Niesłyszący

Wybory ławników 2016-2019

 


Wiślica, 2015-06-05

Znak: ORI. 533.1.2015

 

Informacja

w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2016-2019

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy Wiślica o dokonanie wyboru na ławników do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju - 1 ławnik.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5. nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, 
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, 
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy, 
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy, 
6. duchowni, 
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
8. funkcjonariusze Służby Więziennej, 
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można pobrać pracownika obsługującego Radę Gminy Wiślica pok. Nr 13, po czym wypełnioną złożyć w Urzędzie Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, Sekretariat, w godzinach od 07:00 do 15:00. 
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiślica www.wislica.pl  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela pracownik obsługujący Radę Gminy Wiślica Pani Anna Kafara - tel. 413690904 lub Sekretarz Gminy Jacek Balicki – tel. 413690902.

Sekretarz Gminy Wiślica

/-/ Jacek Balicki

Wzory dokumentów do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista osób zgłaszających kandydata

Oświadczenie kandydata - postępowanie o przestępstwo

Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska

Zaświadczenie lekarskie