Niesłyszący

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8

 

Wiślica, dnia 19.10.2016 r.

Oznaczenie sprawy: OR.215.7.2016

 

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZŁOŻONEJ W ODPOWIEDZI
NA ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Z wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy OR.215.7.2016 nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrowice dz. Nr 227 w km 0+000-0+570 na długości 570 mb.

Zamawiający  informuje, że w terminie składania ofert czyli do dnia 17.10.2016 roku do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

Dane wykonawcy

Cena oferty netto (zł)

Cena oferty brutto (zł)

Kryteria ocena ofert -Cena

Uwagi

1.

Dariusz Chwalik DAREXPOL 84,

Chotel Czerwony 83,

28-160 Wiślica

53 930,45

66 334,45

100

brak

 

Oferty odrzucone/wykluczeni wykonawcy:

Nie odrzucono ofert

Nie wykluczono Wykonawców

Najkorzystniejszą pod względem cenowym ofertę złożyła firma Dariusz Chwalik DAREXPOL 84, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica - za cenę brutto -66 334,45 zł

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z firmą Dariusz Chwalik DAREXPOL 84, Chotel Czerwony 83, 28-160 Wiślica.

Termin Podpisania umowy wyznaczono na dzień 20.10.2016 roku na godzinę 9:00 w: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pok. Nr 8, I piętro.

Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną

W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z: Marek Gaweł - nr tel.: 41 3690903

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

_____________________________________________________________________________________________________________

Wiślica, dnia 11.10.2016 roku.

Oznaczenie sprawy: OR.215.7.2016

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy OR.215.7.2016 nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrowice dz. Nr 227 w km 0+000-0+570 na długości 570 mb.

W związku z planowanym wykonaniem przebudowy drogi gminnej w miejscowości Wawrowice dz. Nr 227 w km 0+000-0+570 na długości 570 mb, Gmina Wiślica  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wawrowice.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrowice dz. Nr 227 w km 0+000-0+570 na długości 570 mb.

Zakres robót do wykonania

I. PODBUDOWA

- Koryta wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1 995,00 m2,

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 31,5-63, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm na całej szerokości jezdni – 1 995,00 m2,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm na całej szerokości jezdni – 1 995,00 m2,

II. NAWIERZCHNIA

-  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. o ładowności 10-15 ton - 385,00 m2,

Szczegółowy opis wielkość i zakres przedmiotu zamówienia zawierają:

- Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 3.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 4.

-  Zgłoszenia robót budowlanych  - Załącznik Nr 5.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45 000 000-7

45 200 000-9

45 230 000-8

45 233 000-9

Rozwiązania równoważne.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub załącznikach do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych usług, oprogramowania, materiałów, urządzeń itp. Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia usług, oprogramowania, materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych lub wyższych niż wskazane. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia.

3. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 roku.

4. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia na druku /formularzu oferty zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia.

5. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

6. Informujemy, że jeżeli wartość zamówienia przekroczy 30 000 EURO, będziemy zobowiązani do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wobec powyższego nie będzie możliwe zawarcie stosownej umowy na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wawrowice dz. Nr 227 w km 0+000-0+570 na długości 570 mb w oparciu o złożoną ofertę.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena: 100% - najniższa cena brutto.

Ocena oferty nastąpi poprzez przeliczenie zaproponowanej ceny według wzoru:

I. Cena – 100 pkt. Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C=C min/C Bad X 100 pkt.

gdzie:

C – ilość punktów badanej oferty w kryterium cena,

C min – cena oferty (brutto) najniższa spośród wszystkich ofert,

C Bad – cena (brutto) badanej oferty

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy. W przypadku odmowy podpisania umowy lub przekroczenia terminu określonego przez Zamawiającego do podpisania umowy. Podobne wezwanie Zamawiający skieruje do Wykonawcy, który zaoferował kolejną najtańszą ofertę/otrzymał kolejno najwyższą ilość punktów.

 

8. Miejsce i termin składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.

6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując jednocześnie nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania tego obowiązku, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Oferty należy składać w terminie do dnia: 17.10.2016 r. do godz. 12:00

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………..

Oferta na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wawrowice dz. Nr 227 w km 0+000-0+570 na długości 570 mb.

 Nr sprawy: OR.215.7.2016

Nie otwierać przed 17.10.2016 r. godz. 12:10

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:

 Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- Marek Gaweł tel.  41 3690903  - w sprawach proceduralnych

- Waldemar Błachut tel. 41 3690911 – w sprawach merytorycznych:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

9. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą upływa w ciągu 20 dni od dnia składania ofert.

10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o wyniku niniejszego postępowania oraz skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą/najtańszą ofertę.

2) Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną lub szczegółową zależnie od decyzji zamawiającego.

3) Zamawiający zawrze umowę według projektu umowy - Załącznik Nr 2 do Zaproszenia z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

12. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1.

2. Projekt umowy – Załącznik Nr 2.

3. Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 3.

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik Nr 4.

5. Zgłoszenia robót budowlanych  - Załącznik Nr 5.

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU - POBIERZ

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROJEKT UMOWYPOBIERZ  

4. ZAŁĄCZNIK NR 3 – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POBIERZ

5. ZAŁĄCZNIK NR 4 -  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - POBIERZ 

6. ZAŁĄCZNIK NR 5 - ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH  - POBIERZ