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, lub w pokoju nr 13  do 17.04.2015 r.

 

                                    Wójt Gminy Wiślica

                                    /-/ Stanisław Krzak