Niesłyszący

Program Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica

 Dnia 25 listopada 2016 r. Rada Gminy Wiślica podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2025 dla Gminy Wiślica - "Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2025 dla Gminy Wiślica" - pdf 


Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
dotyczących projektu Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025
dla Gminy Wiślica

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 2 listopada do 14 listopada 2016 r.  w celu poznania opinii mieszkańców z terenu Gminy Wiślica na temat projektu Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2025 dla Gminy Wiślica.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2025 dla Gminy Wiślica zamieszczono na stronie głównej Urzędu  Gminy  pod adresem www.wislica.pl  oraz w aktualnościach BIP.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłaszano żadnych uwag i opinii.

W związku z tym, że w określonym terminie nie zostały zgłoszone uwagi oraz opinie do Projektu Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2025 dla Gminy Wiślica uznaje się za stosowne uchwalenie Programu Rewitalizacji przez Radę Gminy Wiślica.

 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy Wiślica                             

                                                                                                                                                /-/  mgr inż. Stanisław Krzak


OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI NA LATA 2016-2025 DLA GMINY WIŚLICA 

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu i zachęcamy do podzielenia się uwagami w terminie od 2 listopada do 14 listopada 2016 r. W wyznaczonym terminie uwagi i opinie można składać na załączonym niżej formularzu do składania uwag w następujących formach:

w wersji papierowej - na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

w wersji elektronicznej, na adres: urzad@ug.wislica.pl

Uwagi można również zgłaszać w formie ustnej – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica (pokój nr 6),  w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Wiślica zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o współdecydowanie o podjętych projektach i aktywny udział w przygotowaniu dokumentu.

 

                                                                                                                                                          Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                                                                         /-/ Stanisław Krzak

Projekt Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica

Formularz zgłaszania uwag-pdf

Formularz zgłaszania uwag-doc


Gmina Wiślica przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2025. W    dniu   30.08.2016 r.   w    Wiślicy   odbyło  się    spotkanie  z mieszkańcami gminy Wiślica     dotyczące     przeprowadzenia     wstępnych     działań   w    zakresie   opracowania Programu   Rewitalizacji   na   lata 2016 -2025 dla Gminy Wiślica.

Program Rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez Radę Gminy wieloletni program działań zmierzających do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Projekty zaplanowane w Programie Rewitalizacji będą logicznie powiązane z treścią i celami Programu objęte współfinansowaniem UE z jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego. 

 


ROZPOCZYNA SIĘ ANKIETYZACJA w ramach opracowania PROGRAMU REWITALIZACJI

    W związku z przystąpieniem do opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiślica” na obszarze całej Gminy przeprowadzana zostanie ankietyzacja. Głównym celem badania ankietowego jest rozpoznanie problemów występujących na terenie Gminy oraz oczekiwanych działań skutkujących ożywieniem społeczno – gospodarczym. Przeprowadzenie ankietyzacji pozwoli określić priorytetowe działania w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Państwa Gminy.

    Istnieje możliwość wypełnienia ankiety online poprzez link znajdujący się poniżej. Wszystkie dane uzyskane poprzez niniejszą ankietę zostaną wykorzystane wyłącznie do określenia sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej na obszarze Gminy i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji. Bardzo prosimy o przychylność i współpracę oraz przekazanie nam niezbędnych informacji.

Ankiety należy wypełnić w terminie do dnia 15 września 2016 r.

Informacje dotyczące Programu Rewitalizacji można uzyskać u Wykonawcy - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach tel. 539 934 222.

Formularz online:

     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkq68S8xeTAVJR00IfRVdyrO9-8FpwUvyU2RclrwKeXb901w/viewform

 

Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie do celów opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiślica”.

„Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

 

fundusz spójności.jpeg  pomoc techniczna 3.jpeg


Spotkanie odnośnie Programu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Wiślica zaprasza mieszkańców z terenu Gminy Wiślica na spotkanie dotyczące przeprowadzeniua wstępnych działań w  zakresie opracowania Programu Rewitalizacji na lata 2016 -2025 dla Gminy Wiślica, które odbędzie się w dniu 30.08.2016 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Budynku OSP w Wiślicy.