Niesłyszący

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP - 2015


INFORMACJA DLA WYBORCÓW O ZMIANIE CZASU

LETNIEGO NA ZIMOWY

Urząd Gminy Wiślica w celu uniknięcia nieporozumień z wyborcami, którzy będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokali wyborczych, przypomina, iż w dniu 25 października 2015 r. nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy – zmiana wskazań zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00.


 

INFORMACJA O DYŻURACH OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH I KRAJOWEGO BIURA

WYBORCZEGO- DELEGATURA W KIELCACH

Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach pracują:

- w dniu 24 października 2015 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 Delegatura KBW w pełnym składzie, a do godz. 20.00 pełniony jest dyżur. Członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej

w Kielcach pełnią dyżur w godzinach od 9.00 do 12.00.

- w dniu 25 października 2015 r. w Delegaturze jak również w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach, pełnione będą dyżury od godz. 6.00 do zakończenia prac wyborczych.

Numery telefonów na dzień 24-25 października 2015 r:

- KBW Delegatura w Kielcach

(41) 34-212-02; (41) 260-80-51; fax. (41) 34-475-87

- Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach

(41) 342-17-06; 342-17-07

- Obsługa Informatyczna Okręgowa Komisja Wyborcza w Kielcach

(41) 342-17-12; 342-17-98


WYKAZ TELEFONÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27- tel. 41 3690 969.
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1 – tel. 41 3690 970.
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a – tel. 793 169 118.
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104 – tel. 793 169 128.
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41 – tel. 41 3792 615

Zarządzenie Nr 151/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie: ustalenia dyżurów pracowników Urzędu Gminy w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515) w celu właściwego zabezpieczenia kart do głosowania, pieczęci, spisów wyborców i innych materiałów oraz zapewnienia sprawnego wykonania zadań ciążących na gminie w związku z wyborami zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dla pracowników Urzędu Gminy Wiślica ustalam dyżury wg porządku jak niżej:

Miejscem dyżuru jest –Sekretariat Urzędu Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8 - tel.: 41 369 09 00, 41 379 21 06, fax. 41 369 09 01, 41 379 21 28 oraz wskazane niżej stanowiska pracy w Urzędzie.

Dzień 24 października 2015 r. (sobota) Sekretariat Urzędu Gminy: dyżur telefoniczny –kom. 691903300  

Od godz. 8.00 do godz. 20.00 – Agata Śliwa,

Referat Organizacyjny: dyżur telefoniczny –kom. 539959385

Krzysztof Widłak – Ewidencja ludności,

 

Dzień 25 października 2015 r. (niedziela) tel. 41 369 09 00, 41 379 21 06

Sekretariat Urzędu Gminy

Godz. 5.00 – 12.00 Małgorzata Syrkiewicz

Godz. 12.00 – 20.00 Monika Madej

Godz. 20.00 - do zakończenia Ewa Czerw

Referat Organizacyjny: tel.: 41 3690914

Godz. 7.00 - 14.00 Łukasz Kaleta – Ewidencja ludności,

Godz. 14.00 - 21.00 Agnieszka Skiba – Ewidencja ludności,

Kierowca:

Godz. 5.00 - 9.00 i od 19.00 – do zakończenia Mariusz Kruk

Poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny tel. 504 670 341

Godz. 5.00 –13.00, i od 16.30 do zakończenia Jacek Balicki – Urzędnik Wyborczy – poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 507 143 255

Od godz. 19.00 do zakończenia Przemysław Marzec – Koordynator Gminny - poza w/w godzinami pełni dyżur telefoniczny pod numerem tel. 501100939.

§ 2.

1. Sekretarz Gminy Jacek Balicki pełni stały dyżur telefoniczny pod numerem 507 143 255 poza godzinami pracy Urzędu Gminy do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z wyborami na terenie gminy Wiślica.

2. Sekretarz Gminy Jacek Balicki czuwa nad sprawnym wykonaniem wszystkich zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów.

§ 3.

W przypadku podejrzenia wystąpienia, bądź wystąpienia jakiegokolwiek incydentu rzutującego na poprawność przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Wiślica, osoby pełniące dyżur winny niezwłocznie powiadomić o tym fakcie właściwy Komisariat  Policji w Solcu -Zdroju oraz Sekretarza Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


Wiślica, 2015-10-16

Znak: OR. 502.2.3.2015

 

I N F O R M A C J A

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 25 października 2015 R.

 

               W związku z koniecznością przygotowania członków obwodowych komisji wyborczych do należytego i sprawnego wypełnienia zadań w dniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku informuje, że szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu

21 października 2015 roku o godz. 8.00 w Domu Strażaka w Wiślicy.

            Z uwagi na wagę omawianych spraw obecność jest obowiązkowa.  

 

/-/ Sekretarz Gminy

Jacek Balicki

 


Dok1.jpeg

PKW – Komunikaty multimedialne (VIDEO)

PKW – Plakaty informacyjne


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, adres siedziby ul. Okopowa 27

     1.   Przewodniczący: Grzegorz Kamiński, zam. Wiślica,

 1. Zastępca Przewodniczącego: Aneta Katarzyna Wójcik,  zam. Jurków, 

Członkowie:

 1. Jan Andrzej Krzyżak, zam.  Kuchary,
 2. Dorota Gulińska, zam.  Gorysławice,
 3. Iwona Prząda, zam. Koniecmosty,
 4. Elżbieta Grażyna Gbyl, zam. Koniecmosty,
 5. Renata Maj, zam. Kobylniki,
 6. Henryk Jan Dynia, zam. Kuchary,
 7. Teresa Maria Wiśniewska, zam. Szczytniki.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                                         

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

w Gimnazjum w Wiślicy

/-/ Grzegorz Kamiński


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, adres siedziby ul. Podwale 1.

     1.  Przewodniczący: Joanna Białkiewicz, zam. Wiślica,

 1. Zastępca Przewodniczącego: Aneta Anita Czyszczoń, zam. Wawrowice,

Członkowie:

 1. Aneta Tomasik, zam. Kuchary,
 2. Aneta Małgorzata Cegielska, zam. Kuchary,
 3. Renata Anna Wójcik, zam. Wiślica,
 4. Andrzej Zdzisław Solarski, zam. Wiślica,
 5. Eugeniusz Zdzisław Badocha, zam. Wawrowice,
 6. Mariusz Kaleta, zam. Chotel Czerwony,
 7. Małgorzata Stępień, zam. Szczytniki.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                                         

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

w Szkole Podstawowej w Wiślicy

/-/ Joanna Białkiewicz


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a.

     1.  Przewodniczący: Agata Śliwa, zam. Górki,

 1. Zastępca Przewodniczącego: Stanisław Krzak, zam. Chotel Czerwony,

Członkowie:

 1. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary,
 2. Marcin Piotr Mącznik, zam. Wawrowice,
 3. Justyna Agata Twardy, zam. Skotniki Dolne,
 4. Izabela Maria Pałaczyńska, zam. Hołudza,
 5. Violetta Halina Kabat, zam. Gorysławice,
 6. Alfred Stępień, zam. Szczytniki,
 7. Kamil Bekier, zam. Jurków.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                                         

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

w Świetlicy Wiejskiej

w Chotlu Czerwonym

/-/ Agata Śliwa

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104.

     1.  Przewodniczący: Krzysztof Widłak, zam. Sielec, 

 1. Zastępca Przewodniczącego: Anna Kaszuba, zam. Sielec,

Członkowie:

 1. Adam Mieczysław Gaweł, zam. Skorocice,
 2. Anna Magdalena Mącznik, zam. Wawrowice,
 3. Barbara Baczyńska, zam. Górki,
 4. Ewelina Katarzyna Pasternak, zam. Chotel Czerwony,
 5. Jan Zbigniew Obcowski, zam. Gluzy,
 6. Sylwia Kamila Nowak, zam. Kuchary,
 7. Leokadia Cieślak, zam. Szczytniki.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                                         

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4

w Domu Strażaka w Szczerbakowie

/-/ Krzysztof Widłak

 

 


INFORMACJA

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Na podstawie na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41.

     1. Przewodniczący: Barbara Głombińska, zam. Skotniki Górne,

 1. Zastępca Przewodniczącego: Renata Musiał, zam. Koniecmosty,

Członkowie:

 1. Milena Kowal, zam. Łatanice,
 2. Katarzyna Zdzisława Śliz, zam. Jurków,
 3. Stanisław Szostak, zam. Skotniki Dolne,
 4. Paweł Grelich, zam. Kuchary,
 5. Wioletta Barbara Dziadek, zam. Skorocice,
 6. Krzysztofa Miciniak, zam. Łatanice,
 7. Karolina Wanat Kucięba, zam. Szczerbaków.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy przeprowadzi głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela) Obwodowa Komisja Wyborcza rozpocznie pracę o godzinie 6.00.

 

(Pieczęć Komisji)                                                                                         

Przewodniczący

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5

w Szkole Podstawowej

w Skotnikach Dolnych

/-/ Barbara Głombińska

 


Wiślica, 2015-10-05

Znak: OR. 502.2.2.2015

 

I N F O R M A C J A

DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

 

Informuję, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku odbędzie się  8.10.2015 roku, o godz. 8.00 w Domu Strażaka w Wiślicy.

Na pierwszym posiedzeniu komisja powinna ująć w porządku obrad następujące sprawy:

1) wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę;

2) omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;

3) ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, ostemplowaniem kart do głosowania przeznaczonych do głosowania korespondencyjnego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów;

4) komisja zapoznaje się z wytycznymi i innymi uchwałami oraz wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącymi przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników oraz na tej podstawie sporządza plan pracy.

Do czasu wyboru przewodniczącego pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczy najstarszy wiekiem członek komisji.

W związku z powyższym proszę o obowiązkową obecność na w/w posiedzeniu.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


ZARZĄDZENIE NR 149/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie wskazania osób odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn zm.) oraz § 2  ust. 2 pkt 1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1152) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Wyznaczam osoby odpowiedzialne za ochronę lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku:

1) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 1 w Wiślicy – Małgorzata Syrkiewicz,

2) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 2 w Wiślicy – Edyta Sułek,

3) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 3 w Chotlu Czerwonym – Edyta Szostak,

4) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 4 w Szczerbakowie – Mirosława Niedbała,

5) Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 5 w Skotnikach Dolnych –Dorota Jasińska,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.  

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


ZARZĄDZENIE Nr 148/2015
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 5 października 2015 r.

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w związku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 - 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2015 r. w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. , zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje Przemysława Marca na Koordynatora Gminnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.
 2. Powołuje operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach, o których mowa w ustępie 1, i tak:
 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – Pani Małgorzata Syrkiewicz,
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – Pani Edyta Sułek,
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – Pan Edyta Szostak,
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 – Pani Mirosława Niedbała,
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 – Pani Dorota Jasińska.

 

§ 2.

Koordynator gminny odpowiedzialny jest za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

§ 3.

 1. Zadania koordynatora gminnego określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Zadania operatorów informatycznej obsługi OKW określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 148/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 5 października 2015 r.

Zadania koordynatora gminnego

 

Do zadań koordynatora gminnego należy:

 1. współpraca i wsparcie pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie,
 2. udział w szkoleniu organizowanym przez pełnomocnika ds. informatyki okręgowej komisji wyborczej,
 3. wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw, liczbie zaświadczeń, liczbie wysłanych pakietów wyborczych, osobom realizującym zadanie obsługi rejestru wyborców w gminie,
 4. wprowadzenie i aktualizacja w systemie WOW składów obwodowych komisji wyborczych,
 5. prowadzenie ewidencji operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł, oprogramowania oraz danych definiujących,
 6. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 7. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych oraz operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych loginów i haseł,
 8. dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także
  w przypadku testów, o których mowa w punkcie 13,
 9. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania (w przypadku wsparcia w obwodach bez dostępu do sieci publicznej przekazywania danych)
  i aktualności danych definicyjnych,
 10. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 11. zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu koordynatorowi okręgowej komisji wyborczej,
 12. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowej komisji wyborczej,
 13. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego oraz danych testowych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i o liczbie wydanych kart do głosowania, zgodnie ze scenariuszami testów,
 14. przekazanie koordynatorowi okręgowej komisji wyborczej wniosków i spostrzeżeń
  w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,
 15. prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym w szczególności są odnotowywane czynności:
 1. przeprowadzenie (z potwierdzeniem uczestnictwa) szkolenia operatorów obsługi informatycznej obwodowej komisji wyborczej i pozostałych użytkowników gminnych obsługujących system WOW,
 2. zgłaszanie uwag do działania programu do obsługi informatycznej okręgowej komisji wyborczej, w tym usterek i awarii,
 3. przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł operatorom oraz przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych,
 4. przekazanie, oprogramowania i danych definicyjnych operatorom obwodowych  komisji wyborczych (pobranie z serwisów dystrybucyjnych, utworzenie nośnika),  

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 148/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 5 października 2015 r.

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej.

 

Do zadań operatora należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
 2. udział w wyznaczonych terminach w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania oraz testowych danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców i liczbie wydanych kart do głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania; przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub w przypadku braku dostępu do sieci publicznej przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w gminie w wyznaczonym terminie,
 3. odbiór za potwierdzeniem loginu i hasła operatora do systemu (na czas testów oraz dla obsługi wyborów),
 4. przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i zainstalowanego oprogramowania oraz w przypadku braku dostępu do sieci publicznej instalacji oprogramowania wraz z wczytaniem właściwych plików definicyjnych klk,
 5. potwierdzenie dostępu do sieci publicznej, łączności ze stronami, na których udostępniono WOW oraz ewentualnie instalacji wersji offline wraz z zainstalowaniem właściwych plików klk,
 6. ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej, najpóźniej w przeddzień głosowania, miejsca i harmonogramu pracy,
 7. dwukrotne przesłanie, w dniu głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) przygotowanych przez obwodową komisję wyborczą,
 8. wprowadzenie danych z projektu protokołu wyników głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,
 9. w przypadku wystąpienia błędów lub ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów do wprowadzonego protokołu,
 10. zgłaszanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych
  o siedzibie obwodowej komisji wyborczej, błędnych godzinach rozpoczęcia
  i zakończenia głosowania oraz o rozbieżności liczb wyborców uprawnionych do głosowania w protokole wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na posłów oraz w protokole głosowania w obwodzie na kandydata na senatora,
 11. wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej do podpisania niezbędnej liczby egzemplarzy projektów protokołów głosowania
  w obwodzie,
 12. po podpisaniu przez komisję protokołu, przesłanie do systemu danych z protokołu głosowania w obwodzie,
 13. w przypadku braku możliwości technicznych przesłania danych do systemu zapisanie danych z protokołu głosowania na nośniku informatycznym i dołączenie go do dokumentów przekazywanych do okręgowej komisji wyborczej.
 14. udostępnienie funkcji uwierzytelnienia, za pomocą kodów jednorazowych, danych protokołu przekazanego do systemu, przewodniczącemu lub zastępcy przewodniczącego.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 


Zarządzenie Nr 147/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 5 października 2015 roku

 

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku. 

Na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia na terenie gminy Wiślica wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku  powołuje Obwodowe Komisje Wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i umieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wiślica.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 5 października 2015 r.

SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE WIŚLICA

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Gimnazjum w Wiślicy, ul. Okopowa 27

 1. Jan Andrzej Krzyżak, zam.  Kuchary, Komitet Wyborczy Samoobrona,
 2. Aneta Katarzyna Wójcik, zam. Jurków, Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”,
 3. Dorota Gulińska, zam.  Gorysławice, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
 4. Iwona Prząda, zam. Koniecmosty, Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi,
 5. Elżbieta Grażyna Gbyl, zam. Koniecmosty, Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni,
 6. Renata Maj, zam. Kobylniki, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni,
 7. Henryk Jan Dynia, zam. Kuchary, Komitet Wyborczy Wyborców KWW „Kukiz’15”,
 8. Teresa Maria Wiśniewska, zam. Szczytniki, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
 9. Grzegorz Kamiński, zam. Wiślica – osoba wskazana przez Wójta.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Wiślicy, ul. Podwale 1

 1. Aneta Tomasik, zam. Kuchary, Komitet Wyborczy Samoobrona,
 2. Aneta Małgorzata Cegielska, zam. Kuchary, Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”,
 3. Renata Anna Wójcik, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi,
 4. Andrzej Zdzisław Solarski, zam. Wiślica, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 5. Eugeniusz Zdzisław Badocha, zam. Wawrowice, Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni,
 6. Mariusz Kaleta, zam. Chotel Czerwony, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni,
 7. Małgorzata Stępień, zam. Szczytniki, Komitet Wyborczy Wyborców KWW „Kukiz’15”,
 8. Aneta Anita Czyszczoń, zam. Wawrowice, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
 9. Joanna Białkiewicz, zam. Wiślica – osoba wskazana przez Wójta.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Chotlu Czerwonym 63a

 1. Zbigniew Mieczysław Zgrzywa, zam. Kuchary, Komitet Wyborczy Samoobrona,
 2. Marcin Piotr Mącznik, zam. Wawrowice, Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”,
 3. Justyna Agata Twardy, zam. Skotniki Dolne, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
 4. Izabela Maria Pałaczyńska, zam. Hołudza, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 5. Violetta Halina Kabat, zam. Gorysławice, Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni,
 6. Stanisław Krzak, zam. Chotel Czerwony, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni,
 7. Alfred Stępień, zam. Szczytniki, Komitet Wyborczy Wyborców KWW „Kukiz’15”,
 8. Kamil Bekier, zam. Jurków, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
 9. Agata Śliwa, zam. Górki – osoba wskazana przez Wójta.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Domu Strażaka w Szczerbakowie 104

 1. Adam Mieczysław Gaweł, zam. Skorocice, Komitet Wyborczy Samoobrona,
 2. Anna Kaszuba, zam. Sielec, Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”,
 3. Anna Magdalena Mącznik, zam. Wawrowice, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
 4. Barbara Baczyńska, zam. Górki, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 5. Ewelina Katarzyna Pasternak, zam. Chotel Czerwony, Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni,
 6. Jan Zbigniew Obcowski, zam. Gluzy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni,
 7. Sylwia Kamila Nowak, zam. Kuchary, Komitet Wyborczy Wyborców KWW „Kukiz’15”,
 8. Leokadia Cieślak, zam. Szczytniki, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
 9. Krzysztof Widłak, zam. Sielec – osoba wskazana przez Wójta.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Szkole Podstawowej w Skotnikach Dolnych 41

 1. Milena Kowal, zam. Łatanice, Komitet Wyborczy Samoobrona,
 2. Katarzyna Zdzisława Śliz, zam. Jurków, Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże”,
 3. Stanisław Szostak, zam. Skotniki Dolne, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe,
 4. Paweł Grelich, zam. Kuchary, Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi,
 5. Wioletta Barbara Dziadek, zam. Skorocice, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,
 6. Renata Musiał, zam. Koniecmosty, Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni,
 7. Krzysztofa Miciniak, zam. Łatanice, Komitet Wyborczy Wyborców KWW „Kukiz’15”,
 8. Karolina Wanat Kucięba, zam. Szczerbaków, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP,
 9. Barbara Głombińska, zam. Skotniki Górne – osoba wskazana przez Wójta.

                                 Wójt Gminy Wiślica

                                /-/ Stanisław Krzak

 

 

 


Znak: OR. I.502.2.1.2015

 

K o m u n i k a t

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 2 października 2015 r.

