Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Wiślica, dnia 27.05.2016 roku.

Znak sprawy; OR.271.1.2016

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 1

I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Or.271.1.2016. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Szczytniki dz. 743/16 na długości 226 mb oraz Łatanice - Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę / oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców w zakresie zadania Nr 1 i zadania Nr 2

I. Zadanie Nr 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb. -  Nie wybrano wykonawcy.

II. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej Łatanice-Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb.

Wybrany wykonawca

Dariusz Chwalik DAREXPOL 84, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica

Uzasadnienie wyboru

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia cenę, tj. 410 000,77 zł brutto, Wykonawca zaoferował 72 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryteriach cena i gwarancja.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty dla:

I.  ZADANIE NR 1 - Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb. – nie złożono oferty

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania Nr 1 na przebudowę drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb.

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu dla Zadania Nr 1: Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb do upływu terminu składania ofert  tj do dnia 09.05.2016 roku do godziny 08:00 nie została złożona żadna oferta.

II. ZADANIE NR 2 - Przebudowa drogi gminnej Łatanice-Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb.

Oferta Nr 1 złożona przez - Dariusz Chwalik DAREXPOL 84, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica – cena brutto – 410 000,77 zł, okres gwarancja 72 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny dla zadania  – 90 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 10 pkt.

Łączna punktacja  - 100 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1), litera a) Prawa zamówień publicznych Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na  dzień  27.05.2016 roku w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Wiślica, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. Nr 8 o godzinie 13:00.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 26.04.2016 roku.

Znak sprawy; OR.271.1.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 103996 - 2016; data zamieszczenia: 26.04.2016
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 93922 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, fax. 41 369 09 01, 41 379 21 28.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi. 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 3) Klauzula waloryzacyjna zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o 2 %. 4) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1. Zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie i zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi. 3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 5) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 6) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) Pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 4. Klauzula waloryzacyjna 1) zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o 2 %. 2) Zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat..

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Wiślica, 26.04.2016 roku

Znak sprawy;  OR.271.1.2016

 Do wszystkich Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.1.2016 Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych w m. Szczytniki dz. 743/16 na długości 226 mb oraz Łatanice - Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Gmina Wiślica działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  Przebudowę dróg gminnych w m. Szczytniki dz. 743/16 na długości 226 mb oraz Łatanice - Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1.W dziale III, pkt. 9 SIWZ

JEST

9. Zmiany postanowień zawartej umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach:

1)  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi.

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót,

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  

3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą.

3) Klauzula waloryzacyjna zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o 2 %.

4) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

WINNO BYĆ

9. Zmiany postanowień zawartej umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:  

1. Zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie i zakończenie robót w następujących okolicznościach:

1)  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi.

3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót,

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu.

6) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą.

2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

1) Pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  

3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą.

4. Klauzula waloryzacyjna

1) zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o 2 %.

2) Zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

2. W dziale IX  SIWZ

JEST

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 04.05.2016 roku.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

WINNO BYĆ

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 09.05.2016 roku.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

3. W dziale X, pkt. 3 SIWZ

JEST

3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta)

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

„Oferta - Przebudowa dróg gminnych w m. Szczytniki dz. 743/16 na długości 226 mb oraz Łatanice - Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb

 Znak sprawy OR.271.1.2016"

nie otwierać przed 04.05.2016 roku., godz. godz. 08:10"

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

WINNO BYĆ

3. Sposób zaadresowania oferty:

1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert (nieprzejrzysta, zamknięta koperta)

2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

„Oferta - Przebudowa dróg gminnych w m. Szczytniki dz. 743/16 na długości 226 mb oraz Łatanice - Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb

 Znak sprawy OR.271.1.2016"

nie otwierać przed 09.05.2016 roku., godz. godz. 08:10"

3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

4. W dziale XI SIWZ

JEST

1. Oferty należy składać do dnia: 04.05.2016 roku. do godz.08:00  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Wiślica

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 04.05.2016 roku, o godz. 08:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Wiślica

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 13 – I piętro

WINNO BYĆ

1. Oferty należy składać do dnia: 09.05.2016 roku. do godz.08:00  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Wiślica

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 9 – I piętro, sekretariat

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 09.05.2016 roku, o godz. 08:10 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Wiślica

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój nr 13 – I piętro

      5. W Załącznik Nr 6 do SIWZ –PROJEKT UMOWY , § 9 ust 6

JEST

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

6.1 Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach:

1)  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi.

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót,

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6.2 Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  

6.3 Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą.

3) Klauzula waloryzacyjna zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o 2 %.

4) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

WINNO BYĆ

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

6.1. Zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie i zakończenie robót w następujących okolicznościach:

1)  Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:

- klęski żywiołowe,

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.

2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi.

3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót,

4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu.

6) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą.

6.2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami:

1) Pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy.  

6.3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

1) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu.

2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą.

6.4. Klauzula waloryzacyjna

1) zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o 2 %.

2) Zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami SIWZ Zamawiający przedłuża terminu składania ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert to:

Termin składania ofert do dnia: 09.05.2016 roku. do godz. 08:00  

Termin otwarcia ofert w dniu: 09.05.2016 roku, o godz. 08:10

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

 Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI - POBIERZ

_______________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 15.04.2016 roku.

Znak sprawy; OR.271.1.2016

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Przebudowa dróg gminnych w m. Szczytniki dz. 743/16 na długości 226 mb oraz Łatanice - Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb
Numer ogłoszenia: 93922 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w m. Szczytniki dz. 743/16 na długości 226 mb oraz Łatanice - Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przewidziane do wykonania na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 1 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 1: Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb. Zakres robót do wykonania I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-geodezyjne wytyczenie drogi - 0,226 km, II. PODBUDOWA - Koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1343,50 m2, - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na całej szerokości jezdni - 1343,50 m2, - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości jezdni - 1343,50 m2, III. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI - Wymiana przepustu rurowego z murkami czołowymi wraz z wykonaniem ław z kruszywa kamiennego gr 20 cm - rury betonowe zbrojone fi 50 w km0+000 - 7mb, IV. NAWIERZCHNIA - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m2 standard II, transport mieszanki samoch. samowyład. o ładowności 10-15 ton - 53,05 t, - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. o ładowności 10-15 ton - 1061,00 m2, V. POBOCZA - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 6 cm - 282,50 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa dla operacji - Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb. - Załącznik Nr 8a do SIWZ. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ. - Potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ. 2 Przedmiot zamówienia w zakresie Zadania nr 2: Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Łatanice-Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb. Zakres robót do wykonania I. PODBUDOWA - Koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w km 1+150-2+130 - 3920,00 m2, - Koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach jezdni w km 2+130 - 2+430 - 150m2, - Dolna warstwa podbudowy z kruzsywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na całej szerokości jezdni w km 1+150-2+130 - 3920,00 m2, - Dolna warstwa podbudowy z kruzsywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach jezdni w km 2+130-2+430 - 150 m2, - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości w km 0-970-2+430 - 5840,00 m2 II. NAWIERZCHNIA - Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 km/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. o ładowności 10-15 ton w km 0+970-2+430 - 219 t, - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. o ładowności 10-15 ton w km 0+970-2+430 - 4380,00 m2, III. POBOCZA - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 6 cm - 1460,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa dla operacji - Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb. - Załącznik Nr 8b do SIWZ. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ. - Potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla Zadania Nr 1 i 2 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla Zadania Nr 1 Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i polegającej na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej o długości nie mniejszej niż 100 mb. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty Dla Zadania Nr 2 Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i polegającej na wykonaniu drogi o nawierzchni asfaltowej o długości nie mniejszej niż 600 mb. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla Zadania Nr 1 i 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla Zadania Nr 1 i 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dla Zadania Nr 1 i 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 1. Zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi. 3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie operacji lub wytycznych realizacji projektu. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 3) Klauzula waloryzacyjna zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o 2 %. 4) zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wislica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach Poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót do wykonania I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-geodezyjne wytyczenie drogi - 0,226 km, II. PODBUDOWA - Koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1343,50 m2, - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na całej szerokości jezdni - 1343,50 m2, - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości jezdni - 1343,50 m2, III. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI - Wymiana przepustu rurowego z murkami czołowymi wraz z wykonaniem ław z kruszywa kamiennego gr 20 cm - rury betonowe zbrojone fi 50 w km0+000 - 7mb, IV. NAWIERZCHNIA - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50kg/m2 standard II, transport mieszanki samoch. samowyład. o ładowności 10-15 ton - 53,05 t, - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. o ładowności 10-15 ton - 1061,00 m2, V. POBOCZA - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 6 cm - 282,50 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa dla operacji - Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb. - Załącznik Nr 8a do SIWZ. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ. - Potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2018.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa drogi gminnej Łatanice-Skorocice dz. 51/2, 724 na długości 1460 mb..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót do wykonania I. PODBUDOWA - Koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w km 1+150-2+130 - 3920,00 m2, - Koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach jezdni w km 2+130 - 2+430 - 150m2, - Dolna warstwa podbudowy z kruzsywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na całej szerokości jezdni w km 1+150-2+130 - 3920,00 m2, - Dolna warstwa podbudowy z kruzsywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na poszerzeniach jezdni w km 2+130-2+430 - 150 m2, - Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości w km 0-970-2+430 - 5840,00 m2 II. NAWIERZCHNIA - Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 km/m2 standard II, transport mieszanki samochod. samowyład. o ładowności 10-15 ton w km 0+970-2+430 - 219 t, - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. o ładowności 10-15 ton w km 0+970-2+430 - 4380,00 m2, III. POBOCZA - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 gr. 6 cm - 1460,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Dokumentacja projektowa dla operacji - Przebudowa drogi gminnej w m. Szczytniki gm. Wiślica na działce Nr 743/16 na długości 226 mb. - Załącznik Nr 8b do SIWZ. - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ. - Potwierdzenie zgłoszenia robót budowlanych - Załącznik Nr 9 do SIWZ..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2019.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja - 10

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1 DO 6 - doc - POBIERZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁACZNIK NR 7 DO SIWZ - POBIERZ 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ZADANIE NR 1 - ZAŁACZNIK NR 8 A DO SIWZ - POBIERZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ZADANIE NR 2 - ZAŁACZNIK NR 8 B DO SIWZ - POBIERZ 

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁACZNIK NR 9 DO SIWZ - POBIERZ