Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Znak sprawy: OR.271.3.2015                                                                                                          Wiślica, dnia 18.05.2015 roku.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.3.2015. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wiślica, Gluzy, Koniecmosty, Skorocice-Aleksandrów. 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta przedstawia cenę, tj. 372 392,04 zł brutto Wykonawca zaproponował 36 miesięczny okres gwarancji, oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena i gwarancja.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1 – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla, ul. 17-go Stycznia 11,

27-200 Starachowice

Cena oferty – 372 392,04 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 90 pkt,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja – 100 pkt.

Oferta Nr 2 - PPHU ANDAR Anna Świech, ul. Spacerowa 1, 32-088 Brzozówka

Cena oferty – 592 868,24 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny –56,53 pkt,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja – 66,53 pkt.

Oferta Nr 3 - Dariusz Chwalik DAREXPOL 84, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica

Cena oferty – 478 948,50 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny –69,98 pkt,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt,

Łączna punktacja – 79,98 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że, w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

____________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 15.04.2015 roku.

Znak sprawy; OR.271.3.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wiślica, Gluzy, Koniecmosty, Skorocice-Aleksandrów
Numer ogłoszenia: 84968 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wiślica, Gluzy, Koniecmosty, Skorocice-Aleksandrów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 004377T wraz z odcinkiem drogi gm. dz. Nr 795/2, 795/3, 795/4 wraz z placem postojowym (parkingiem) w km 0+000 - 0+188 Zakres robót do wykonania 1. Przebudowa drogi 1.1. Podbudowa z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 10 cm od km 0+000 do km 0+044 szerokości 4,0 m 1.2. Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr. 5 cm od km 0+000 do km 0+107 szerokości 4,0 m 1.3. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową w ilości 50 kg/m2 , transport mieszanki samochod. samowyład. 1.4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.. 1.5. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 obustronnie gr.10 cm 2 Parking 2.1 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI z odwozem nadmiaru ziemi na odległość 1 km 2.2 Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr 10 cm. 2.3 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 31,5-63 - warstwa dolna o gr. 15 cm 2.4 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego 0-31,5 - warstwa dolna o gr. 5cm 2.5 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm po zagęszczeniu wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C16/20, 2.6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm, na podsypce z kruszywa kamiennego 4 - 6 mm, grubości 5 cm spoiny wypełnione piaskiem 2. Przebudowa drogi gminnej w m. Gluzy dz. Nr 225,236,258 w km 0+000 - 0+375 Zakres robót do wykonania 1. Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na całej szerokości jezdni 3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości jezdni 4. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.o ładowności 10-15 ton 5. Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. o ładowności 10-15 ton 6. Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.6 cm 3. Przebudowa drogi gminnej w m. Koniecmosty dz. 529 w km 0+000 - 0+765 Zakres robót do wykonania 1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5 -63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na całej szerokości jezdni 3. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości jezdni 4. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości jezdni 5. Posypka z piasku grubość warstwy po uwałowaniu 5 cm na całej szerokości jezdni 6.Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych 300x150 cm 4. Przebudowa drogi gminnej m. Skorocice - Aleksandrów dz. Nr 954, 955 w km 0+000-0+890 - etap II Zakres robót do wykonania 1. Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 5cm na całej szerokości jezdni 2. Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład.o ładowności 10-15 ton 3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. o ładowności 10-15 ton 4.Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr.4 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 8 do SIWZ. - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ. - Zgłoszenie robót - Załącznik Nr 9 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy zł. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/Wiślica nr rachunku: 37 8480 0004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wiślica, Gluzy, Koniecmosty, Skorocice-Aleksandrów - Znak sprawy OR.271.3.2015 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 30.04.2015r. do godz 08:00, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku: nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją: wadium na - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wiślica, Gluzy, Koniecmosty, Skorocice-Aleksandrów - Znak sprawy OR.271.3.2015 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego nie później niż do 30.04.2015r. do godz. 08:00, 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w zakresie: - Jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej o długości nie mniejszej niż 440 mb. - jednej roboty budowlanej polegającej na budowie parkingu lub placu manewrowego lub zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2. - jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu drogi o nawierzchni z kamienia o długości nie mniejszej niż 300 mb. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:

1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi.

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót,

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji projektu.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wislica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załacznikami od 1 do 7 - PDF - POBIERZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załacznikami od 1 do 7 -  DOC - POBIERZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA załacznik Nr 8 do SIWZ - POBIERZ  

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLABYCH załacznik Nr 9 do SIWZ - POBIERZ