Niesłyszący

Ogólnokrajowe Referendum 2015

 

INFORMACJA O DYŻURACH KOMISARZY WYBORCZYCH I KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO- DELEGATURA W KIELCACH

Komisarze Wyborczy w Kielcach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach pracują:

- w dniu 5 września 2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 Delegatura KBW w pełnym składzie, a do godz. 20.00 pełniony jest dyżur.
Komisarze Wyborczy w Kielcach pełnią dyżur w godzinach od 9.00 do 12.00.
- w dniu 6 września 2015 r. w Delegaturze jak również w siedzibie Komisarzy Wyborczych w Kielcach, pełnione będą dyżury
od godz. 6.00 do zakończenia prac.

Numery telefonów na dzień 5-6 września 2015 r.

- KBW Delegatura w Kielcach     (41) 34-212-02;  (41) 26-081-25;   fax. (41) 34-475-87

- Komisarze Wyborczy w Kielcach     (41) 34-217-06;    (41) 34-217-07

- Obsługa Informatyczna Komisarzy Wyborczych w Kielcach        (41) 34-217-12;     (41) 34-217-98

 


 

Zarządzenie Nr 129/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 3 września 2015 r.

w sprawie: ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w związku z ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) w celu właściwego zabezpieczenia kart do głosowania, pieczęci, spisów uprawnionych do głosowania i innych materiałów oraz zapewnienia sprawnego wykonania zadań ciążących na gminie w związku z referendum zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Gminy Wiślica ustalam dyżury wg porządku jak niżej:

Miejscem dyżuru jest –Sekretariat Urzędu Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 - tel.: 41 369 09 00, 41 379 21 06, fax. 41 369 09 01, 41 379 21 28 oraz wskazane niżej stanowiska pracy w Urzędzie.

Dzień 5 września 2015 r.(sobota) Sekretariat Urzędu Gminy:

Od godz. 8.00 do godz. 12.00  – Agata Śliwa,

Od godz. 12.00 do godz. 20.00 dyżur telefoniczny –kom. 691903300

Referat Organizacyjny: dyżur telefoniczny –kom. 539959385

Krzysztof Widłak – Ewidencja ludności,

 

Dzień 6 września 2015 r. (niedziela) tel. 41 369 09 00, 41 379 21 06

Sekretariat Urzędu Gminy

Godz. 4.00 – 12.00 Małgorzata Syrkiewicz

Godz. 12.00 – 20.00 Agnieszka Bysiecka

Godz. 20.00 - do zakończenia Ewa Czerw

Referat Organizacyjny: tel.: 41 3690914

Godz. 6.00 - 14.00 Łukasz Kaleta – Ewidencja ludności,

Godz. 14.00 - 22.00 Agnieszka Skiba – Ewidencja ludności,

Kierowca:

Od 22.00 – do zakończenia Dominik Gruchała

Godz. 4.00 –7.00, i od 21.00 do zakończenia Jacek Balicki – Urzędnik Wyborczy – poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 507 143 255

Od godz. 21.00 do zakończenia Przemysław Marzec – Koordynator Gminny - poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 501100939.

§ 2.

1. Sekretarz Gminy Jacek Balicki pełni stały dyżur telefoniczny pod numerem 507 143 255 poza godzinami pracy Urzędu Gminy do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z referendum na terenie gminy Wiślica.

2. Sekretarz Gminy Jacek Balicki czuwa nad sprawnym wykonaniem wszystkich zadań związanych z przeprowadzeniem referendum.

§ 3.

W przypadku podejrzenia wystąpienia, bądź wystąpienia jakiegokolwiek incydentu rzutującego na poprawność przeprowadzenia referendum na terenie Gminy Wiślica, osoby pełniące dyżur winny niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy Komisariat  Policji w Solcu -Zdroju oraz Sekretarza Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


ZARZĄDZENIE Nr 125/2015
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do spraw Referendum w związku ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do spraw Referendum w związku ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, i tak:

 1. Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 1 w Wiślicy – Małgorzata Syrkiewicz,
 2. Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 2 w Wiślicy – Edyta Sułek,
 3. Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 3 w Chotlu Czerwonym – Edyta Szostak,
 4. Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 4 w Szczerbakowie – Mirosława Niedbała,
 5. Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 5 w Skotnikach Dolnych –Dorota Jasińska.

 

§ 2.

Koordynator gminny Przemysław Marzec odpowiedzialny jest za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

 

§ 3.

Zadania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 125/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

 

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji ds. referendum.

Do zadań operatora należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
 2. udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika komisarza wyborczego w gminie w wyznaczonym terminie,
 3. odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz dla obsługi wyborów),
 4. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych klk,
 5. potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami, na których udostępniono WOW oraz ewentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk,
 6. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji ds. referendum, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,
 7. wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji ds. referendum,
 8. w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji ds. referendum zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu,
 9. zgłaszanie przewodniczącemu obwodowej komisji ds. referendum błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji ds. referendum lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania,
 10. wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji ds. referendum do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania w obwodzie,
 11. po podpisaniu przez komisję protokołu, przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,
 12. w przypadku braku możliwości technicznych przesłania danych do systemu zapisanie danych z protokołu głosowania na nośniku informatycznym i dołączenie go do dokumentów przekazywanych do komisarza wyborczego.
 13. udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomocą kodów jednorazowych, danych protokołu przekazanego do systemu, przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego.

 

 

 


 

I N F O R M A C J A

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

               W związku z koniecznością przygotowania członków obwodowych komisji wyborczych do należytego i sprawnego wypełnienia zadań w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. informuje, że szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu

2 września 2015 roku o godz. 13.30 w Domu Strażaka w Wiślicy.

            Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność jest obowiązkowa.  

/-/ Sekretarz Gminy

Jacek Balicki


INFORMACJA

Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

 

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 318 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, adres siedziby ul. Okopowa 27 

  1.  Przewodniczący: Grzegorz Kamiński, zam. Wiślica

  2. Zastępca Przewodniczącego: Aneta Katarzyna Wójcik, zam. Jurków

Członkowie:

 1. Ewa Kucharska, zam. Gorysławice,
 2. Krzysztof Rafał Tarka, zam. Skorocice,
 3. Wojciech Błachut, zam. Wiślica,
 4. Elżbieta Grażyna Gbyl, zam. Koniecmosty,
 5. Izabela Aneta Wartnik, zam. Kuchary,
 6. Iwona Prząda, zam. Koniecmosty,
 7. Renata Maj, zam. Kobylniki.

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00.

W dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja do spraw Referendum rozpocznie pracę o godzinie 5.00.

                             

Przewodniczący Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

/-/ Grzegorz Kamiński

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

 

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, adres siedziby ul. Podwale 1.

 1. Przewodniczący: Joanna Białkiewicz, zam. Wiślica
 2. Zastępca Przewodniczącego: Aneta Anita Czyszczoń, zam. Wawrowice

Członkowie:

 1. Andrzej Zdzisław Solarski, zam. Wiślica,
 2. Grzegorz Grigo, zam. Skorocice,
 3. Sylwia Kamila Nowak, zam. Kuchary,
 4. Jan Andrzej Krzyżak, zam. Kuchary,
 5. Klaudia Pienias, zam. Górki,
 6. Jacek Tomasz Błachut, zam. Jurków,
 7. Łukasz Kaczmarczyk, zam. Chotel Czerwony,

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00.

W dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja do spraw Referendum rozpocznie pracę o godzinie 5.00.

                                                                                   

Przewodniczący Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

/-/ Joanna Białkiewicz

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3

 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a

 

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a.

 1. Przewodniczący: Renata Gaweł, zam. Łatanice
 2. Zastępca Przewodniczącego: Agata Śliwa, zam. Górki

Członkowie:

 1. Robert Mieczysław Jałocha, zam. Wawrowice,
 2. Izabela Pałaczyńska, zam. Hołudza,
 3. Krzysztofa Miciniak, zam. Łatanice,
 4. Martyna Gaweł, zam. Łatanice,
 5. Śliz Katarzyna, zam. Jurków,
 6. Kamil Bekier, zam. Jurków,
 7. Łukasz Cieloch, zam. Koniecmosty.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym przeprowadzi głosowanie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00.

W dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja do spraw Referendum rozpocznie pracę o godzinie 5.00.

                                                                                     

           Przewodniczący Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3

w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym

                                           /-/ Renata Gaweł

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

 

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 318 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104.

        1. Przewodniczący: Krzysztof Widłak, zam. Sielec 

 1. Zastępca Przewodniczącego: Dawid Bronisław Sobik, zam. Gorysławice

Członkowie:

 1. Leokadia Cieślak, zam. Szczytniki,
 2. Barbara Baczyńska, zam. Górki,
 3. Kamil Mącznik, zam. Wawrowice,
 4. Adam Mieczysław Gaweł, zam. Skorocice,
 5. Paulina Pienias, zam. Górki,
 6. Jan Zbigniew Obcowski, zam. Gluzy,
 7.  Ewelina Katarzyna Pasternak, zam. Chotel Czerwony,

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie przeprowadzi głosowanie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00.

W dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja do spraw Referendum rozpocznie pracę o godzinie 5.00.

                                                                                     

Przewodniczący Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

/-/ Krzysztof Widłak

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 5

w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41.

         1.  Przewodniczący: Barbara Głombińska, zam. Skotniki Górne

 1. Zastępca Przewodniczącego: Wioletta Barbara Dziadek, zam. Skorocice

Członkowie:

 1. Lesław Kabat, zam. Gorysławice,
 2. Janusz Piotr Paterek, zam. Skorocice,
 3. Stanisław Szostak, zam. Skotniki Dolne,
 4. Milena Kowal, zam. Łatanice,
 5. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary
 6. Aneta Małgorzata Cegielska, zam. Kuchary,
 7. Anna Dynia, zam. Skotniki Dolne,

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych przeprowadzi głosowanie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do 22.00.

W dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja do spraw Referendum rozpocznie pracę o godzinie 5.00.

                                                                                      

Przewodniczący Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 5

w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

/-/ Barbara Głombińska

 


Wiślica, 2015-08-17

Znak: ORI. 503.1.2.2015

 

I N F O R M A C J A

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Informuję, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji do spraw Referendum w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. odbędzie się  20.08.2015 roku, o godz. 9.00 w Domu Strażaka w Wiślicy.

Na pierwszym posiedzeniu komisja powinna ująć w porządku obrad następujące sprawy:

1)   wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę;

2)   omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

3)   ustala zadania do dnia głosowania, w tym związane z przygotowaniem lokalu komisji, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na kartę do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. formularzy protokołu głosowania w obwodzie, spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.

Komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

W związku z powyższym proszę o obowiązkową obecność na w/w posiedzeniu.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


Zarządzenie Nr 118/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 14 sierpnia 2015 roku

 

w sprawie: powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum. 

Na podstawie art.13 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 318 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia na terenie gminy Wiślica ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku powołuje Obwodowe Komisje do spraw Referendum w składach osobowych określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiślica.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 118/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W GMINIE WIŚLICA

