Niesłyszący

Sesja Nr XIV z dnia 24 marca 2016 r.

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/117/2016 -  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wiślica na 2016 rok

117.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/118/2016 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2016-2033.

118.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/119/2016 -  w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2016 r.

119.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/120/2016 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

120.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/121/2016 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. Nr 252 położonej w miejscowości Szczytniki, stanowiącej własność Gminy Wiślica.

121.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/122/2016 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ozn. jako działki Nr 743/6, 743/8, 743/9, 743/11, 743/12, 743/13, 743/14, 743/15 i 743/17 położonych w miejscowośći Szczytniki, stanowiących własność Gminy Wiślica.

122.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/123/2016 -  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

123.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/124/2016 -  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Przęślin".

124.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/125/2016 -  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Góry Wschodnie".

125.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/126/2016 -  w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017.

126.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/127/2016 -  w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

127.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/128/2016 -  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

128.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/129/2016 -  w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016".

129.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/130/2016 -  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości ozn.ewid.nr 1210 poł. w Wiślicy na rzecz Muzeum Regionalnego w Wiślicy.

130.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/131/2016 -  w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXIV/292/2013 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiślica z dnia 2 lipca 2013 r.

131.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr XIV/132/2016 -  w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni, przeznaczonej do hodowli trzody chlewnej.

132.pdf