Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

Znak sprawy: OR.271.4.2016                                                                                                    Wiślica, dnia 17.08.2016 roku.

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.4.2016. Nazwa zadania: Nazwa zadania: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę: BUD BET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z O.O, WEŁECZ 150, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

Oferta przedstawia cenę, tj. 219 067,38 brutto, Wykonawca zaoferował 48 miesięczny okres gwarancji i rękojmi za wady oferta otrzymała maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego w kryteriach cena i gwarancja.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1) Oferta Nr 1  złożona przez - ZAKŁAD REMONTOWO- BUDOWLANY „WOJTCZAK” WOLA KOPCOWA, UL. JEZIORKOWA 1, 26-001 MASŁÓW - cena oferty – 304 167,54 zł brutto, okres gwarancja 48 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny – 68,42 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 73,42 pkt.

2) Oferta Nr 2  złożona przez - SPÓŁDZIELNIA RZEMIELŚNICZA UL. PARTYZANTÓW 22, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ - cena oferty – 328 718,62 zł brutto, okres gwarancja 48 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny – 63,31 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 68,31 pkt.

3) Oferta Nr 3  złożona przez - ZAKŁAD ROBÓT INŻYNIRYJNO-TRANSPORTOWYCH „WOD-GAZ” UL. 1 MAJA 1G,28-131 SOLEC-ZDRÓJ - cena oferty – 275 150,07 zł brutto, okres gwarancja 48 mc

- Ocena punktowa w kryterium ceny – 75,64 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 80,64 pkt.

4) Oferta Nr 4  złożona przez - P.S POLTIM SŁAWOMIR PIOTROWSKI, PAWŁÓW 67, 28-136 NOWY KORCZYN - cena oferty – 333 146,79 zł brutto, okres gwarancja 48 mc.

Wykonawca został wykluczony na mocy art. art. 24, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

5) Oferta Nr 5 –  złożona przez - ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ANDRZEJ OLESIŃSKI WOLICA NR 33, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ - cena oferty – 315 000,01 zł brutto, okres gwarancja 48 mc.

Wykonawca został wykluczony na mocy art. art. 24, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

6) Oferta Nr 6 –  złożona przez - BUD BET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z O.O, WEŁECZ 150, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ - cena oferty – 219 067,38 zł brutto, okres gwarancja 48 mc.

- Ocena punktowa w kryterium ceny – 95 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 100 pkt.

7) Oferta Nr 7 –  złożona przez - STANISŁAW SZTUK – PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE„SZTUK-BUD”,28-100 BUSKO-ZDRÓJ, UL. DYGASIŃSKIEGO 16A - cena oferty – 237 528,28 zł brutto, okres gwarancja 48 mc.

- Ocena punktowa w kryterium ceny – 87,62 pkt ,

- Ocena punktowa w kryterium gwarancja – 5 pkt.

Łączna punktacja  - 92,62 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

1) Oferta Nr 4  złożona przez - P.S POLTIM SŁAWOMIR PIOTROWSKI, PAWŁÓW 67, 28-136 NOWY KORCZYN

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy

art. 24, ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

2) Oferta Nr 5 –  złożona przez - ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ANDRZEJ OLESIŃSKI WOLICA NR 33, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy

art. 24, ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o wykluczeniu z udziału w postępowaniu wykonawców:

W prowadzonym postępowaniu wykluczono następujących wykonawców

1) P.S POLTIM SŁAWOMIR PIOTROWSKI, PAWŁÓW 67, 28-136 NOWY KORCZYN

Podstawa wykluczenia wykonawcy

art. 24, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

2) ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY ANDRZEJ OLESIŃSKI WOLICA NR 33, 28-100 BUSKO-ZDRÓJ

Podstawa wykluczenia wykonawcy

art. 24, ust 2, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (Dz. U. z 2015, poz. 2164).

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

__________________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 20.07.2016 roku.

Znak sprawy; OR.271.4.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Numer ogłoszenia: 146163 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, woj. świętokrzyskie, tel. 41 369 09 00, faks 41 369 09 01, 41 379 21 28.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.wislica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniejących dróg osiedlowych wraz z chodnikami i placami, oświetlenia terenu, przyłącza wodociągowego oraz likwidacja zbiornika nieczystości na osiedlu mieszkalnym po byłym PGR Gorysławice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 7 do SIWZ. - Dokumentacja projektowa. - Załącznik Nr 8 do SIWZ. - Zgłoszenie robót budowlanych wraz z potwierdzeniem - Załącznik Nr 9 do SIWZ..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe określone w przedmiocie zamówienia, zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust.1. pkt. 6) ustawy- Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. - Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie i polegającej na wykonaniu nawierzchnie z kostki brukowej betonowej placów ,chodników, dróg, parkingów, zatok o powierzchni nie mniejszej niż 700 m2. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz dokumenty

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie - Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - gwarancja - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie i zakończenie robót w następujących okolicznościach: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 2) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi. 3) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robót, 4) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, w szczególności na skutek zlecenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 5) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, 2. Zmiana sposobu spełniania świadczenia, na skutek zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 1) Pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 2) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji. 2) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu dofinansowania lub jego częściową utratą. 4. Klauzula waloryzacyjna 1) Zmiany ceny w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 12 - I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2016 godzina 08:00, miejsce: Urząd Gminy Wiślica Ulica Okopowa 8 28-160 Wiślica Pokój nr 9 - I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1 DO 6 – PDF – POBIERZ 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI OD 1 DO 6 – DOC – POBIERZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIK NR 7 – POBIERZ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA – ZAŁĄCZNIK NR 8

- 00_Opis techniczny – POBIERZ 

- 01_projekt zagospodarowania działek – POBIERZ 

- 02_przekrój poprzeczny przez chodnik – POBIERZ 

- 03_przekrój poprzeczny przez jezdnię-parking – POBIERZ 

- 04_szczegół- połączenie jezdni z chodnikiem – POBIERZ

- 05_szczegół- połączenie z istniejącą  nawierzchnią z kruszyw – POBIERZ 

- 06_szczegół- połączenie z nawierzchnią drogi publicznej – POBIERZ  

ZGŁOSZENIE  ROBÓT BUDOWLANYCH WRAZ Z  POTWIERDZENIEM - ZAŁĄCZNIK NR 9 - POBIERZ 

PRZEDMIAR ROBÓT –ZAŁĄCZNIK NR 10 - POBIERZ