Niesłyszący

Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2016

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Wiślica w 2016 roku

PDFzarzadzenie nr 1_.pdf (236,22KB)

 

2. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2016 rok

PDFzarzadzenie nr 2_.pdf (3,20MB)

 

3. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2016 rok

PDFzarzadzenie nr 3_.pdf (1,05MB)

 

4. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 4_.pdf (1,13MB)

 

5. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 5_.pdf (951,66KB)

 

6. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 6_.pdf (391,42KB)

 

7. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 7_.pdf (600,30KB)

 

8.  Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok.

PDFzarzadzenie nr 8_.pdf (252,17KB)

 

9. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 9_.pdf (362,12KB)

 

10. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji.

PDFzarzadzenie nr 10_.pdf (194,85KB)

 

11. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 11_.pdf (1,10MB)

 

12. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2016 r.

PDFzarzadzenie nr 12_.pdf (1,12MB)

 

13. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 13_.pdf (1,11MB)

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy w 2016r.

PDFzarzadzenie nr 14_.pdf (905,81KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 r.

PDFzarzadzenie nr 15_.pdf (1,72MB)

 

16. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenie stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, ul. Okopowa 27, 28-160 Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 16_.pdf (211,24KB)

 

17. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2015 rok.

PDFzarzadzenie nr 17_.pdf (4,44MB)

 

18. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury oraz samorządowego zakładu opieki zdrowotnej.

PDFzarzadzenie nr 18_.pdf (5,47MB)

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 19_.pdf (1,19MB)

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 r.

PDFzarzadzenie nr 20_.pdf (1,33MB)

 

21. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 21_.pdf (1,59MB)

 

22. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 22_.pdf (2,25MB)

 

23. Zarządzenie w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy, u. Podwale 1, 28-160 Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 23_.pdf (212,41KB)

 

24. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Wiślica oraz jednostkach organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 24_.pdf (801,56KB)

 

25. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 25_.pdf (762,31KB)

 

26. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 26_.pdf (1,21MB)

 

27. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 r.

PDFzarzadzenie nr 27_.pdf (1,24MB)

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 28_.pdf (2,28MB)

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 r.

PDFzarzadzenie nr 29_.pdf (2,78MB)

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 30_.pdf (772,91KB)

 

31. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 31_.pdf (1,85MB)

 

32. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 32_.pdf (280,19KB)

 

33. Zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PDFzarzadzenie nr 33_.pdf (567,66KB)

 

34. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 r. 

PDFzarzadzenie nr 34.pdf (761,83KB)

 

35. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 35_.pdf (582,60KB)

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 36_.pdf (621,54KB)

 

37. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy Wiślica prowadzenia spraw gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 37_.pdf (190,05KB)

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 38_.pdf (1,18MB)

 

39. Zarzadzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 r. 

PDFzarzadzenie nr 39_.pdf (1,21MB)

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 40_.pdf (919,26KB)

 

41. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 r.

PDFzarzadzenie nr 41_.pdf (1,08MB)

 

42. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2015 rok.

PDFzarzadzenie nr 42_.pdf (487,13KB)

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 43_.pdf (1,29MB)

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 44_.pdf (1,92MB)

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 45_.pdf (585,21KB)

 

46. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 46_.pdf (1,04MB)

 

47. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

PDFzarzadzenie nr 47_.pdf (239,85KB)

 

48. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 48_.pdf (1,18MB)

 

49. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 49_.pdf (1,20MB)

 

50. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 50_.pdf (709,67KB)

 

51. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 r.

PDFzarzadzenie nr 51_.pdf (938,60KB)

 

52. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenia Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 52_.pdf (261,76KB)

 

55. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 55_.pdf (538,91KB)

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 56_.pdf (584,63KB)

 

57. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 57_.pdf (1,97MB)

 

58. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 58_.pdf (623,27KB)

 

59. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 59_.pdf (441,67KB)

 

60. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFzarzadzenie nr 60_.pdf (613,84KB) 

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 61_.pdf (429,99KB)

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 62_.pdf (816,23KB)

 

63. Zarządzenie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Wiślica na 2016 rok.

PDFzarzadzenie nr 63_.pdf (191,34KB)

 

64. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarzadzenie nr 64_.pdf (241,12KB)

 

65. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 65_.pdf (1,07MB)

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 66_.pdf (1,45MB)

 

67. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 67_.pdf (612,96KB)

 

68. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 68_.pdf (663,42KB)

 

69. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy Wiślica prowadzenia spraw gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 69_.pdf (197,70KB)

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 70_.pdf (1,16MB)

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 71_.pdf (1,40MB)

 

72. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 72_.pdf (387,12KB)

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 73_.pdf (892,13KB)

 

74. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 74_.pdf (1,25MB)

 

75.  Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w  2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 75_.pdf (1,26MB)

 

76. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

PDFzarzadzenie nr 76_.pdf (243,25KB)

 

77. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

PDFzarzadzenie nr 77_.pdf (234,11KB)

 

78. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 78_.pdf (1,05MB)

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 79_.pdf (1,07MB)

 

80. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 80_.pdf (6,03MB)

 

81. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 81_.pdf (305,70KB)

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 82_.pdf (331,21KB)

 

83. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 83_.pdf (526,36KB)

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 84_.pdf (570,94KB)

 

85. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji.

PDFzarzadzenie nr 85_.pdf (478,08KB)

 

86. W sprawie powołania komisji w celu odbioru instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec-Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije w trybie "projektuj i wybuduj" w ramach projektu pn. " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".