 

W związku ze zgłoszeniem większej liczby kandydatów, przekraczającej dopuszczalny skład Obwodowych Komisji Wyborczych informuje się, że w dniu 5 października 2015 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, pokój nr 13 odbędzie się publiczne losowanie członków do wszystkich Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Wiślica spośród zgłoszonych kandydatów.

W związku z powyższym zaprasza się wszystkich, którzy dokonali zgłoszeń kandydatów do składów w/w obwodowych komisji o udział w losowaniu w wyznaczonym terminie.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

 


Obwieszczenie

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 16 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/179/2012 Rady Gminy Wiślica 28 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy Wiślica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości publicznej wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

1

niepelnosprawny (Kopiowanie).png

koperta (Kopiowanie).png

Gorysławice, Kobylniki, Sielec, Wiślica

Wiślica Gimnazjum

ul. Okopowa 27

2

Jurków, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice

Wiślica

Szkoła Podstawowa,

ul. Podwale 1

3

Brzezie, Gluzy, Hołudza, Chotel Czerwony, Łatanice

Chotel Czerwony 63a

Świetlica Wiejska

4

Górki, Szczerbaków, Szczytniki

Szczerbaków 104

Dom Strażaka

5

niepelnosprawny (Kopiowanie).png

koperta (Kopiowanie).png

Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Skorocice

Skotniki Dolne 41

Szkoła Podstawowa

 

 

niepelnosprawny (Kopiowanie).png - obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

koperta (Kopiowanie).png- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborców tj. do dnia 20 października 2015 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może
w terminie do dnia 16 października 2015 r., złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony do dnia 12 października 2015 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Uwaga!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015 r. (niedziela)
w godzinach od 7.00 do
21.00.

 

Wójt Gminy Wiślica

(-) Stanisław Krzak

 


ZARZĄDZENIE Nr 104/2015

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1017) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Na obszarze gminy Wiślica na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 25 października 2015 roku wyznacza się:

 1. w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje wyborcze:
 • Wiślica – tablica ogłoszeń przy ulicy Długosza, tablice ogłoszeń w budynkach Gimnazjum (siedziba OKW) i Szkoły Podstawowej (siedziba OKW) w Wiślicy.
 • Chotel Czerwony – tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej (siedziba OKW).
 • Szczerbaków – tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),
 • Skotniki Dolne – tablica ogłoszeń w/przy Szkole Podstawowej (siedziba OKW)
 1. w pozostałych miejscowościach miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są istniejące tablice przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) oraz istniejące ogrodzenia przy tych budynkach.

§ 2

 1. Komitety wyborcze winny umieszczać materiały wyborcze w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele.
 2. Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3

Materiały wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na ich koszt.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Wiślica, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/Stanisław Krzak


POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z dnia 22 lipca 2015 r.)
Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) stanowi się, co następuje:
§ 1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 25 października 2015 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 25 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
 
Data wykonania czynności wyborczych*)
Treść czynności wyborczych
1
2
do dnia 5 września 2015 r.
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do dnia 7 września 2015 r.
- powołanie okręgowych komisji wyborczych
do dnia 15 września 2015 r.
do godz. 2400
- zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania
do dnia 20 września 2015 r.
- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 25 września 2015 r.
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika;
- zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do dnia 2 października 2015 r.
- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
do dnia 4 października 2015 r.
- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego;
- sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od dnia 4 października 2015 r.
do dnia 11 października 2015 r.
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do dnia 10 października 2015 r.
- zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a
od dnia 10 października 2015 r.
do dnia 23 października 2015 r.
do godz. 2400
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do dnia 15 października 2015 r.
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów
do dnia 16 października 2015 r.
- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 20 października 2015 r.
- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
- składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego
do dnia 22 października 2015 r.
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
w dniu 23 października 2015 r.
o godz. 2400
- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 25 października 2015 r.
godz. 700-2100
- głosowanie
 
*)   Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - pobierz.