Niesłyszący

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników