Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Znak sprawy: OR.271.4.2015                                                                                                                       Wiślica, dnia 05.08.2015 roku.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dostawa komputerów PC wraz z rozbudową sieci transmisyjnej i łącza dostępowego do Internetu na potrzeby realizacji projektu pn. :„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica” w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko-Zdrój

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta przedstawia cenę, tj. 686 300,64 zł brutto Wykonawca zaproponował 60 miesięczny okres gwarancji.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1Viatelecome Sp. z o.o., ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław.

Oferta odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1, pkt 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Oferta Nr 1 - SYMETRA Wojciech Wielogórski, ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko-Zdrój

Cena oferty – 686 300,64 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 95 pkt,

Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 0 pkt,

Łączna punktacja – 95 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że, w prowadzonym postępowaniu została odrzucona 1 oferta.

Oferta Nr 1 - złożona przez  Viatelecome Sp. z o.o., ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław.

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy

art. 89. ust. 1, pkt 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 14.07.2015 roku.

Numer sprawy: OR.271.4.2015.

                                                                       Otrzymują :

                                                                       UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytanie w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Numer sprawy: OR. 271.4.2015. Nazwa zadania: Dostawa komputerów PC wraz z rozbudową sieci transmisyjnej i łącza dostępowego do Internetu na potrzeby realizacji projektu pn. :„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica”  

 

Zgodnie z art. 38 ust 1a i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający poniżej podaje jego treść wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści potwierdzoną średnią skuteczność oprogramowania antywirusowego we wszystkich testach „File Detection Test of Malicious Software” z roku 2013 przeprowadzonych przez organizację AV -Comparatives przynajmniej na poziomie 99,5% wykrytych zagrożeń?

ODPOWIEDŹ

 Tak dopuszczamy.

   Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

mgr Jacek Balicki

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Znak sprawy; OR.271.4.2015


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa komputerów PC wraz z rozbudową sieci transmisyjnej i łącza dostępowego do Internetu na potrzeby realizacji projektu pn. :Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica

Numer ogłoszenia: 168270 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów PC wraz z rozbudową sieci transmisyjnej i łącza dostępowego do Internetu na potrzeby realizacji projektu pn. :Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów PC na potrzeby realizacji projektu pn. :Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica wraz z rozbudową sieci transmisyjnej i łącza dostępowego do Internetu. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy istniejącej sieci szerokopasmowej o stacje bazowe systemu WiMAX 802.16e oraz centralny system bezpieczeństwa klasy UTM. 2. Dostawę i uruchomienie 30 komputerów PC w jednostkach użyteczności publicznej (JUP) w Gminie Wiślica oraz włączenie ich do istniejących sieci LAN oraz dostawę i uruchomienie 70 komputerów PC u beneficjentów ostatecznych projektu, wraz z instalacją urządzeń dostępowych do sieci szerokopasmowej. 3. Rozbudowę istniejącego łącza do sieci Internet o dodatkową symetryczną przepływność 50 Mb/s i utrzymanie go do 31.12.2015 r. 4. Kontrolę wydanych zestawów komputerowych, w zakresie sprzętu, oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, oplombowania lub innego zabezpieczenia sprzętu. 5. Odpowiedzialność za odzyskanie sprzętu w razie nieprawidłowego użytkowania przez odbiorców końcowych (odpowiedzialność majątkowa) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego. 6. Udzielenie wsparcia technicznego i bieżąca pomoc użytkownikom w sprawach związanych ze sprzętem oraz oprogramowaniem dostarczonym wraz z komputerami (HelpDesk). 7. Podpisanie z użytkownikami indywidualnymi umów cywilno prawnych na użytkowanie sprzętu. 8. Zapewnienie łącza hurtowego dostępu do Internetu w okresie realizacji projektu, w technologii przewodowej lub bezprzewodowej, w tym w lokalizacjach, gdzie jest to ekonomicznie lub technologicznie konieczne i uzasadnione, satelitarnego dostępu do szerokopasmowego Internetu VSAT lub GSM/CDMA/LTE - pod warunkiem zapewnienia obydwu kanałów (odbieranie i wysyłanie) oraz dostarczenie Internetu (z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej będącej przedmiotem odrębnego postępowania) do 70 uprawnionych gospodarstw domowych oraz 4 jednostek podległych Gminie w lokalizacjach -wg listy adresów poniżej: a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy, ul. Podwale 1 28-160 Wiślica b) Gimnazjum w Wiślicy , ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica c) Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dolnych 41, 28-160 Wiślica d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy , ul. Batalionów Chłopskich 32, 28-160 Wiślica. 9. Wykonawca ma zapewnić następujące parametry techniczne łącza: - stały dostęp do sieci Internet, co oznacza, zapewnienie korzystania z Internetu, a nie tylko możliwości technicznych jego podłączenia, - Roczna Dostępność Usługi (RDU) na poziomie minimum 99% - W przypadku podłączenia gospodarstw domowych: transfer do komputera użytkownika (download) minimum 2 Mb/s, transfer od komputera użytkownika (upload) minimum 1 Mb /s, - W przypadku jednostek podległych Gminie transfer do jednostki podległej (download) minimum 4096 kbit/s, transfer od jednostki podległej (upload) minimum 1024 kbit/s, - nielimitowana ilość przesyłanych informacji tzn. stała przepustowość niezależnie od ilości przesyłanych przez łącze danych, - w przypadku technologii VSAT wielkość limitu transferu danych jaką należy zapewnić dla: gospodarstw domowych musi być minimum 4 GB miesięcznie, jednostek podległych Gminie Wiślica musi być minimum 10 GB miesięcznie, - dostęp do Internetu z punktu widzenia Zamawiającego musi działać bezobsługowo, co oznacza, że nie jest wymagane podawanie loginów, haseł czy nr PIN aby mieć możliwość korzystania z Internetu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny adres w czasie trwania umowy, pozostający w granicach administracyjnych Gminy Wiślica. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie nie więcej niż 10% użytkowników w trakcie realizacji projektu. Wykonawca w ramach realizacji obowiązków dokona przeniesienia sprzętu, instalacji i uruchomienia stałego dostępu do Internetu w przypadku zmiany miejsca pobytu uczestnika projektu lub zmiany uczestnika projektu. 10. Bieżące utrzymanie łącza lub łączy internetowych (remonty, modernizacja, naprawa).W przypadku wystąpienia awarii dostępu do Internetu w punkcie styku z operatorem sieci krajowej Internet, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy 11. Administrowania podległą infrastrukturą wybudowanej sieci szerokopasmowej w projekcie, w tym: 1) Kontrola ewentualnych nadużyć; 2) Informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach; 3) Instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci; 4) Zdalne konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów; 5) Kontrola poprawności działania sieci poprzez monitoring zakłóceń i nieprawidłowości oraz wykrywanie awarii; 6) Monitoring i diagnoza pracy urządzeń wspomagających; 7) bieżące usuwanie awarii elementów i urządzeń sieci, zainstalowanych u beneficjentów końcowych i w jednostkach podległych 8) uruchomione telefoniczne centrum serwisowe dla uczestników projektu, działające w godzinach co najmniej od 9.00 - do 17.00 w dni robocze 9) Przestrzeganie zasad ochrony haseł; 10) Reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników; 11) Wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania zagrożeń sieciowych; 12) Zarządzanie adresacją sieci; 13) Zmiana w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na bieżąco; 14) Archiwizowanie konfiguracji urządzeń i prowadzenie elektronicznej ewidencji zgłoszeń serwisowych 12. Nadzór nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału). 4. Szczegółowy zakres oraz minimalne warunki techniczne w zakresie sprzętu określa Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ 5. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. W przypadku wystąpienia nazw własnych lub handlowych należy rozumieć, że dopuszcza się materiały i urządzenia o takich samych parametrach lub równoważnych właściwościach i parametrach, lecz nie gorszych niż określone. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego wymaga się, aby odpowiadał on pod względem jakości, trwałości i funkcjonalności wyrobom przedstawianym w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie wskazania z nazwy urządzeń występujących w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikach do niej należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wskazaniom tym towarzyszą wyrazy lub równoważne. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie urządzeń równoważnych opisanych w SIWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających - nie

