Niesłyszący

Gmina Wiślica w geoprzestrzeni i e-usługach

Przedstawiciele samorządów gmin i powiatów z terenu województwa świętokrzyskiego podpisali porozumienie o ścisłej współpracy przy rozwijaniu Systemu Informacji Przestrzennej.

W konferencji, która odbyła się w środę, 29 lipca w Filharmonii Świętokrzyskiej, uczestniczył  marszałek województwa Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska oraz Arkadiusz Bąk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, włączyły się wszystkie jednostki samorządowe z regionu. Podczas konferencji jej uczestnicy podpisali wspólnie porozumienia, na mocy którego będą mogli wzajemnie udostępniać sobie opracowywane i zamieszczane mapy, zawarte warstwy tematyczne prezentujące np. tereny inwestycyjne, warunki środowiskowe, czy zabytki.

Przy podpisaniu porozumienia, Gminę Wiślicę reprezentowali Wójt Gminy Stanisław Krzak oraz Sekretarz Gminy Jacek Balicki.

- Do tej pory samorządy gmin i powiatów miały dostęp jedynie do zasobów mapowych, udostępnianych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Porozumienie pozwoli na wspólne tworzenie i korzystanie z zasobów systemu, a docelowo - umożliwi także dotarcie do tych informacji użytkownikom prywatnym – mówi Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas – Podpisane dzisiaj porozumienie ma na celu współdziałanie w zakresie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Potraktujmy to narzędzie jako cały czas będące w rozwoju, aby właśnie ci przedsiębiorcy, którzy będą chcieli zasięgnąć informacji, robili to w oparciu o aktualne dane.

Marszałek dodał, że samorząd województwa będzie popularyzować System Informacji Przestrzennej oraz udoskonalać go, modyfikując i uzupełniając o kolejne informacje.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznali się z bieżącymi informacjami dotyczącymi realizacji dwóch kolejnych projektów. Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” dotyczy doposażenia w sprzęt informatyczny i oprogramowanie mające na celu wzrost bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, wdrożenie w gminach i powiatach systemów dziedzinowych i elektronicznego obiegu dokumentów. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z 13 powiatami i 93 gminami i 2 jednostkami administracji rządowej. Koszt projektu to ponad 40 mln zł, z czego 85% stanowi dofinansowanie z UE w ramach RPOWŚ 2007-2013. Pozostałą kwotę zapewnili Partnerzy.

Drugi projekt to „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. W jego ramach do końca 2015 roku powstanie sieć światłowodowa, która ma umożliwić 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych z województw warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego szybki i tani dostęp do Internetu.

 

Co to jest System Informacji Przestrzennej?

Gromadzi on szeroko rozumiane dane przestrzenne oraz opisowe w postaci różnorodnych map i baz danych na czele z Regionalną Mapą Numeryczną Województwa Świętokrzyskiego. Pozwala na ich wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie, przetwarzanie, analizowanie, a także uruchamianie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną. Budowa jednolitego w skali regionu systemu służącego informacji przestrzennej pozwala na sprawne zarządzanie danymi przestrzennymi w każdej gminie i każdym powiecie na obszarze całego województwa, co daje możliwość ograniczenia wydatków poszczególnych samorządów.