Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

                                                        Wiślica, dnia 02.10.2015 roku.

Znak sprawy: OR.271.7.2015 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.7.2015. Nazwa zadania: Dostawa  oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych na sezon grzewczy 2015/2016

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „ELEKTRO-BENZ” Andrzej Piotr Cichoń Zdziechów 1,26-500 Szydłowiec

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta przedstawia cenę, tj. 319 000,50 zł brutto oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1 – PETROJET, Kieszek 52, 26-670 Pionki

Cena oferty – 343 539,00 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 92,86 pkt,

Łączna punktacja – 92,86 pkt.

Oferta Nr 2 - Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „ELEKTRO-BENZ” Andrzej Piotr Cichoń, Zdziechów 1, 26-500 Szydłowiec

Cena oferty – 319 000,50 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny –100 pkt,

Łączna punktacja – 100 pkt.

Oferta Nr 3 - QUEST spółka cywilna, Robert Bartos, Stanisław Bartos, 26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 62

Cena oferty – 343 539,00 zł brutto, 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 92,86 pkt,

Łączna punktacja – 92,86 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że, w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 25.09.2015 roku.

Numer sprawy: OR.271.7.2015.

                                                                       Otrzymują :

                                                                       UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Numer sprawy: OR.271.7.2015. Nazwa zadania: Dostawa  oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych na sezon grzewczy 2015/2016

 

Zgodnie z art. 38 ust 1a i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający poniżej podaje jego treść wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE

1) w § pkt. 3 wzoru umowy oraz w SIWZ informują Państwo, iż dostarczony olej napędowy grzewczy rozliczany będzie w temperaturze rzeczywistej. Informujemy, iż rozliczanie paliwa w temperaturze innej niż +15 0C jest niezgodna z ogólnie przyjętym hurtowym rozliczeniem paliw w Polsce. Główni producenci paliw tj. PKN Orlen S.A oraz Grupa LOTOS S.A na swoich stronach internetowych  publikują ceny w temperaturze referencyjnej +15 0C , które to są podstawą dla wykonawcy do wyliczenia cen poszczególnych dostaw do klientów oraz do zakupu paliw od producenta.

Ponadto zgodnie z art. 88 ust 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania oleju napędowego grzewczego jest jego ilość wyrażona w litrach w temperaturze  +150C. Wnosimy zatem o zamieszczenie w SIWZ oraz wzorze umowy informacji, iż dostarczony olej napędowy grzewczy rozliczany będzie w temperaturze referencyjnej +150C zgodnie z wydrukiem z legalizowanego układu pomiarowego zamontowanego na autocysternie Wykonawcy.

2) wnosimy o zamieszczenie w § 6 wzoru umowy informacji, iż podczas dostawy pobierane będą próbki paliwa z autocysterny Wykonawcy zgodnie z normą PN_EN ISO 3170, które w razie wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa zostaną poddane badaniom. W razie złej jakości paliwa koszt badania ponosi Wykonawca, w przypadku gdy badania wykażą, iż paliwo spełnia wymagane normy koszt badania ponosi Zamawiający.

3) Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych ?

ODPOWIEDZI

Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.  Dostarczony olej opałowy w danym dniu rozliczany będzie w temperaturze rzeczywistej za litr wg wskazań zalegalizowanego urządzenia pomiarowego.

Ad. 2 Zamawiający w SIWZ w dziale III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 7 Określił wymagania stawiane wykonawcy i tak między innymi wymaganie że: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia oraz w § 6  projektu umowy zapisy:

- W przypadku dostarczenia oleju opałowego, którego użycie spowoduje uszkodzenie urządzeń, potwierdzone przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu producenta sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta sprzętu na swój koszt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.

- Na czas naprawy sprzętu, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zapewni Zamawiającemu do pracy urządzenie o tożsamych parametrach jak urządzenie oddane do naprawy.

- W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia (braku możliwości dokonania naprawy) Wykonawca  pokryje wszystkie koszty zakupu i dostawy nowego urządzenia. A ponadto zgodnie z zapisami § 4 ust 2 projektu umowy Dostawca jest zobowiązany dostarczyć świadectwo jakości dostarczonego opału przy każdej dostawie.

W związku z powyższym nie widzimy konieczności modyfikacji o proponowane przez Was zapisy.

Ad. 3

W sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca nie będzie mógł wstrzymać dostawy do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych.

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 23.09.2015 roku.

Numer sprawy: OR.271.7.2015.

                                                                       Otrzymują :

                                                                       UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pytanie w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Numer sprawy: OR.271.7.2015. Nazwa zadania: Dostawa  oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych na sezon grzewczy 2015/2016

Zgodnie z art. 38 ust 1a i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający poniżej podaje jego treść wraz z wyjaśnieniem:

PYTANIE

W związku z faktem, że nasza firma jest zainteresowana przystąpieniem do ogłoszonego przez Państwa przetargu na dostawę oleju opałowego chcielibyśmy uzyskać informację na temat możliwości dokonania zmian w SIWZ, w zakresie wymogu zgodności dostarczonego oleju z obowiązującą normą jakościową. Pragniemy nadmienić, że oferowany przez nas olej opałowy WAR można stosować bez żadnych zmian inwestycyjnych w kotłowniach zasilanych lekkim olejem opałowym, jednakże jego parametry techniczne nie pokrywają się dokładnie z parametrami określonymi w normie dla oleju opałowego lekkiego.

ODPOWIEDŹ

Jak wynika ze specyfikacji produktu oleju opałowego WAR pozyskanej ze strony internetowej http://warter.pl/pl-PL/files/pliki/specyfikacja_WAR_2014_PL.pdf olej opałowy WAR ma zastosowanie w kotłowniach olejowych o mocy powyżej 1MW.  

Kotłownie olejowe do których ma być dostarczony olej opałowy  w w/w postępowaniu są o mocy poniżej 1MW.

W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ.    

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                                          mgr inż. Stanisław Krzak

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 18.09.2015 roku.

Znak sprawy; OR.271.7.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych na sezon grzewczy 2015/2016

Numer ogłoszenia: 244886 - 2015; data zamieszczenia: 18.09.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni olejowych na sezon grzewczy 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 133 000 litrów na podstawie udzielonych pełnomocnictw do przeprowadzenia postępowania przetargowego do kotłowni olejowej: 1) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, ul Podwale 1, 28-160 Wiślica w ilości 70 000 litrów, 2) Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica w ilości 30 000,00 litrów, 3) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy, ul. Kilińskiego, 28-160 Wiślica w ilości - 30 000 litrów, 4) Muzeum Regionalnego w Wiślicy, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica w ilości 3 000 litrów, O parametrach: wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg, gęstość w 15o C (kg/m3) - max. 860, skład frakcyjny: do temp. 250o C destyluje %(V/V) - max 65, skład frakcyjny: do temp. 350o C destyluje %(V/V) - min.85, lepkość w temp. 20o C (mm2/s) - max. 6,00, temperatura zapłonu (oC) - min.56, zawartość siarki %(m/m) - max. 0,10, temperatura płynięcia (oC) - max. -20, pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej-%(m/m) - max.0,30, zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg) - max. 24, pozostałość po spopieleniu %(m/m) - max.0,01, zawartość wody (mg/kg) - max.200, barwa wizualna - czerwona,.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 7) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień - aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1059 ze zm.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, gdy: 1) konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) gdy wprowadzenie zmian będzie korzystne dla Zamawiającego, 3) gdy nastąpi zmiana stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - doc - POBIERZ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pdf - POBIERZ