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.11.00.00-9, 72.22.00.00-3, 72.42.00.00-0, 71.31.60.00-6, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 32.52.00.00-4, 32.41.21.00-5, 32.41.80.00-6, 45.31.23.30-9, 32.41.31.00-2, 32.41.50.00-5, 32.41.21.10-1, 32.34.42.10-1, 32.42.00.00-3, 32.42.10.00-0, 32.42.20.00-7, 45.31.00.00-3, 72.72.00.00-3, 72.61.10.00-6, 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15000 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o Wiślica, nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium - przetarg dostawę komputerów PC wraz z rozbudową sieci transmisyjnej i łącza dostępowego - OR. 271.4.2015. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie do 15.07.2015r. do godz 08:00, 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o/ Wiślica, nr rachunku 37 84800004 2002 0060 0284 0005 z adnotacją wadium - przetarg dostawę komputerów PC wraz z rozbudową sieci transmisyjnej i łącza dostępowego - OR. 271.4.2015. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) Wykonawca musi być uprawniony do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.) przynajmniej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych rozumianego jako sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek usługi telekomunikacyjnej wykonywanej przez innego dostawcę usług i przynajmniej na obszarze prowadzenia działalności telekomunikacyjnej obejmującym granice administracyjne Gminy Wiślica. b) W przypadku wykonawców, którzy nie będą dokonywać zakupu łącza dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu do Internetu bezpośrednio, za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci innego operatora, nie stosuje się postanowień pod lit. a) powyżej. W przypadku wykonawców, którzy nie będą dokonywać zakupu łącza dostępu do Internetu, lecz będą świadczyć usługę dostępu do Internetu bezpośrednio, za pomocą własnej sieci, wykonawcy ci muszą być uprawnieni do wykonywania gospodarczej działalności telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.) przynajmniej w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych rozumianego jako wykonywanie usług za pomocą własnej sieci lub z wykorzystaniem sieci innego operatora i przynajmniej na obszarze prowadzenia działalności telekomunikacyjnej obejmującym granice administracyjne Gminy Wiślica. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony poprzez wykazanie wykonanych głównych dostaw lub usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.: - Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją a) co najmniej jednego zamówienia w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji (instalacji i konfiguracji) sieci bezprzewodowej w technologii WLAN (WiFi) lub WiMax zarządzanej przez kontroler sieci bezprzewodowej o wartości minimum 200 000 zł brutto b) Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej jednej usługi (wykonanej lub wykonywanej, przy czym w obu wypadkach przez okres co najmniej 1 rok) każdego rodzaju z niżej wymienionych dotyczących realizacji zadań polegających na: - nadzorze nad obsługą administrowania i serwisowania lub administrowaniu i serwisowaniu szerokopasmową infrastrukturą telekomunikacyjną, w tym prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z sygnału internetowego (przeciwdziałanie nieuprawnionemu korzystaniu z sygnału) przez co najmniej 50 odbiorców - zapewnieniu łącza dostępu do Internetu i dostarczeniu go do użytkowników oraz bieżącym utrzymaniu łączy internetowych dla co najmniej 50 odbiorców, - kontroli i bieżącym serwisowaniu zestawów komputerowych, będących w użytkowaniu, w zakresie sprzętu i oprogramowania dla co najmniej 50 odbiorców, f) Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej jednej usługi, dotyczącej zainstalowania i konfiguracji zestawów komputerowych o wartości nie mniejszej niż 130 000,00 PLN brutto, u odbiorców końcowych w liczbie tych użytkowników, co najmniej 50, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie- Załącznik Nr 2 do SIWZ,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Certyfikaty i deklaracje Dokumenty i oświadczenia, których załączenie jest wymagane w Załączniku nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu, w szczególności : 1. Komputer beneficjenta ostatecznego i jednostki podległej. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań dotyczących komputerów beneficjenta ostatecznego i jednostki podległej będą dołączone do oferty wydruki z przeprowadzonych testów, wydruki raportów z oprogramowania testującego lub wydruki zawartości ekranu [Print Screen ekranu], potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę: 1) Wydajność: 1.1) testowany przy rozdzielczości ekranu min. 1600x900 pikseli musi osiągać w teście wydajności SYSMark2014: Overall Rating - co najmniej 1290 punktów, 1.2) Office Productivity - co najmniej 1200 punktów, 1.3) Data Financial Analysis - co najmniej 1460 punktów. 1.4) w teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wynik PassMark Rating co najmniej 1750 punktów przy rozdzielczości 1600x900 @ 60Hz oraz 32 bity koloru. 1.5) w teście PC Mark Vantage Professional 64-bit wynik PCMark Score co najmniej 8950 punktów przy domyślnych ustawieniach. 2) Pamięć operacyjna RAM: 2.1) w teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wynik: Memory Mark - co najmniej 1580 punktów - test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1600x900 @ 60Hz oraz 32 bity koloru 2.2) w teście PC Mark Vantage Professional 64-bit wynik Memories Score -minimum 5150 punktów. 3) Pamięć masowa: 3.1) w tescie PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit wynik Disk Mark - co najmniej 850 punktów. Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1600x900 @ 60Hz oraz 32 bity koloru, 3.2) w teście PC Mark Vantage Professional 64-bit wynik HDD Score - minimum 4900 punktów. 4) Grafika: 4.1) komputer w oferowanej przez Wykonawcę konfiguracji testowany przy rozdzielczości ekranu min. 1600 x 900 musi osiągać w teście wydajności SYSMark2014 Media Cration - co najmniej 1200 punktów, 4.2) w teście PassMark PerformanceTest 8.0 64 Bit : 2D Graphic Mark - co najmniej 870 punktów, 4.3) 3D Graphic Mark - co najmniej 420 punktów. Test musi być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora 1600x900 @ 60Hz oraz 32 bity koloru. 5) Zgodność z oferowanym systemem operacyjnym: 5.1)oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (do oferty załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania). 6) Oprogramowanie antywirusowe: 6.1) potwierdzona średnia skuteczność oprogramowania we wszystkich testach File Detection Test of Malicious Software z roku 2013 i 2014 przeprowadzonych przez organizację AV-Comparatives przynajmniej na poziomie 99,5% wykrytych zagrożeń (do oferty załączyć dokument potwierdzający spełnienie warunku) 2. Certyfikaty i standardy 2.1. deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny - załączyć do oferty. Przez dokument równoważny zamawiający rozumie taki, który potwierdza zgodność oferowanych urządzeń co najmniej z: R & TTE 1999/5/EC1, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1275/2008, przepisami dyrektywy ErP 2009/125/WE 2.2. dokument poświadczający, że oferowane komputery produkowane są zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważną - załączyć do oferty. Przez normę równoważną zamawiający rozumie taką, która co najmniej: określa politykę jakości organizacji; określa wymagania dotyczące wyrobu oraz umożliwia ich przegląd; określa cele w zakresie jakości wyrobów; reguluje kwestie odpowiedzialności kierownictwa; definiuje uprawnienia pracowników; definiuje politykę środowiskowa organizacji; określa jej cele, zadania i programy środowiskowe; definiuje i wskazuje niezbędne zasoby, role, odpowiedzialność i uprawnienia; opisuje sterowanie operacyjne oraz gotowość i czasy reakcji na awarie; wskazuje metody monitorowania i pomiaru wyrobów i procesów; 2.3. potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram - załączyć dokument potwierdzający spełnienie warunku 2.4. certyfikat EnergyStar min. 6.0 lub równoważny - do oferty załączyć certyfikat albo wydruk ze strony www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org. Przez certyfikat równoważny zamawiający rozumie taki, który został przyznany wskutek badania: przeprowadzonego w laboratorium posiadającym procedury kontroli jakości na potrzeby monitorowania prawidłowości testów oraz kalibracji; w trakcie którego, wszystkie