Niesłyszący

Sprawozdania kwartalne 2015

I kwartał

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2015r.pdf

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorczo jst wg stanu na koniec 1 kwartału roku 2015.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku .pdf
 

II kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres sprawozdawczy od początku roku dod nia 30 czerwca roku 2015.pdf
PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku.pdf
PDFRb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec II kwrtału 2015 roku.pdf

III kwartał

PDFRb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec III kwartału 2015r.pdf
PDFRb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst wg stanu na koniec III kwartału 2015roku.pdf
PDFRb-27Smiesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015.pdf
PDFRb- Z Kwartalne sprawozdanieo stanie zobowiązań wg tytułów dlużnych oraz poręczeń i gwarancji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego.pdf
 
 

IV kwartał

PDFRb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budzetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnai roku 2015.pdf

PDFRb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015.pdf

PDFRb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorczo jst wg stanu na koniec IV kwartału roku 2015.pdf

PDFRb-NDS sprawozdanie o nadzwyżce deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015.pdf

PDFRb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015.pdf

PDFRb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst okres sprawozdawczy na koniec 2015r.pdf

PDFRb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych zbiorczo według stanu na koniec IV kwartału roku 2015.pdf

PDFRb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst według stanu na koniec IV kwartału 2015 roku.pdf