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27

 1.  Ewa Kucharska, zam. Gorysławice, Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość,
 2. Krzysztof Rafał Tarka, zam. Skorocice, Stowarzyszenie „Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej”,
 3. Wojciech Błachut, zam. Wiślica, Polskie Stronnictwo Ludowe,
 4. Elżbieta Grażyna Gbyl, zam. Koniecmosty,  Fundacja „Lepsza Polska”,
 5. Izabela Aneta Wartnik, zam. Kuchary, Fundacja „Szansa dla Gmin”,
 6. Iwona Prząda, zam. Koniecmosty, Stowarzyszenie „Wspólnota”,
 7. Aneta Katarzyna Wójcik, zam. Jurków,  Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,
 8. Renata Maj, zam. Kobylniki, Sojusz Lewicy Demokratycznej,
 9. Grzegorz Kamiński, zam. Wiślica – osoba wskazana przez Wójta.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1

 1. Aneta Anita Czyszczoń, zam. Wawrowice,  Platforma Obywatelska RP,
 2. Andrzej Zdzisław Solarski, zam. Wiślica,  Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość,
 3. Grzegorz Grigo, zam. Skorocice, Stowarzyszenie „Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej”,
 4. Sylwia Kamila Nowak, zam. Kuchary,  Fundacja „Szansa dla Gmin”,
 5. Jan Andrzej Krzyżak, zam. Kuchary,  Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona,
 6. Klaudia Pienias, zam. Górki,  Stowarzyszenie „Wspólnota”,
 7. Jacek Tomasz Błachut, zam. Jurków,  Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM”,
 8. Łukasz Kaczmarczyk, zam. Chotel Czerwony,  Sojusz Lewicy Demokratycznej,
 9. Joanna Białkiewicz, zam. Wiślica – osoba wskazana przez Wójta.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a

 1. Robert Mieczysław Jałocha, zam. Wawrowice,  Stowarzyszenie „Republikanie”,
 2. Izabela Pałaczyńska, zam. Hołudza,  Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość,
 3. Krzysztofa Miciniak, zam. Łatanice,  Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona,
 4. Renata Gaweł, zam. Łatanice,  Stowarzyszenie „Wspólnota”,
 5. Martyna Gaweł, zam. Łatanice,  Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna „RAZEM”,
 6. Śliz Katarzyna, zam. Jurków,  Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,
 7. Kamil Bekier, zam. Jurków, Platforma Obywatelska RP,
 8. Łukasz Cieloch, zam. Koniecmosty, Fundacja „Lepsza Polska”,
 9. Agata Śliwa, zam. Górki – osoba wskazana przez Wójta.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104

 1. . Leokadia Cieślak, zam. Szczytniki,  Platforma Obywatelska RP,
 2. Barbara Baczyńska, zam. Górki,  Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość,
 3. Dawid Bronisław Sobik, zam. Gorysławice,  Stowarzyszenie „Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej”,
 4. Kamil Mącznik, zam. Wawrowice, Polskie Stronnictwo Ludowe,
 5. Adam Mieczysław Gaweł, zam. Skorocice,  Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona,
 6. Paulina Pienias, zam. Górki,  Stowarzyszenie „Wspólnota”,
 7. Jan Zbigniew Obcowski, zam. Gluzy,  Sojusz Lewicy Demokratycznej,
 8. Ewelina Katarzyna Pasternak, zam. Chotel Czerwony, Fundacja „Lepsza Polska”,
 9. Krzysztof Widłak, zam. Sielec – osoba wskazana przez Wójta.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum  Nr 5 Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41

 1. Lesław Kabat, zam. Gorysławice,  Stowarzyszenie „Republikanie”,
 2. Wioletta Barbara Dziadek, zam. Skorocice,  Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość,
 3. Janusz Piotr Paterek, zam. Skorocice, Stowarzyszenie „Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej”,
 4. Stanisław Szostak, zam. Skotniki Dolne, Polskie Stronnictwo Ludowe,
 5. Milena Kowal, zam. Łatanice,  Fundacja „Szansa dla Gmin”,
 6. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary, Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona,
 7. Aneta Małgorzata Cegielska, zam. Kuchary,  Stowarzyszenie Instytut Myśli Państwowej,
 8. Anna Dynia, zam. Skotniki Dolne, Sojusz Lewicy Demokratycznej,
 9. Barbara Głombińska, zam. Skotniki Górne – osoba wskazana przez Wójta.

                                 Wójt Gminy Wiślica

                                /-/ Stanisław Krzak

 


 

ZARZĄDZENIE NR 117/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015r., poz. 318 z późn. zm.), oraz § 2  ust. 2 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam osoby odpowiedzialne za ochronę lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku:

1) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 1 w Wiślicy – Małgorzata Syrkiewicz,

2) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 2 w Wiślicy – Edyta Sułek,

3) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 3 w Chotlu Czerwonym – Edyta Szostak,

4) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 4 w Szczerbakowie – Mirosława Niedbała,

5) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 5 w Skotnikach Dolnych –Dorota Jasińska,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.  

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


Znak: OR. I.503.1.1.2015

 

K o m u n i k a t

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

 

W związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów, przekraczającej dopuszczalny skład Obwodowych Komisji do spraw Referendum informuje się, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, pokój nr 13 odbędzie się publiczne losowanie członków do wszystkich Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie gminy Wiślica spośród zgłoszonych kandydatów.

W związku z powyższym zaprasza się wszystkich, którzy dokonali zgłoszeń kandydatów do składów w/w obwodowych komisji o udział w losowaniu w wyznaczonym terminie.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

 


Obwieszczenie

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 22 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318)  oraz uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Gminy Wiślica 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba
obwodowej komisji

do spraw referendum

1

niepelnosprawny (Kopiowanie).png

koperta (Kopiowanie).png

Gorysławice, Kobylniki, Sielec, Wiślica

Wiślica Gimnazjum

ul. Okopowa 27

2

Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice

Wiślica

Szkoła Podstawowa,

ul. Podwale 1

3

Brzezie, Gluzy, Hołudza, Chotel Czerwony, Łatanice

Chotel Czerwony 63a

Świetlica Wiejska

4

Górki, Szczerbaków, Szczytniki

Szczerbaków 104

Dom Strażaka

5

niepelnosprawny (Kopiowanie).png

koperta (Kopiowanie).png

Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice

Skotniki Dolne 41

Szkoła Podstawowa

 

niepelnosprawny (Kopiowanie).png- obwód dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum.

koperta (Kopiowanie).png- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna), jeżeli złoży pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem referendum tj. do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy w której stale zamieszkuje lub w której będzie przebywać w dniu referendum.

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz osoba uprawniona do udziału w referendum, która najpóźniej w dniu referendum kończy 75 lat, może w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każda osoba uprawniona do udziału w referendum (w tym osoba niepełnosprawna) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 24 sierpnia 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez osobę uprawnioną do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Lokale referendalne będą otwarte w dniu głosowania 6 września 2015 r. (niedziela) w godzinach od 6.00 do 22.00.

                                                                                         

 

Wójt Gminy Wiślica

(-) Stanisław Krzak


Znak: ORI.503.1.1.2015

Informacja

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 29 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: osób do kontaktu w sprawie ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. oraz zakresu załatwianych spraw w Urzędzie Gminy Wiślica:


  
1. Jacek Balicki - Urzędnik Wyborczy – Urząd Gminy Wislica, ul. Okopowa 8,  tel. 413690902, fax. 413690901 email:  - podstawowe informacje dotyczące referendum, informacje dla osób niepełnosprawnych, głosowanie przez pełnomocnika,


2. Krzysztof Widłak – Ewidencja ludności - Urząd Gminy Wislica, ul. Batalionów Chłopskich 62, tel. 413690914, fax. 413690901, email:  - sprawy rejestru i spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, informacje dla osób niepełnosprawnych, głosowanie przez pełnomocnika, zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego, wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. 


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 


Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.


