Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wiślica

W związku ze zniszczeniami w infrastrukturze lokalnej, powstałymi na wskutek klęsk żywiołowych mających miejsce w 2013 roku, zostaną przebudowane cztery odcinki dróg gminnych.

W miejscowości Wiślica gruntownej przebudowie zostanie poddana obecna droga prowadząca na stadion sportowy LKS Gród Wiślica. Prace będą polegać na wykonaniu podbudów z kruszywa kamiennego, wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową oraz ułożeniu czterocentymetrowej warstwy jezdnej również z mieszanek mineralno-asfaltowych. Ponadto kruszywem zostaną utwardzone pobocza.

Zakres prac obejmie też przystadionowy parking. Po odpowiednim wykorytowaniu terenu, wykonaniu podbudów i warstw odsączającyh grunt zostanie położona nawierzchnia z kostki brukowej.

W Koniecmostach droga gminna na długości 765 metrów zostanie odpowiednio wyprofilowana. Następnie położone będą warstwy konstrukcyjne z kruszywa kamiennego. Dodatkowo na odcinku 250 metrów, który został najbardziej zniszczony       z powodu nawalnego deszczu, położone zostaną żelbetowe płyty drogowe.

W sołectwie Gluzy w środkowej części wsi odcinek długości 375 metrów zostanie wykorytowany. Następnie zakres prac przewiduje położenie warstw konstrukcyjnych z kruszyw kamiennych. Po wyrównaniu nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową i wykonaniu zagęszczonej, ścieralnej warstwy jezdnej zostaną utwardzone pobocza.  

Drugi etap prac na drodze gminnej łączącej Skorocice z przysiółkiem Aleksandrów będzie polegał na wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego, mechanicznym wyrównaniu podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową oraz ułożeniu warstwy ścieralnej. Ponadto na całym, 890-metrowym odcinku, zostaną utwardzone pobocza.