Niesłyszący

Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków

Zarządzenie Nr 9 /2016

Wójta Gminy Wiślica

z dnia 19 lutego 2016 r.

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  odziałalności pożytku publicznego  i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/115/2011 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wiślica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych gminy na lata 2012-2016 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów ubiegających się o dotacje na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r. w następującym składzie:

 

1. Anna Kafara - Przewodniczący Komisji

2. Edyta Szostak - Zastępca Przewodniczącego

3. Beata Sokołowska - Sekretarz Komisji

 

§ 2

Do zadań komisji należy:

  1.  Analiza złożonych ofert – sprawdzenie pod względem formalnym oraz odrzucenie ofert, które nie odpowiadają warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie.
  2. Indywidualna ocena punktowa, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Sporządzenie protokołu z prac komisji.
  4. Przedstawienie dokumentacji Wójtowi Gminy Wiślica, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty i wysokości przyznanej dotacji.

 

§3

 

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, w razie jego nieobecności Z-ca Przewodniczącego.

 

§4

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak