Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Znak sprawy: OR.271.9.2015                                                                                                               Wiślica, dnia 22.12.2015 roku.

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2015 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: Bank Spółdzielczy w Staszowie, ul. Kościelna 25, 28-200 Staszów

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

Oferta przedstawia cenę, tj. 257 802,01 zł oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryterium cena.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Oferta Nr 1 – Bank Spółdzielczy w Staszowie, ul. Kościelna 25, 28-200 Staszów

Cena oferty – 257 802,01 zł, 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt,

Łączna punktacja – 100 pkt.

Oferta Nr 2 – Getin Noble Bank Spółka Akcyjna, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Cena oferty – 294 448,15 zł, 

Ocena punktowa w kryterium ceny – 87,55 pkt,

Łączna punktacja – 87,55 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje że, w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

__________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 21.12.2015 roku

Znak sprawy;  OR.271.9.2015

 

 Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2015. Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Gmina Wiślica działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. W Załącznik Nr 6c do SIWZ  dla  Zadania Nr 3: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu - HARMONOGRAM SPŁATY KREDYTU – kwota kredytu - 963 696,00 zł dla roku 2021  w kolumnie rata

JEST

13 365

WINNO BYĆ

13 385

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

 

 Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_____________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 18.12.2015 roku.

Znak sprawy OR.271.9.2015

                                                                       Otrzymują :

                                                                       UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Znak sprawy OR.271.9.2015  Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica

 

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2  ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający poniżej podaje ich treść wraz z wyjaśnieniami:

 

1. Czy Gmina wyraża zgodę aby warunkiem uruchomienia kredytów było przedstawienie pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu?

Ad. 1  Tak.

 

2. Czy Gmina wyraża zgodę aby wydłużenie okresu kredytowania możliwe było wyłączanie za obopólną zgodą stron tj. Zamawiającego i Wykonawcy (Banku)?

Ad. 2 Nie

 

3. Czy możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów oraz przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów oznacza iż termin przesunięcia nie będzie wykraczał poza pierwotny okres spłaty kredytów?

Ad. 3 Nie można wykluczyć

Zamawiający w SIWZ oraz  Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zastrzegł sobie możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące.

 

4. Czy Gmina wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia oferty z dnia 22.12.2015 r. godz. 08:00 na dzień 28.12.2015 r. godz. 12:00?

Ad. 4 Nie

 

oraz o przekazanie następującej dokumentacji

 

1) ostatnie sprawozdanie finansowe Rb-Z SPZOZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Ad. 1) Znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego – Gminy Wiślica pod adresem http://wislica.pl/1328/41/sprawozdania-kwartalne-2015.html

 

2) opinia regionalnej izby obrachunkowej (pozytywna) w sprawie możliwości spłaty wnioskowanych kredytów,

Ad. 2) Znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego – Gminy Wiślica pod adresem

http://wislica.pl/1372/45/opinie-rio-2015.html

 

3) informacje na temat jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności dotyczących:

a) Posiadanych udziałów lub akcji spółek prawa handlowego,

b) Udzielonych poręczeń i gwarancji,

c) Realizowanych inwestycji finansowych lub współfinansowanych ze środków UE,

Ad. 3)a) Gmina posiada 6 udziałów po 500,00 zł w Zakładzie  Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy

Ad.3)b) Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji

Ad.3)c) Gmina realizuje inwestycje z udziałem środków UE,

 

4) zestawienie kredytów/ pożyczek- instytucja udzielająca ; pierwotna kwota, data udzielenia, aktualne zadłużenie, data spłaty.

Ad.4) 

Zadłużenie na 18.12.2015r. Kredyty i pożyczki

Nazwa Banku

Kwota udzielenia

Aktualne zadłużenie

Termin spłaty

Bank Spółdzielczy Busko Zdrój

8 046 229,00

7 946 229,00

31.05.2033 r.

Bank Spółdzielczy Busko Zdrój

505 368,00

495 368,00

30.12.2033 r.

Bank Spółdzielczy Busko Zdrój

500 000,00

500 000,00

31.12.2022 r.

Razem kredyty

9 051 597,00

8 941 597,00

 

PKO BP – kredyt krótkoterminowy

3 000 000,00

3 000 000,00

30.12.2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i G W Kielce

 

 

 

WFOŚ i GW Kielce

1 155 847,00

791 979,00

31.12.2020 r..

WFOŚ i GW Kielce

93 123,00

40 686,40

31.05.2016 r

WFOŚ i GW Kielce

279 687,00

237 228,00

31.03.2023 r.

WFOŚ i GW Kielce

90 339,00

90 339,00

21.12.2020 r.

WFOŚ i GW Kielce

123 968,65

123 968,65

21.12.2020 r.

Razem pożyczki

1 742 964,65

1 284 201,05

 

 

5) informacja o zaległościach w regulowaniu zobowiązań wobec banków/instytucji finansowych, ZUS, US – potwierdzone oświadczeniem Gminy.

Ad.5) Gmina Wiślica nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec banków/instytucji finansowych, ZUS, US.

 

6) opinia Rio w sprawie wykonania budżetu za I poł. 2015.

Ad.6) Znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego – Gminy Wiślica pod adresem

http://wislica.pl/1372/45/opinie-rio-2015.html

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 16.12.2015 roku.

Znak sprawy; OR.271.9.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 345168 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 342116 - 2015 data 14.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, fax. 41 369 09 01, 41 379 21 28.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości w wysokości : 2 060 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy zł) w tym: 2.1 Zadania Nr 1: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica w wysokości 844 562,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12.2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 29 grudnia 2023 roku w 84 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7a do SIWZ. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2.2 Zadania NR 2: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica w wysokości 191 742,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do 30 grudnia 2022 roku . 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 30 grudnia 2022 roku w 12 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7b do SIWZ. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2.3 Zadania Nr 3 : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 963 696 zł (słownie dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł) z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do 29 grudnia 2022 r. 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 29 grudnia 2022 roku - w 72 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7c do SIWZ okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową . Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2.4 Zadania Nr 4: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do 30 maja 2019 roku . 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 30 maja 2019 roku . w 6 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7d do SIWZ okres w spłacie rat kapitałowych - do 30 marca 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. UWAGA!!! Udzielenie kredytu nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa, założenia lub przeniesienia przez Zamawiającego rachunków bankowych, prowadzenia rachunków, obsługi bankowej Zamawiającego.

 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości w wysokości : 2 060 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy zł) w tym: 2.1 Zadania Nr 1: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica w wysokości 844 562,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12.2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 29 grudnia 2023 roku w 84 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7a do SIWZ. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2.2 Zadania NR 2: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica w wysokości 191 742,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do 30 grudnia 2022 roku . 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 30 grudnia 2022 roku w 12 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7b do SIWZ. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2.3 Zadania Nr 3 : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 963 696 zł (słownie dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do 29 grudnia 2022 r. 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 29 grudnia 2022 roku - w 72 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7c do SIWZ okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową . Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2.4 Zadania Nr 4: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do 30 maja 2019 roku . 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 30 maja 2019 roku . w 6 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7d do SIWZ okres w spłacie rat kapitałowych - do 30 marca 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. UWAGA!!! Udzielenie kredytu nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa, założenia lub przeniesienia przez Zamawiającego rachunków bankowych, prowadzenia rachunków, obsługi bankowej Zamawiającego.

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, dnia 16.12.2015 roku

 

Znak sprawy;  OR.271.9.2015

 Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.9.2015. Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Gmina Wiślica działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica

1. W dziale III. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2, ppkt 2.3 

JEST

Zadania Nr 3 : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  w wysokości  963 696 zł (słownie dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł)  z przeznaczeniem na  pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r.  do  29 grudnia   2022 r.

1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 

2) Spłata rat kapitałowych nastąpi  od roku  2017 do 29 grudnia   2022 roku - w 72 ratach   zgodnie z  harmonogramem  wydatków/ spłat  który stanowi Załącznik Nr 7c do SIWZ  okres karencji  w spłacie rat kapitałowych – do 30 stycznia 2017 roku

3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy  naliczane  w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu.

W przypadku , gdy  wyznaczone terminy kredytu ( bądź  odsetek )  przypadają  w dzień wolnych  od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym  po wyznaczonej dacie  spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów .

4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z:

- stałej w okresie kredytowania marży banku,

-  i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M..

Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.

Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada   2015 tj. 1,67 % .

Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu  przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.

Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy.

5) Zamawiający zastrzega sobie:

- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę,

- możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,

- przesunięcie terminu spłat odsetek lub  rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów

- możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące.

6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu.

7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową . Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 

WINNO BYĆ

Zadania Nr 3 : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  w wysokości  963 696 zł (słownie dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł)  z przeznaczeniem  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r.  do  29 grudnia   2022 r.

1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 

2) Spłata rat kapitałowych nastąpi  od roku  2017 do 29 grudnia   2022 roku - w 72 ratach   zgodnie z  harmonogramem  wydatków/ spłat  który stanowi Załącznik Nr 7c do SIWZ  okres karencji  w spłacie rat kapitałowych – do 30 stycznia 2017 roku

3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy  naliczane  w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu.

W przypadku , gdy  wyznaczone terminy kredytu ( bądź  odsetek )  przypadają  w dzień wolnych  od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym  po wyznaczonej dacie  spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów .

4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z:

- stałej w okresie kredytowania marży banku,

-  i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M..

Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.

Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada   2015 tj. 1,67 % .

Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu  przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366.

Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy.

5) Zamawiający zastrzega sobie:

- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę,

- możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów,

- przesunięcie terminu spłat odsetek lub  rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów

- możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące.

6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu.

7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową . Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.

2. W Załącznik Nr 1 do SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” pkt 3, ppkt 3)

JEST

Zadania Nr 3 : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  w wysokości  963 696 zł (słownie dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł)  z przeznaczeniem na  pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego w roku 2015 od dnia zawarcia umowy do  29 grudnia   2022 r.

Cena ofertowa .................................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Przy zastosowaniu:

WIBOR  1 M na dzień  30.11.2015 r.  – 1,67%

Stała marża banku                            ………..%

Oprocentowanie kredytu przyjęte do doliczenia kosztów kredytu w ofercie ………..%

WINNO BYĆ

Zadania Nr 3 : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  w wysokości  963 696 zł (słownie dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł)  z przeznaczeniem  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r.  do  29 grudnia   2022 r.

Cena ofertowa .................................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................................................................  ……………………………………………………………………………………)

Przy zastosowaniu:

WIBOR  1 M na dzień  30.11.2015 r.  – 1,67%

Stała marża banku                            ………..%

Oprocentowanie kredytu przyjęte do doliczenia kosztów kredytu w ofercie ………..%

3. W Załącznik Nr 1 do SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” pkt 8,

JEST

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie udostępnione udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

WINNO BYĆ

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być ogólnie udostępnione (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

4. W załączniku  Nr 5 do SIWZIstotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” w § 1 pkt 3

JEST

Zadania Nr 3 : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  w wysokości  963 696 zł (słownie dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł)  z przeznaczeniem na  pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r.  do  29 grudnia   2022 r.

WINNO BYĆ

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego  w wysokości  963 696 zł (słownie dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł)  z przeznaczeniem  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r.  do  29 grudnia   2022 r.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż Stanisław Krzak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI_ DOC_POBIERZ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI_ PDF_POBIERZ

______________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 14.12.2015 roku.

Znak sprawy; OR.271.9.2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica

Numer ogłoszenia: 342116 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości w wysokości : 2 060 000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy zł) w tym: 2.1 Zadania Nr 1: Zaciągnięcie długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica w wysokości 844 562,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł), z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12.2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 29 grudnia 2023 roku w 84 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7a do SIWZ. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2.2 Zadania NR 2: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy Wiślica w wysokości 191 742,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do 30 grudnia 2022 roku . 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 30 grudnia 2022 roku w 12 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7b do SIWZ. Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2.3 Zadania Nr 3 : Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 963 696 zł (słownie dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć zł) z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do 29 grudnia 2022 r. 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 29 grudnia 2022 roku - w 72 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7c do SIWZ okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 30 stycznia 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową . Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. 2.4 Zadania Nr 4: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 60 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2015 od dnia 29.12. 2015 r. do 30 maja 2019 roku . 1) Termin uruchomienia kredytu: kredyt powinien zostać uruchomiony jednorazowo i być postawiony do dyspozycji Zamawiającego nie później niż w dniu 29.12. 2015 r. 2) Spłata rat kapitałowych nastąpi od roku 2017 do 30 maja 2019 roku . w 6 ratach zgodnie z harmonogramem wydatków/ spłat który stanowi Załącznik Nr 7d do SIWZ okres w spłacie rat kapitałowych - do 30 marca 2017 roku 3) Spłata odsetek od dnia zawarcia umowy naliczane w okresach miesięcznych od faktycznego wykorzystania kredytu. W przypadku , gdy wyznaczone terminy kredytu ( bądź odsetek ) przypadają w dzień wolnych od pracy , uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów . 4) Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, składającej się z: - stałej w okresie kredytowania marży banku, - i zmiennej w stosunku do wartości niespłaconego kapitału - kredyt będzie oprocentowany w oparciu o średniomiesięczną stawkę WIBOR 1M.. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie średniomiesięczna stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość średniomiesięcznej stawki WIBOR-1M na dzień 30 listopada 2015 tj. 1,67 % . Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywista liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze średniomiesięcznej stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy. 5) Zamawiający zastrzega sobie: - prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące. 6) Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek i stałej marży banku od udzielonej kwoty kredytu. Bank nie może żądać prowizji za udzielenie kredytu. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej formy zabezpieczenia pozyskiwanego kredytu poprzez podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji należności na podstawie tytułu wykonawczego obejmującego bankowy tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności w oparciu o art. 97 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. UWAGA!!! Udzielenie kredytu nie może być uzależnione przez Wykonawcę od nabycia udziałów, nabycia członkostwa, założenia lub przeniesienia przez Zamawiającego rachunków bankowych, prowadzenia rachunków, obsługi bankowej Zamawiającego..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2023.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - szczegółowy opis dla wykonawców Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę, - możliwość zmiany harmonogramu spłat bez dodatkowych kosztów, - przesunięcie terminu spłat odsetek lub rat kapitałowych bez ponoszenia kosztów - możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu o 24 miesiące.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - doc - POBIERZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pdf -  POBIERZ