PDFzarzadzenie nr 86_.pdf (497,64KB)

 

87. Zarządzenie w sprawie w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku. 

PDFzarzadzenie nr 87_.pdf (1,50MB)

 

88. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 88_.pdf (356,87KB)

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 89_.pdf (387,37KB)

 

90. Zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku. - " Wyprawka szkolna"

PDFzarzadzenie nr 90_.pdf (218,93KB)

 

91. Zarządzenie w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

PDFzarzadzenie nr 91.pdf (665,47KB)

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 92_.pdf (476,48KB)

 

93. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Wiślicy w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 93_.pdf (682,31KB)

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 94_.pdf (1,33MB)

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 95_.pdf (1,59MB)

 

96. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku deszczu nawalnego w dniu 21 sierpnia 2016 roku na terenie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 96_.pdf (314,16KB)

 

97. Zarządzenie w sprawie powierzenia sekretarzowi gminy Wiślica prowadzenia spraw gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 97_.pdf (191,32KB)

 

98. Zarządzenie w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 98_.pdf (204,23KB)

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 99_.pdf (451,12KB)

 

100. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 100_.pdf (489,57KB)

 

101. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 101_.pdf (931,88KB)

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 102_.pdf (948,79KB)

 

103. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 103_.pdf (936,93KB)

 

104. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 104_.pdf (959,40KB)

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 105_.pdf (908,49KB)

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 106_.pdf (2,02MB)

 

107. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 107_.pdf (678,47KB)

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 108_.pdf (1,74MB)

 

109. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 109_.pdf (1,25MB)

 

110. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 110_.pdf (1,56MB)

 

111. Zarządzenie w sprawie ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 111_.pdf (901,39KB)

 

112. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 112_.pdf (515,17KB)

 

113. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy

PDFzarzadzenie nr 113_.pdf (540,31KB)

 

114. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 114_.pdf (515,27KB)

 

115. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 115_.pdf (549,99KB)

 

116. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2017-2021.

PDFzarzadzenie nr 116_.pdf (1,26MB)

 

117. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 117_.pdf (532,19KB)

 

 118. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 118_.pdf (552,40KB)

 

119. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 119_.pdf (691,51KB)

 

120. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 120_.pdf (979,59KB)

 

121. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy Wiślica na 2017 r.

PDFzarzadzenie nr 121_.pdf (4,49MB)

 

122. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033.

PDFzarzadzenie nr 122_.pdf (1,64MB)

 

123. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 123_.pdf (1,43MB)

 

124. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 124_.pdf (1,77MB)

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 125_.pdf (989,23KB)

 

126. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 126_.pdf (1 011,73KB)

 

127. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 127_.pdf (1,17MB)

 

128. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 128_.pdf (949,50KB)

 

129. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 129_.pdf (1,41MB)

 

130. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

PDFzarzadzenie nr 130_.pdf (261,02KB)

 

131. Zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Wiślica i jej jednostkach organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 131_.pdf (1,11MB)

 

132. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 132_.pdf (537,44KB)

 

133. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 133_.pdf (584,52KB)

 

134. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

PDFzarzadzenie nr 134_.pdf (252,24KB)

 

135. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 135_.pdf (627,15KB)

 

136. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 136_.pdf (1,55MB)

 

137. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru wykonanego w ramach zadania pn. Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice.

PDFzarzadzenie nr 137_.pdf (323,37KB)

 

138. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 138_.pdf (622,50KB)

 

140. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji regulującej ewidencję, pobór i windykację należności cywilnoprawnych z tytułu opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

PDFzarządzenie 140.pdf (320,86KB)

 

141. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pn.: Roboty budowlane polegające ma przebudowie odcinka sieci wodociągowej w Gorysławicach w ramach przedsięwzięcia pn.: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej od magistrali do osiedla mieszkaniowego po byłym PGR Gorysławice na podstawie  umowy Nr OR.215.10.2016 z dnia 25.11.2016 roku, dofinansowanego ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

PDFzarzadzenie nr 141_.pdf (359,68KB)

 

142. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy.

PDFzarzadzenie nr 142_.pdf (183,21KB)

 

143. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 143_.pdf (699,13KB)

 

144. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2016  roku.

PDFzarzadzenie nr 144_.pdf (888,78KB)

 

145. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 145_.pdf (1 023,40KB)

 

146. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 146_.pdf (1,01MB)

 

147. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 147_.pdf (460,29KB)

 

148. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 148_.pdf (648,52KB)

 

149. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 149_.pdf (788,08KB)

 

150. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 150_.pdf (616,59KB)

 

151. Zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy do postępowań w sprawach o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także wydawania w tych sprawach decyzji.

PDFzarzadzenie nr 151_.pdf (209,88KB)

 

152. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Wiślica systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), jako oprogramowania wspomagającego wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym.

PDFzarzadzenie nr 152_.pdf (1,00MB)

 

153. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 153_.pdf (2,06MB)

 

154. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 154_.pdf (1,23MB)

 

155. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 155_.pdf (2,44MB)

 

156. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji / spisu z natury / w kasie Urzędu Gminy Wiślica wg stanu na dzień 30 grudnia 2016 roku.

PDFzarzadzenie nr 156_.pdf (189,36KB) 

 

157. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 157_.pdf (252,50KB)

 

158. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki ) rachunkowości.

PDFzarządzenie 158.pdf (820,87KB)

 

159.Zarządzenie w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 159_.pdf (634,46KB)