ZARZĄDZENIE Nr 94/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 23 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i innych materiałów związanych z referendum wszystkim podmiotom uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 318), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na obszarze gminy Wiślica na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i innych materiałów związanych z referendum wszystkim podmiotom uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej na okres jej trwania wyznacza się:

 1. w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje do spraw referendum:
 • Wiślica – tablica ogłoszeń przy ulicy Długosza, tablice ogłoszeń w budynkach Gimnazjum (siedziba obwodowej komisji) i Szkoły Podstawowej (siedziba obwodowej komisji) w Wiślicy.
 • Chotel Czerwony – tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej (siedziba obwodowej komisji).
 • Szczerbaków – tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba obwodowej komisji),
 • Skotniki Dolne – tablica ogłoszeń w/przy Szkole Podstawowej (siedziba obwodowej komisji)
 1. w pozostałych miejscowościach miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych, plakatów i innych materiałów związanych z referendum wszystkim podmiotom uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej są istniejące tablice przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) oraz istniejące ogrodzenia przy tych budynkach.

§ 2

 1. Podmioty uprawnione do udziału w kampanii referendalnej powinny umieszczać materiały w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele.
 2. Materiały związane z referendum należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3

Materiały związane z referendum oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązane do tego podmioty w terminie 30 dni po dniu referendum zostaną usunięte na ich koszt.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Wiślica, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak


POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 czerwca 2015 r.
o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
(Dz. U. z dnia 19 czerwca 2015 r.)
Na podstawie art. 125 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam ogólnokrajowe referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.
§ 2. Pytania w referendum mają następujące brzmienie:
Pytanie pierwsze:   "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?".
Pytanie drugie:     "Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?".
Pytanie trzecie:    "Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?".
§ 3. Referendum wyznacza się na dzień 6 września 2015 r.
§ 4. Na karcie do głosowania w referendum zamieszcza się następujące wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum:
"Udzielenie odpowiedzi pozytywnej "TAK" oznacza zgodę, zaś udzielenie odpowiedzi negatywnej "NIE" oznacza brak zgody:
1)   na wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (odpowiedź na pytanie pierwsze);
2)   na utrzymanie dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa (odpowiedź na pytanie drugie);
3)   na bezpośrednie wpisanie do ustawy - Ordynacja podatkowa zasady, zgodnie z którą w przypadku istnienia wątpliwości prawnych organ zobowiązany jest wątpliwości te rozstrzygać na korzyść podatnika (odpowiedź na pytanie trzecie).".
§ 5. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum stanowi załącznik do postanowienia.
§ 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
B. Komorowski
ZAŁĄCZNIK
KALENDARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWEGO
 
Data wykonania czynności referendalnych(*)
Treść czynności referendalnej
1
2
do dnia 23 lipca 2015 r.
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, w domach studenckich i zespołach domów studenckich oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 28 lipca 2015 r.
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez podmioty uprawnione o zamiarze uczestniczenia w kampanii referendalnej w programach radiowych i telewizyjnych nadawców publicznych;
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
do dnia 7 sierpnia 2015 r.
- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez podmioty uprawnione
do dnia 16 sierpnia 2015 r.
  
- powołanie obwodowych komisji do spraw referendum;
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum;
- sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
od dnia 16 sierpnia 2015 r.
do dnia 23 sierpnia 2015 r.
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu osób uprawnionych do udziału w referendum, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę
od dnia 21 sierpnia 2015 r.
do dnia 4 września 2015 r.
- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji referendalnych podmiotów uprawnionych
do dnia 22 sierpnia 2015 r.
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego
do dnia 28 sierpnia 2015 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 1 września 2015 r.
- składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
do dnia 3 września 2015 r.
- składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające na statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum utworzonych na tych statkach;
- składanie przez osoby uprawnione do udziału w referendum przebywające za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania utworzonych za granicą
w dniu 4 września 2015 r.
o godzinie 2400
- zakończenie kampanii referendalnej
w dniu 6 września 2015 r.
godz. 600-2200
- głosowanie

 

(*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Zgodnie z art. 9 § 3 Kodeksu wyborczego, w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.