Niesłyszący

Sesja Nr XVIII z dnia 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Rady Gminy - 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/142/2016 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2015 r.

142.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/143/2016 -  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

143.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/144/2016 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2033 r.

 

Uchwała Rady Gminy - 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/145/2016 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

145.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/146/2016 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa na realizację zadań z zakresu kultury.

146.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/147/2016 -  w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości ozn. nr 425 położonej w Wiślicy.

147.pdf  

 

Uchwała Rady Gminy - 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/148/2016 -  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.

148.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/149/2016 -  w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wiślica na lata 2016-2018.

149.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/150/2016 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/115/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2016 r.

150.pdf