obliczenia są prowadzone w rzeczywistych wartościach mierzonych lub obserwowanych; w trakcie którego tylko ostateczny wynik obliczeń zostaje zaokrąglony do najbliższej cyfry znaczącej wyrażone w odpowiedniej granicy podanej w specyfikacji; w trakcie którego, przestrzeganie limitów specyfikacji powinno być ocenione za pomocą dokładnych wartości bez jakiejkolwiek korzyści z dalszego zaokrąglania. Ergonomia - załączyć raport badawczy wystawiony przez niezależną, polską, akredytowaną jednostkę dotyczacy głośności jednostki centralnej mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 20dB. 3. Monitor komputera beneficjenta ostatecznego i jednostki podległej - certyfikaty: 3.1. Energy Star 6.0 lub równoważny - dokument załączyć do oferty. Przez standard równoważny dla Energy Star zamawiający rozumie taki, który: dotyczy monitorów z wyświetlaczami o maksymalnej przekątnej użytecznej części ekranu mniejsza lub równa 60 cali; dotyczy monitorów posiadających wyświetlacz zasilany z osobnego standardowego gniazda prądu przemiennego, z zestawu akumulatorowego sprzedawanego razem z zasilaczem, lub poprzez złącze wymiany danych albo połączenie sieciowe; dotyczy monitorów zakwalifikowanych do programu certyfikacyjnego na podstawie obliczenia poboru mocy w trybie włączonym przy aktywnej funkcji automatycznej regulacji jasności. 3.2. TCO 6.0 lub równoważny - dokument załączyć do oferty. Przez standard równoważny dla TCO 6.0 Zamawiający rozumie taki, który definiuje następujące parametry: czytelność i stabilność obrazu, odporność na zakłócenia zewnętrzne, emisję promieniowania, energooszczędność oraz bezpieczeństwo elektryczne 3.3. ISO 9241 lub równoważny - załączyć do oferty. Przez certyfikat równoważny dla ISO 9241 Zamawiający rozumie taki, który definiuje użyteczność jako miarę wydajności, efektywności i satysfakcji użytkownika z jaką dany produkt może być używany dla osiągnięcia celów jego użytkowników. W szczególności certyfikat musi informować: na ile łatwo jest wykonać proste zadania przy pierwszym kontakcie z produktem, jak szybko korzystają z produktu użytkownicy, którzy już go znają, o łatwości przypomnienia sobie korzystania z produktu po dłuższej przerwie, jak często są popełniane i jak łatwo użytkownicy mogą się z nich wydobyć. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały są nowe, ( rok produkcji nie wcześniej niż I kwartał 2014).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - Załacznik Nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 4. Formularz cenowy - Załacznik Nr 8 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - gwarancja - 5

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem § 9 ust. 2. 2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następującym zakresie i sytuacjach: 2.1 zmiany terminu wykonania, w przypadku: 1) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających (np. zdarzeń losowych, niesprzyjających warunków atmosferycznych, działania siły wyższej) wykonanie umowy w terminie, o którym mowa w §3 z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie, 2) zmiany dotyczącej dostarczanego sprzętu w ramach przedmiotu zamówienia w sytuacjach, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzętu w ramach przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy lub gdy zmiana będzie spowodowana obiektywnymi przesłankami technicznymi na sprzęt o parametrach lepszy/wydajniejszy niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie, co Wykonawca musi pisemnie udokumentować. 3) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 4) zmianą sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu, 5) rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 6) innych postanowień za porozumieniem stron. 3. Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, 2) zmiana osób wyznaczonych do kontaktów, 3) zmiana danych teleadresowych Stron. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym ustępie, wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Wiślica w oparciu o dofinansowanie w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, - Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - doc -  POBIERZ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pdf -  POBIERZ