Niesłyszący

Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie ogłoszenia konkursu

Zarządzenie Nr 4/2016

Wójta Gminy Wiślica

  z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515  z późn. zm.), art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2012-2016 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.
  2. Treść ogłoszenia określa załącznik Nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.
  3. Wzór oferty o dotację w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Wzór sprawozdania z wydatkowanych środków stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  5. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia

 

§ 2

Ogłoszenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie promocyjnej Gminy Wiślica,
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiślica,

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

Załączniki:

Zał. nr 1 - ogłoszenie.doc

Zał. nr 2 - oferta.doc

Zał. nr 3 - sprawozdanie.doc

Zał. nr 4 - umowa.doc