Niesłyszący

Sesja Nr VII z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/62/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2014 r.

62.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/63/2015 - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

63.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/64/2015 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2014 r.

64.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/65/2015 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2015-2033.

65.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/66/2015 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

66.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/67/2015 - w sprawie zmiany do Uchwały nr IV/34.2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

67.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/68/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w drodze bezprzetargowej działek ozn. nr 165, 204 i 938 położonych w Gluzach.

68.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/69/2015 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości ozn. ewid. nr 1210 poł. w Wiślicy wraz z nieodpłatnym przekazaniem prawa własności budowli na rzecz Muzeum Regionalnego w Wiślicy.

69.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr VII/70/2015 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie najmu na okres 3 lat części nieruchomości ozn. nr 431 położonej w Wiślicy, będącej własnością Gminy Wiślica.

70.pdf