Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8

Wiślica, dnia 26.08.2016 r.

Oznaczenie sprawy: RS.215.08.2016

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RS.215.08.2016 nazwa zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej opracowanej dla  projektu „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” w zakresie zmiany części funkcji segmentu A z gimnazjum na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu.

Zamawiający  informuje, że w terminie składania ofert czyli do dnia 29.07.2016 roku do godziny 14:00 wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Dane wykonawcy

Cena oferty netto (zł)

Cena oferty brutto (zł)

Kryteria ocena ofert -Cena

Uwagi

1.

Biuro Projektów Architektonicznych
i Usług Inwestorskich „COMTAREX” z siedzibą w ul. Stawowa 3/7, 40-095 Katowice

55 000,00

67 650,00

100,00

 

Oferty odrzucone/wykluczeni wykonawcy:

Nie odrzucono ofert

Nie wykluczono Wykonawców

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożyła firma Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich „COMTAREX” z siedzibą w ul. Stawowa 3/7,
40-095 Katowice - za cenę brutto - 67 650,00

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z firmą „COMTAREX” z siedzibą w ul. Stawowa 3/7, 40-095 Katowice.

W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z: Waldemar Błachut - nr tel.: 41 3690911

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

______________________________________________________________________________________________________________________

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RS.215.08.2016 nazwa zadania: Aktualizacja dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej opracowanej dla  projektu „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” w zakresie zmiany części funkcji segmentu A
z gimnazjum na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu

1. Zamówienie polegać będzie na aktualizacji dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej opracowanej dla projektu „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” w zakresie zmiany części funkcji segmentu A z gimnazjum na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu umożliwiającym aplikację przez Gminę Wiślica o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na lata 2014 – 2020

2. Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia:

Zamówienie polegać będzie na aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowej umożliwiającej zmianę pozwolenia na budowę na budowę Nr 560/20 z dnia 13.12.2010 r wydanego przez Starostę Buskiego w zakresie zmiany części funkcji segmentu A z gimnazjum na przedszkole wraz ze zmianą zagospodarowania terenu obejmującą:

- architektura

- konstrukcja

- instalacje sanitarne:  wod-kan, co, wentylacja

- instalacje elektryczne,

- instalacja teletechniczna i komputerowa,

- wyposażenie obiektu w potrzebne sprzęty i urządzenia

- przyłącza sieci zewnętrznych z podziałem na poszczególne branże,

- drogi dojazdowe i dojścia do budynku,

- plac zabaw

- projekt zieleni.

Uzyskanie  wszystkich uzgodnień, opinii, pozwoleń, uzgodnień branżowych wymaganych przepisami szczególnymi niezbędnych do opracowania, a następnie zatwierdzenia dokumentacji oraz zmiany pozwolenia na budowę na budowę Nr 560/20 z dnia 13.12.2010 r/  przez Starostwo Powiatowe
w Busku-Zdroju.

Obowiązek ten projektant realizuje poprzez opracowanie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami i dokumentami oraz złożenie ich do właściwych organów na podstawie udzielonego przez Wójta Gminy Pełnomocnictwa.

Zmiana pozwolenia na budowę jest po stronie Wykonawcy.

Opracowanie  kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Aktualizacji podlegają:

-  parter i I piętro zaprojektowanego budynku na cele przedszkola,

- II piętro zaprojektowanego budynku na cele edukacyjne - gimnazjum

Przewidywana ilość dzieci w przedszkolu – 120, w tym:

- 3 latki - 20
- 4 latki - 20
- 5 latki - 40
- 6 latki - 40

Zmiany projektowe obejmują wydzielenie pomieszczeń dla dzieci wraz z toaletami, szatni z WC, kuchni, zaplecza dla sprzątaczek, magazynu na pomoce i sprzęt, gabinetu dyrektora łącznie
z sekretariatem, sali do ćwiczeń, gimnastyki korekcyjnej i występów o pow. ok. 100 m2 ze sceną,

Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na urządzeniu placu zabaw, dojść i dojazdów do budynku.

W projekcie, głównie zagospodarowania terenu należy uwzględnić zmiany jakie nastąpiły przy budowie pozostałych elementów  „Centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego” tj. segmentu B i C.
 

Szczegółowy zakres powierzchni objętej zmianami projektowymi /segment A i zagospodarowanie terenu/ określa załączona dokumentacja projektowa  – załącznik nr 3 do przedmiotowego zaproszenia.

W/w dokumentacja będzie stanowiła również załącznik (w formie elektronicznej) do umowy

Wspólny Słownik Zamówień:

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia/usługi:  od dnia podpisania umowy do 2016-09-15.

4. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia. 

5. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której projekt stanowi załącznik Nr 2 do przedmiotowego zaproszenia. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena brutto.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena (brutto) badanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

7. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem oraz umieszczona w zabezpieczonej kopercie. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego zaproszenia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy nie spełniający wymagań postawionych przez Zamawiającego zostaną wykluczeni z przedmiotowego postępowania, a ich oferty odrzucone. Oferty nie spełniające wymagań stawianych przez Zamawiającego zostaną odrzucone. Oferty złożone przez nie zaproszonych wykonawców zostaną odrzucone. Ofertę można składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaję się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 29.07.2016 r do godz. 14.00, pisemnie na adres siedziby Zamawiającego – Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica - Sekretariat, w kopercie zawierającej następujące oznaczenia/informacje.

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta dla Zamawiającego Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Aktualizacja dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej opracowanej dla  projektu „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” w zakresie zmiany części funkcji segmentu A z gimnazjum na przedszkole

Nie otwierać przed 29.07.2016 r. godz. 14.10

 

Jednocześnie informujemy, że jeżeli wartość zamówienia przekroczy 30 000 EURO, Gmina Wiślica będzie zobowiązana do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164) Wobec powyższego nie będzie możliwe zawarcie stosownej umowy na Aktualizację dokumentacji projektowo budowlano-wykonawczej opracowanej dla  projektu „Budowa centrum edukacyjno - dydaktyczno – rekreacyjno – sportowego w Wiślicy - hala sportowa, gimnazjum, remont Szkoły Podstawowej przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” w zakresie zmiany części funkcji segmentu A z gimnazjum na przedszkole
w oparciu o złożoną ofertę.

Po upływie terminu składania ofert w dniu 29 lipca 2016 roku o godz. 14.10, w siedzibie Zamawiającego ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pokój nr 13 zostaną publicznie otwarte oferty.

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Marek Gaweł tel. (41)  3690903 - w sprawach proceduralnych:

- Waldemar Błachut tel. (41) 3690911 - w sprawach merytorycznych:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 20 dni od dnia składania ofert.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

12. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Projekt umowy – załącznik nr 2

3.Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3.

                                                                                                        Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                        /-/ mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU - POBIERZ   

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWYPOBIERZ 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT UMOWYPOBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 -  DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.  projekt część 1 –POBIERZ 

2. projekt część 2 –POBIERZ