Niesłyszący

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

w Busku Zdroju

ul Stefana Batorego 2

 

SE. IIa – 070/16/15

Busko- Zdrój; dn. 21.09.2015r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Busku- Zdroju informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zgłaszanym przez rolników oraz organizacje rolnicze opracował dokument pn. „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”. Celem tego dokumentu jest ułatwienie stosowania przepisów prawa żywnościowego przez osoby planujące rozpoczęcie działalności polegającej na przetwarzaniu owoców i warzyw w kuchni domowej wyprodukowanych przede wszystkim we własnym gospodarstwie rolnym(polu, ogrodzie). Dokument ten nie ma charakteru obligatoryjnego – może być stosowany na zasadzie dobrowolności. Wytyczne te nie stanowią prawa, a są jedynie materiałem pomocniczym we wdrażaniu podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa żywności.

Tekst wytycznych znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w informacjach Departamentu Żywności i Żywienia w zakładce „Przydatne informacje – Wymagania higieniczne”:

http://www.gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/filesDepartament%2Bezpiecze%C5%84stwa%20%C%BBywno%C5%9Bci%20i%20Zywienia/Wymagania%20higieniczne/Wytyczne_ghp_podukcja_domowa_w%C5%82asne_uprawy.pdf

W/w wytyczne powstały, ponieważ dotychczas nie zostały opracowane przez przedstawicieli producentów, rolników (sektory branży spożywczej) krajowe wytyczne dobrej praktyki.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, osoba rozpoczynająca działalność w zakresie produkcji żywności w kuchni domowej zobowiązana jest do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej – terenowo właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm.).

Zatwierdzenie dokonywane jest na podstawie kontroli przez pracownika terenowo właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tak więc zagospodarowanie kuchni domowej, w której będzie produkowana żywność z przeznaczeniem do wprowadzania do obrotu, miejsca w których żywność będzie przechowywana jak również wdrożenie zasad higieny zostanie poddane kontroli przed rozpoczęciem działalności.

Wpis zakładu do rejestru oraz zatwierdzenie nie podlegają opłatom.

Samej rejestracji (bez konieczności zatwierdzania) podlegają podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy) uprawiający produkty roślinne, a także podmioty prowadzące tzw. działalność w zakresie dostaw bezpośrednich tzn. dostarczające małe ilości surowców roślinnych (roślinnych produktów pierwotnych, nieprzetworzonych) do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego, co obejmuje również sprzedaż warzyw i owoców na targowiskach.

Powyższą informację przekazuje się do wiadomości i rozpropagowania wśród organizacji rolniczych i producentów rolnych zainteresowanych podjęciem w/w działalności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

 

Załącznik :

1. „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw”.