Niesłyszący

Sesja Nr V z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr V/44/2015 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

PDF44.pdf (643,21KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr V/45/2015 - w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

PDF45.pdf (194,79KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr V/46/2015 - w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2014  z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2015 rok.

PDF46.pdf (412,90KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr V/47/2015 - w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

PDF47.pdf (1,52MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr V/48/2015 - w sprawie aplikowania przez Gminę Wiślica i zabezpieczenia w budżecie gminy środków własnych na realizację projektu pod nazwą pn "Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - urządzenie ścieżki historycznej, uporządkowanie średniowiecznego grodziska, modernizacja przestrzeni publicznej - rekreacyjno - turystycznej", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rozwój miast, Priorytet inwestycyjny 9b wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

PDF48.pdf (488,22KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr V/49/2015 - w sprawie aplikowania przez Gminę Wiślica i zabezpieczenia w budżecie gminy środków własnych na realizację projektu pn "Utworzenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Łatanice" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna Gospodarka, Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie  tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przesiębiorczości, Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych.

PDF49.pdf (474,56KB)

 

Uchwała Rady Gminy - 20 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr V/50/2015 - w sprawie aplikowania przez Gminę Wiślica i zabezpieczenia budżecie gminy środków własnych na realizację projektu pod nazwą pn" Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji m. Szczerbaków, Szczytniki, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania oraz sieci wodociągowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Priorytet inwestycyjny 6b. inwestowanie w sektor gospodarki wodenj celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiążania potrzeb inwestycyjnych przez państwa członkowskie, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-śćiekowa.

PDF50.pdf (578,75KB)