Niesłyszący

Kolektory Słoneczne - Etap II

kolektory_duzy.jpeg

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przez Gminę Sędziszów na zadanie p.n.

 „Instalacja kolektorów słonecznych  na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin tj.  Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije ”
w trybie „projektuj i wybuduj”

Gmina Wiślica wraz z 8-mioma gminami partnerskimi z powiatu buskiego i pińczowskiego oraz gminą Sędziszów realizuje projekt pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego".
 

W/w zadanie stanowi drugi etap projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego”, współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych.

    W tym etapie projektu, ma być zamontowane 150 sztuk instalacji solarnych w budynkach prywatnych, na terenie Gminy Wiślica.

W wyniku postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcą, który przyjął do realizacji przedmiotowe zadanie jest: Firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o., Sp. k.
z siedzibą Pabianice, ul. Partyzancka 78/92

reprezentowana przez:

  1. Michała Post-Prezesa Zarządu .


    Warunki uczestnictwa w projekcie są takie same jak w pierwszym etapie

    Projekt przewiduje trzy rodzaje instalacji układów solarnych na domach prywatnych w zależności od liczby osób stale w nich zamieszkujących:

  1. w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje nie więcej niż 3 osoby,
  2. w budynkach mieszkalnych, które stale zamieszkuje 4 lub 5 osób,
  3. w budynkach mieszkalnych , które stale zamieszkuje więcej niż 5 osób.

Warunkiem podpisania umowy z Gminą przez mieszkańca jest pozyskanie informacji w tutejszym Urzędzie, czy dany mieszkaniec znajduje się na liście rezerwowej osób będących właścicielami budynków mieszkalnych przewidzianych do wykonawstwa oraz dokonanie wpłaty w ramach udziału w projekcie na montaż układów solarnych zgodnie z wybranym poniżej typem ( Typ A, typ B lub typ C) na rachunek Gminy nr 29 8480 0004 2002 0060 0284 0052  w Banku Spółdzielczym w Busku Zdroju O/ Wiślica. Zwracamy uwagę, aby nie dokonywać żadnych wpłat bezpośrednio do rąk osób fałszywie podających się jako przedstawiciele Gminy, Inżyniera Kontaktu lub Wykonawcy.

Wysokość wpłaty należy przyjąć wg poniższej tabeli:

 

 

Liczba osób stale zamieszkująca - nie więcej niż 3 osoby (instalacja typu A)

Liczba osób stale zamieszkująca – 4 lub 5 osób (instalacja typu B)

Liczba osób stale zamieszkująca - więcej niż 5 osób (instalacja typu C)

Powierzchnia użytkowa nie przekraczająca 300m2 (VAT 8%)*)

2 790,80 brutto

3 060,80 brutto

3 503,60 brutto

Powierzchnia użytkowa przekraczająca 300m2 (VAT 23%)

3 178,41 brutto

3 485,91 brutto

3 990,21 brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Uwaga! Powyższe kwoty dotyczą kolektorów montowanych  na dachu budynku lub na jego elewacji. Jeżeli w trakcie projektowania okaże się, że kolektor będzie montowany obok budynku (na gruncie lub budynku gospodarczym) wówczas  właściciel budynku będzie zobowiązany do dopłaty podatku VAT do wysokości 23%.

 

 Podczas podpisywania Umowy każdy właściciel/współwłaściciel budynku, jako strona Umowy, winien przedłożyć dowód osobisty, nr NIP, dowód wpłaty na poczet Projektu oraz oświadczenia. W przypadku współwłaścicieli dopuszcza się podpisanie Umowy przez jednego z właścicieli, pod warunkiem przedłożenia oryginału pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych współwłaścicieli budynku.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Gminy, w szczególności wynikających z braku możliwości technicznych wykonania instalacji Układu, Gmina zobowiązuje się na podstawie faktury korygującej do zwrotu wpłaconej przez Mieszkańca kwoty, w terminie 30 dni od daty odstąpienia bez naliczania odsetek.

Instalacje solarne oparte będą  o urządzenia firmy HEWALEX KS 2100 TLP AC.

 

Poglądowy schemat technologiczny układu solarnego.jpeg

Poglądowy schemat technologiczny układu solarnego