Niesłyszący

OGŁOSZENIE O NABORZE

                                                                                                                                                  Wiślica, dn.09-09-2015

 

 OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENTA ds. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŚLICY

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy

I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy
   ul. Batalionów Chłopskich 62,
   28-160 Wiślica
II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy – pełen etat

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę

III. Wymagania niezbędne:

a) co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia,

b) spełnianie wymogów określonych w art. 6 ust 1 i ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

IV. Dodatkowe wymagania:

1 Znajomość przepisów prawa oraz umiejętność ich stosowania w praktyce z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym  do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Umiejętność pracy w zespole,

3.Umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywanych zadań,

4. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,

5. Dyspozycyjność, terminowość, dokładność

6.Prawo jazdy kat. B.
7. Umiejętność obsługi pakietu MS Office, obsługa programu komputerowego Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – SYGNITY

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2.Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach zakresu świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych,

3. Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń alimentacyjnych,

4. Współpraca z wnioskodawcami instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,

5. Przygotowywanie decyzji przyznających i zmieniających prawo do świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych,

6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń rodzinnych,

7. Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,

8. Tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie i uaktualnienie rejestru dłużników alimentacyjnych,

9. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

10. Współpraca z urzędem wierzyciela i dłużnika, z komornikiem sądowym w przedmiocie skuteczności egzekucji,

11. Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

12. Sporządzanie list wypłat oraz przelewów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

13. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

14. Rozpoznawanie potrzeb i przedstawianie Kierownikowi GOPS zapotrzebowania na środki finansowe służące realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

15. Kompletowanie wszelkich dokumentów związanych z odwołaniami klientów z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

16. Wykonywanie wszelkich czynności związanych z pełnieniem obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

17. Wprowadzanie aktualizacji zainstalowanych programów i systematyczne sporządzanie kopii danych,

18. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Miejsce pracy : Praca w budynku GOPS w Wiślicy, ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica – I piętro. Bezpieczne warunki pracy. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich do budynku. W budynku brak urządzeń umożliwiających niepełnosprawnym poruszanie się pomiędzy piętrami – to jest brak: windy, platformy, podnośnika. Ciągi komunikacyjne uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku, na parterze i piętrze toaleta nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane z: pracą przy komputerze, praca w terenie, przemieszczeniem się wewnątrz budynku, obsługą interesanta, rozmowami telefonicznymi.

 

VII. Wymagane dokumenty:

a) CV z dokładnym opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej

b) list motywacyjny

c) kopia lub oryginał dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom, świadectwo)

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru

dostępnego na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy - określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. (Dz. U. z 1996 Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – załącznik Nr 1 do ogłoszenia,

e) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

g) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

h) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - załącznik Nr 2 do ogłoszenia,

i) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczeń,

j) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

k) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

VIII. Inne informacje:  

1. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.do dnia 21.09.2015 r. do godz. 15.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica

2. Oferty, które wpłyną do  Ośrodka Pomocy Społecznej niekompletne lub po terminie nie będą rozpatrywane.

3.Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Kandydat może zostać zobowiązany do okazania w wyznaczonym terminie oryginałów dokumentów pod rygorem wykluczenia z postępowania rekrutacyjnego.

5. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ofercie zostaną ogłoszone na stronie internetowej BIP Gminy Wiślica oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.

6. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej w formie pisemnej lub telefonicznej.

7. Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP Gminy Wiślica oraz na tablicy informacyjnej ośrodka.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), dla swojej ważności wymagają autoryzacji (muszą być podpisane) przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie oraz powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

 

                                                                                                                                                                  Kierownik GOPS

                                                                                                                                                                 Janina  Krzemień

 

Załączniki do ogłoszenia:

  1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE - doc
  2. Oświadczenie w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 6 ust.1 i ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) - doc